Människor flyr inte av fri vilja. Rätten att fly är en sista utväg ur en svår situation och en möjlighet att skapa sig en bättre tillvaro. En flykting lämnar sitt hemland, sitt arbete, sin familj och sina vänner bakom sig, ofta för alltid.

Krig, klimatförändringar och förtryck av mänskliga rättigheter orsakar världens flyktingsituation. En generös flyktingpolitik är en oumbärlig del av Sveriges globala arbete för mänskliga rättigheterna och global rättvisa.

De största flyktinggrupperna kommer från stater där där den politiska oppositionen förföljs och inte kan verka fritt, där frihetsberövanden sker godtyckligt och av politiska, religiösa eller etniska skäl och där tortyr och våld är ett vanligt vapen i förtryckarnas arsenal. Det är också de länder vilkas regeringar inte längre förmår skydda de egna medborgarnas liv och säkerhet. Ofta är de som tvingas fly och söka asyl i ett främmande land just de människor som mest intensivt sökt bekämpa brotten mot de mänskliga rättigheterna.

De senaste årens stränga migrationspolitik har inneburit ett västvärldens nederlag på den humana flyktingpolitikens område. Trots att antalet flyktingar ökar i världen byggs murarna allt högre i och runt Europa.

Den negativa spiralen i västvärldens flyktingpolitik måste brytas. Sverige är ett av de få länder som förmår och förväntas gå i spetsen för en mer human och generös behandling av flyktingar. Därför måste alla tendenser att glida i en än mer restriktiv hållning kraftfullt motarbetas. Det är en liberal kärnuppgift att försvara en generös flyktingpolitik, både i internationella sammanhang och i Sverige, särskilt när den socialdemokratiska regeringen helt avsagt sig sin medmänsklighet.

Vi kommer minnas 2015 och åren som följt för de oroande tendenser och problem som kastade sin skugga över flyktingpolitiken. De främlingsfientliga och rasistiska tonerna i politiken fick stort genomslag. Migrationsöverenskommelsen och andra europeiska länders stängda dörrar är ett uttryck för politiska stämningar som måste bekämpas. Politiker ska leda och vinna opinionen utifrån sina principer, inte låta sig ledas och förledas av högljud opinion.

Samtidigt har de närmsta åren också visat en demonstration av människors vilja och beredskap att välkomna och bereda plats för flyktingar. Civilsamhället, enskilda människor och flera av riksdagspartieranas ungdomsförbund har slutit upp och arbetat för en human och generös flyktingpolitik med en öppen värld och fri rörlighet som vision.

Ingenting tyder dessvärre på att övergreppen mot mänskliga rättigheter kommer att minska under de närmaste åren. Vi måste därför alltid föra en generös och human flyktingpolitik. Så länge det finns länder i världen där människor förtrycks, måste vi ha en beredskap för att ta emot flyktingar i Sverige.

Det finns mot denna bakgrund skäl att vara starkt kritiskt mot skiftet av såväl politik som retorik de senaste åren. Rättssäkerheten har åsidosatts med osäkra åldersbedömningar och rätten till skydd har prioriterats bort till förmån för maktpolitik och ibland ren och skär populism. Flyktingar har använts som pjäser i ett stort politiskt spel snarare än att respekteras som jämlika individer.