Vårt viktigaste kampanjmaterial. 

LUF:s basmaterial lyfter våra viktigaste hjärtefrågor. Till skillnad från vårt andra kampanjmaterial är basmaterialet gjort för att vara ständigt aktuellt och lätt anpassningsbart till olika former av kampanjer, bokbord såväl som en  blixtkampanj på stan. 

Kunskap är makt 

 • Kötid som urvalsgrund ska avskaffas. Alla ska kunna komma in på de bästa skolorna. Dagens skolval premierar barn till föräldrar som vet hur man utnyttjar systemet. Det är fel.

   

 • 2-åriga yrkesgymnasium ska införas i tätt samarbete med näringslivet. Alla vill, kan och behöver inte bli akademiker. Du som vill ha en kort och praktisk utbildning ska ha den friheten.

  Låt elever vara ambitiösa. Idag får du inte plugga en kurs på högskolenivå förrän du tagit din gymnasieexamen. Om du vill springa före ska staten inte stoppa dig.

  Stärk elevhälsan. För att klara skolan krävs att du mår bra. Då behövs heltidsmentorer, sociala team och tillgänglig elevhälsa på varje skola.

 • Skolan ska fokusera på faktakunskaper och extra stöd ges i tidigare åldrar. Lovskola ska kunna ges oavsett ålder, centrala mål ska vara lätta att förstå och betygssystemet behöver bli tydligare.

Både feminist och kapitalist 

 • Dela föräldraförsäkringen lika mellan vårdnadshavare.
  I heterosexuella parrelationer tas 70% av dagarna i föräldraförsäkringen ut av kvinnor. Staten måste sluta subven- tionera ojämställdhet så att kvinnors ekonomiska makt ökar.

 • Inför en insatsstyrka mot hedersförtryck.
  Det ovärdigt en demokrati att kvinnor, tjejer och unga pojkar förtrycks i “hederns” namn. Därför behövs en särskild enhet mellan polis, socialtjänst och utrikesförvaltning med uppdraget att stödja hedersoffer och motverka tvångsäktenskap.

   

 • Sexualbrott ska klassas som ett artbrott.
  Sexualbrott innebär en grov kränkning av individens kroppsliga integritet och borde därför klassas som artbrott. Det innebär att brotten prioriteras högre i alla led i rättssystemet så den som blir utsatt slipper vänta flera år på en dom.

Banta staten 

 • Sänk inkomstskatten med 100 miljarder
  Det är ingen hemlighet att du vet bäst vad du vill lägga dina pengar på. Höga skatter omfördelar makt från individen till staten och skapar skeva och orättvisa förutsättningar på marknaden. Med sänkta skatter, framförallt på arbete, ser vi till att ge makten till individen som tjänat pengar – och inte någon gömd byråkrat.
 • Sälj statliga bolag och lägg ned myndigheter
  Sverige har idag över 300 myndigheter. Vissa av dem utför helt centrala uppgifter, andra gör det inte. Vi vill lägga ned Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Staten ska heller inte agera företagare, det sköter marknaden bättre själv. Därför ska vi sälja SAS och Telia.
 • Ta bort onödiga lagar
  Staten ska inte kväva individers entreprenörskap och ambition. Idag finns det en massa onödiga och krångliga lagar som förhindrar både bostadsbyggande och företagsamhet. Dessa lagar måste avskaffas.

Varken övervakad eller otrygg 

 • Utkräv alltid tillstånd för kameraövervakning
  Kameraövervakning på allmän plats innebär en långtgående inskränkning av integriteten. Inspelat material riskerar dessutom att läcka till och användas av främmande makt. Därför ska tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten alltid avkrävas.
 • Legalisera cannabis
  Förmynderi som narkotikalagstiftningen skapar svarta marknader som är en grogrund för kriminalitet. Missbruk ska behandlas med vård – inte straff. Polisen borde jaga riktiga brottslingar i stället.
 • Stärk fri- och rättighetsskyddet i grundlagen
  Europadomstolen har vid flertalet tillfällen dömt svensk myndighets- utövning och lagstiftning för tortyr och integritetskränkning. Rättighetsskyddet i grundlagen är anmärkningsvärt svagt i en internationell jämförelse och måste stärkas.

Grön global frihet 

 • Gör det lättare att bygga fossilfri grön elproduktion
  Vi behöver både vindkraft och kärnkraft om vi ska klara omställningen till ett samhälle som är fritt från olja, kol och fossilgas. Men i dags- läget är det svårt att bygga vindkraft eftersom kommuner alltid kan säga nej samtidigt som kärnkraft är hårt reglerat och inte får tillräckligt betalt för sitt bidrag till elsystemet. Det vill vi ändra på.
 • Global skatt på koldioxid
  Utsläppen stannar inte vid Öresundsbron eller EU:s gränser, klimat- förändringarna är globala. Vi vill att den som släpper ut ska betala för det, oavsett var i världen utsläppen sker. Ett steg på vägen är att utveckla EU:s system med utsläppsrätter så att alla sektorer ingår och priserna blir högre.
 • Inför en lagringspeng för negativa utsläpp
  Enligt FN:s klimatpanel IPCC är negativa utsläpp helt nödvändiga för att kunna nå nettonollutsläpp. Tekniken finns redan idag, men de ekonomiska incitamenten saknas. Precis som att de som släpper ut ska betala riktigt dyrt, ska de som fångar in växthusgaser från luften och lagrar dem i marken få betalt.
Vi har fått nog av de köer som skapas av klåfingriga politiker som vill bestämma allt för mycket i folks vardag.

