FÖRSTA DELEN
Allmänna bestämmelser
Avdelning I ▪ Syfte 

Artikel 1
Liberala ungdomsförbundet Skåne, nedan kallat ”distriktet”, ska, på grundval av en liberal samhällsåskådning och i samarbete med Folkpartiet liberalerna, sträva efter att väcka ungdomars sociala och politiska intresse.

Avdelning II ▪ Organisation
Artikel 2
Distriktet ska vara Liberala ungdomsförbundets distriktsorganisation i Skåne. Distriktet ska bestå av distriktsorganisationen och distriktets klubbar.

Artikel 3
Distriktsorganen ska vara följande fem:
Distriktsårsmötet (DÅ).
Distriktsstyrelsen (DS).
Distriktsrevisionen (DR).
Distriktsdechargen (DD).
Distriktsvalberedningen (DV).

Artikel 4
Distriktsårsmötet ska vara distriktets högsta beslutande organ och bestå av alla distriktsmedlemmar. Det ska utse de övriga distriktsorganens ordförande och ledamöter för en period av ett år, som kan förnyas.

Artikel 5
Distriktsstyrelsen ska vara distriktets verkställande organ.

Distriktsrevisionen ska revidera distriktets räkenskaper.

Distriktsdechargen ska granska distriktsstyrelsens arbete.

Distriktsvalberedningen ska bereda val inför distriktsårsmötet.

Artikel 6
Varje av de distriktsorgan som nämns i artikel 5 ska ledas av en ordförande. Distriktsårsmötet ska besluta om antalet ledamöter i respektive distriktsorgan.

Artikel 7
Distriktets politiska grundvalar ska föreskrivas i ett regionalt handlingsprogram, som ska följas av distriktets organ och klubbar.

Avdelning III ▪ Medlemskap 

Artikel 8
Distriktsmedlem är den som enligt förbundets stadgar är medlem i Liberala ungdomsförbundet och som samtidigt är bosatt i distriktets upptagningsområde.

Distriktets upptagningsområde ska vara Skåne län.

ANDRA DELEN 

Distriktsårsmötet 

Avdelning I ▪ Sammansättning 

Artikel 9
Distriktsårsmötet ska bestå av alla distriktsmedlemmar som fysiskt närvarar vid mötet.

Avdelning II ▪ Sammankallning 

Artikel 10
Det ordinarie distriktsårsmötet ska sammanträda en gång per år före den 31 mars efter kallelse av distriktsstyrelsen. Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte och en föreslagen dagordning ska skriftligen meddelas alla distriktsmedlemmar och samtliga klubbstyrelser minst fyra veckor innan sammanträdet.
Distriktsstyrelsen ska på begäran av en distriktsmedlem delge övriga handlingar som ska behandlas på distriktsårsmötet.

Avdelning III ▪ Ärenden 

Artikel 11

Ordinarie distriktsårsmöte ska behandla följande ärenden:
– Val av mötesfunktionärer.
– Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
– Distriktsrevisionens berättelse.
– Distriktsdechargens betänkande.
– Ansvar eller ansvarsfrihet för styrelsen.
– Val av ordförande för distriktsstyrelsen.
– Val av vice ordförande(-n) för distriktsstyrelsen.
– Val av ledamöter i distriktsstyrelsen.
– Val av distriktsrevision.
– Val av distriktsdecharge.
– Val av distriktsvalberedningen.
– Behandling av motioner.

Artikel 12
Distriktsstyrelsen ska besluta i enlighet med beslutsförfarandet om fler ärenden ska tas upp på ett ordinarie årsmöte. Sådant beslut ska framgå i kallelsen till distriktsårsmötet

Avdelning IV ▪ Öppnande 

Artikel 13

Ordinarie distriktsårsmöte ska öppnas av distriktsstyrelsens ordförande eller, om distriktsstyrelsens ordförande ej är närvarande, av en annan ledamot av distriktsstyrelsen.

Artikel 14
Ordinarie distriktsårsmöte ska inleda med att välja en mötesordförande, en mötessekreterare och två mötesjusterare tillika rösträknare. Dessa ska utgöra distriktsårsmötets presidium och ska inte ha som avsikt att kandidera till något av distriktsorganen. Distriktsårsmötets presidium ska ansvara för att distriktsårsmötet följer dessa stadgar.

