Dechargeutskottet

Vad är ett dechargeutskott?

Liberala ungdomsförbundets dechargeutskott har som uppgift att granska den interna verksamheten. Dechargen följer upp så att policys, interna styrdokument och hantering av beslut och aktiviteter sker på ett korrekt vis i enlighet med stadgarna och av kongressen fattade beslut.

DeChargen granskar protokoll från förbundsexpeditionen, tar emot rapporter eller frågor, intervjuar tjänstemän och förtroendevalda och sammanträder vid behov. Dechargen lämnar vid behov en halvårsrapport under verksamhetsåret för att följa upp den första tiden efter kongressen samt en rapport vid kongressen. Dechargens ordförande är Christoffer Karlsson.

Kan man vända sig till dechargen som medlem?

Självklart! Det är till dechargen man kan vända sig om man som medlem har något att anmärka på förbundets eller förbundsstyrelsens verksamhet. Exempelvis när det rör brott mot LUF:s stadga, olämpligt beteende från en i förbundsstyrelsen eller en incident som hanterades dåligt av förbundet. Det kan också röra förbundets personal.