I den här kampanjen pratar vi inte om alla köer. Kön i mataffären eller köerna till bankomaten är lite tradiga men inte hela världen. Vi vill belysa de köer som håller tillbaka människor från att leva fullständiga liv. Det dessa köer har gemensamt är att de ofta är skapade av politiker. Det finns ingen naturlag som säger att man måste stå i kö till sitt första boende – det är såna köer vi har fått nog av!

Ofta så är köerna riggade mot dem svagaste i vårt samhälle. Det är nya svenskar, arbetslösa och unga som mår psykiskt dåliga som har det tuffast. Om man har rika föräldrar, bra betyg och är född i Sverige så klarar man sig ganska bra. Det tycker vi är orättvist – alla borde ha möjligheten att ta makten över sitt eget liv.

LUF belyser i kampanjen ”din plats i kön” fyra typer av köer skapade av politiker och som behöver reformeras, för att öka friheten.

i bostadskön (bostadsmarknad)
* Avskaffa regelkrångel: Den som bygger ett hus idag måste följa på tok för många regler, det gör att det byggs för lite. Vi vill ha mindre detaljreglering från politiker som tror de vet bäst!
* Inför marknadshyror: låt parterna själva få bestämma en prissättning som båda är nöjda med.

i kön till ditt första jobb (arbetsmarknad)
* Öppna upp arbetsmarknaden: slopa turordningsreglerna, den som är bäst lämpad borde få jobba kvar
* Sänk skatten på arbete: det måste bli billigare att anställa och personer som jobbar måste få behålla en större del av sitt eget tjänade kapital.

i sjukvårdskön (psykisk ohälsa)
* Satsa mer på psykiatrin för barn och unga: alla skolor behöver ha en kurator
* Inför betyg i årskurs 1: en normalisering av betyg minskar stressen kring dem och leder till att skolor tidigt kan sätta in extra stöd hos de elever som behöver.

i kön in i det svenska samhället (integration/arbetskraftsinvandring)
* Mindre regelkrångel: för en med arbetstillstånd kan minsta lilla fel leda till att du blir hemskickad. Detta skapar osäkerhet för dessa människor.
* Arbete från dag ett: när man kommer hit måste man kunna få jobba från dag ett. Vill du jobba ska du få göra det

Diskussionsunderlag till kampanjen

Engagera dig för din frihet, ingen annan kommer göra det åt dig

Frihet handlar om att du ska få bestämma över ditt liv. Du ska vara fri att vara den du är och älska vem du vill. Frihet är det finaste vi har, men frihet kan inte tas för givet. Den hotas ständigt av sossar som vill ta dina pengar, konservativa som vill ta bort kvinnors rätt till sina kroppar och rasister som vill sprida hat och rädsla. Därför måste vi hela tiden så upp för friheten och kämpa för den. Om du vill leva i ett fritt samhälle måste du engagera dig för det.

LUF belyser i kampanjen ”om inte du, vem?” tre områden som är extra viktiga för individens frihet.

feminism utan socialism
* Kapitalism är feminism: kvinnor behöver egna pengar för att bli fria, sänk skatten och underlätta för kvinnligt företagande
* Gör föräldraförsäkringen jämställd: dela lika mellan kvinnor och män
* Fuck hedersförtryck: alla uttryck för hedersförtryck ska bekämpas

riv gränserna
* Ta ställning mot världens ofrihet: EU och NATO bör användas som verktyg för stöttandet av demokratier i världen
* Rädda klimatet: industrialiserade länder har ett ansvar att leda en grön omställning
* Ingen människa är illegal: värna asylrätten, erbjud en fristad till dem som behöver

allt börjar i skolan
* Klassresan börjar i klassrummet: skola med fokus på kunskap, där alla oavsett bakgrund kan lyckas
* Din postort ska inte avgöra din framtid: värna det fria skolvalet och säkerställ att alla skolor håller hög nivå
* Stress bekämpas inte med färre krav: tidiga och tydliga betyg samt resursstark elevhälsa behövs

 

Vore det inte bra om kvinnor kunde göra vad de ville och skita i vad män gör eller vad deras familjer vill?

Det tycker vi i LUF. Kvinnor och flickor i Sverige och resten av världen lever fortfarande i ofrihet, det hindrar dem från att ta makten över sig själva och sina liv.

Kvinnor behöver frihet från förlegade attityder, från förtryck och från familjen. Idén om att kvinnors kroppar och sexualitet tillhör någon annan måste skrotas, här och i resten av världen. Tjejers rätt till individuell frihet måste sättas före familjens vilja att bestämma. Men kvinnor behöver också bättre möjligheter att tjäna egna pengar. Kvinnor ska kunna känna att arbete lönar sig och inte aktivt uppmuntras till att ta allt ansvar för barn och hem. Därför driver LUF kampanjen ”både feminist och kapitalist” – för om vi ska uppnå jämställdhet mellan könen måste vi vara båda. 

LUF:s förslag i korthet:

 • Korta föräldraförsäkringen till 12 månader och dela den lika mellan vårdnadshavare.
 • Ja till kvinnliga företagare i välfärden- förbud mot vinster i välfärden slår hårdast mot kvinnor. 
 • Kväv hedersförtrycket – förbjud föräldrar från att ta sina barn utomlands för tvångsgifte eller könsstympning.
 • Skapa fler skyddade boenden med specialistkompetens inom hedersförtryck där både tjejer och killar som känner sig hotade av sin familj kan få skydd
 • Utbilda myndighetspersonal som möter barn, ungdomar och unga vuxna utsatta för hedersförtryck
 • Inför sex- och samtyckesundervisning i de nationella läroplanerna och läromedel inom grund- och gymnasieskola
 • Öka samverkan mellan polis, vård och rättsväsende för att få fram bevisning vid sexualbrott.
 • Ta emot fler kvotflyktingar så att fler kvinnor kan fly från krig.