Artikel 15
Mötessekreteraren ska protokollföra alla delar av distriktsårsmötet.

Artikel 16
Distriktsårsmötets presidium ska signera mötesprotokollet efter att det har justerats. Mötesordföranden ska deponera protokollet hos distriktssekreteraren.

Avdelning V ▪ Omröstningsförfarandet 

Artikel 17
När det i dessa stadgar hänvisas till omröstningsförfarandet ska bestämmelserna i denna avdelning tillämpas.

Artikel 18
Ordinarie distriktsårsmöte ska besluta med enkel majoritet. Enkel majoritet uppnås om antalet röster för bifall överstiger antalet röster för avslag.

Artikel 19
Rösträtt har alla fysiskt närvarande distriktsmedlemmar, utom de som erhållit sitt medlemskap efter distriktsstyrelsens kallelse till distriktsårsmötet.

Artikel 20
Beslut ska tas genom öppen omröstning, såvida ingen medlem begär annan ordning.

Artikel 21
Beslut ska i första hand antas med acklamation. Om en medlem begär rösträkning, ska denna begäran verkställas av mötesordföranden med hjälp av rösträknarna.

Artikel 22
Omröstningens utfall ska anges i mötesprotokollet.

 

Artikel 23
Artiklarna 18 och 20–22 ska inte tillämpas vid personval då det finns flera kandidater till en och samma post.

Personval som sker enligt första stycket ska genomföras med en sluten omröstning. I mötes­protokollet ska endast anges vilken eller vilka personer som har valts. Om antalet poster som ska besättas är n stycken, ska varje röstberättigad distriktsmedlem rösta på exakta n kandidater. De nkandidater som får flest röster blir valda. Röster med fler eller färre än n angivna kandidater, ska anses ogiltiga.

Distriktsårsmötets deltagare kan med kvalificerad majoritet besluta om att tillfälligt ändra hela eller delar av omröstningsförfarandet. Kvalificerad majoritet uppnås om antalet röster för bifall utgör minst tre fjärdedelar av de avlagda rösterna.

Avdelning VI ▪ Berättelser och betänkanden 

Artikel 24
Distriktsstyrelsen har behörighet att ändra klubbarnas upptagningsområde genom vanliga styrelsebeslut.

Artikel 25
En ledamot av distriktsstyrelsen ska redogöra för distriktsårsmötet om distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. Tillfälle ska ges distriktsårsmötets deltagare att ställa frågor rörande verksamhetsberättelsen.

Artikel 26
En ledamot av distriktsrevisionen eller en ledamot av distriktsstyrelsen ska redogöra för distriktsårsmötet om distriktsrevisionens berättelse. Tillfälle ska ges distriktsårsmötets deltagare att ställa frågor rörande berättelsen.

Artikel 27
En ledamot av distriktsdechargen ska redogöra för distriktsårsmötet om distriktsdechargenbetänkande. Tillfälle ska ges distriktsårsmötets deltagare att ställa frågor rörande betänkandet.

Avdelning VII ▪ Ansvar eller ansvarsfrihet 

Artikel 28
Efter att förfarandena i artiklarna 24–26 har avslutats, ska distriktsårsmötets deltagare ta ställning till om distriktsstyrelsen ska ges ansvar eller ansvarsfrihet i enlighet med omröstningsförfarandet.

Om distriktsårsmötet inte anser sig tillräckligt informerat, eller om förfarandena i artiklarna 24–26 inte kan fullföljas, ska distriktsårsmötet bordlägga frågan till ett extrainkallat distriktsårsmöte. Det ska inte hindra övriga ärenden i artikel 11 från att fullföljas.

Avdelning VIII ▪ Val och valbarhet 

Artikel 29
Endast distriktsmedlemmar ska vara valbara till distriktsorganen.

Artikel 30
Val av ordförande och ledamöter till distriktsorganen ska ske i den ordning som de nämns i artikel 11.

Artikel 31
Inför varje val ska distriktsvalberedningen redogöra för sitt förslag, utom inför valet av ny distriktsvalberedning. Efter att distriktsvalberedningen har redogjort för sitt förslag, ska möjlighet ges för varje distriktsmedlem att motkandidera.

Artikel 32
Om en eller flera av kandidaterna kräver det, eller om en eller flera av distriktsårsmötets deltagare kräver det, ska varje kandidat ges tillfälle att plädera för sin kandidatur. Tillfälle ska även ges distriktsårsmötets deltagare att ställa frågor till kandidaterna. Villkoren för pläderingen ska vara rättvisa och lika för alla kandidater. Mötesordföranden ska föreslå en maxtid för varje anförande, som därefter ska godkännas i enlighet med omröstningsförfarandet.

Artikel 33
Efter att förfarandena i artiklarna 30–31 har fullföljts, ska distriktsårsmötet hålla en omröstning om kandidaterna i enlighet med omröstningsförfarandet.

Avdelning IX ▪ Motioner 

Artikel 34
Distriktsårsmötet ska behandla inkomna motioner om det regionala handlingsprogrammet och stadgarna. Motionerna ska ha delgivits distriktsstyrelsens presidium minst en vecka innan distriktsårsmötet sammanträder. Distriktsstyrelsens presidium ska bereda motionerna.

Artikel 35
Behandlingen av motioner om det regionala handlingsprogrammet ska ske i enlighet med omröstningsförfarandet. Behandlingen av motioner om stadgarna ska ske i enlighet med ändringsförfarandet.

Avdelning X ▪ Övriga frågor 

Artikel 36
Varje ledamot av distriktsårsmötet har rätt att väcka en övrig fråga.

Artikel 37
Om en övrig fråga har karaktären av ett beslut, ska den bordläggas till det nästkommande distriktsårsmötet.  Distriktsårsmötet kan besluta i enlighet med omröstningsförfarandet att sammankalla ett extrainkallat distriktsårsmöte för att behandla frågan. Sammankallningen av sådant årsmöte ska ske i enlighet med de bestämmelser som återfinns i stadgarna om extrainkallat årsmöte.

Artikel 38
Distriktsårsmötet kan besluta i enlighet med omröstningsförfarandet att anta ett yttrande under övriga frågor.

Avdelning XI ▪ Avslutning 

Artikel 39
Distriktsårsmötet ska avslutas genom att den av distriktsårsmötet valda ordföranden för distriktsstyrelsen förklarar mötet avslutat. Därefter ska inga fler beslut antas eller ändras.

Avdelning XII ▪ Extrainkallat årsmöte 

Artikel 40
Distriktsstyrelsen ska sammankalla ett extrainkallat distriktsårsmöte på begäran av hälften av klubbarna eller minst tio procent av distriktsmedlemmarna.

Distriktsstyrelsen kan sammankalla ett extrainkallat distriktsårsmöte i enlighet med beslutsförfarandet.

Ett extrainkallat distriktsårsmöte ska inte sammankallas om det ordinarie distriktsårsmötet inte redan har hållits tidigare under året.

Artikel 41
Distriktsstyrelsen ska anta ett beslut i enlighet med beslutsförfarandet om det extrainkallade distriktsårsmötets mandat. Beslutet är bindande för det extrainkallade distriktsårsmötet.

De beslut som ett extrainkallade distriktsårsmötet antar, ska gälla endast fram till det nästkommande ordinarie distriktsårsmötet.

Artikel 42
Med undantag för de konsekvenser som artiklarna i denna avdelning medför, ska ett extrainkallat distriktsårsmöte hållas i enlighet med de bestämmelser som dessa stadgar föreskriver om ordinarie distriktsårsmöte.

TREDJE DELEN 

Distriktsstyrelsen 

Avdelning I ▪ Sammansättning 

Artikel 43
Distriktsstyrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och ett antal övriga  ledamöter. Om årsmötet önskar kan en andra vice ordförande väljas.

Distriktsstyrelsens presidium ska bestå av ordföranden och vice ordföranden.

Distriktsstyrelsen ska biträdas av distriktssekreteraren.

Artikel 44
Distriktsstyrelsen kan i enlighet med beslutsförfarandet delegera ansvarsområden.

Distriktsstyrelsen ska inte delegera ansvarsområden till någon annan än sina egna ledamöter eller distriktssekreteraren. Distriktsstyrelsen kan närhelst återkalla delegeringar enligt samma förfarande.

Avdelning II ▪ Sammanträden 

Artikel 45
Distriktsstyrelsen ska sammanträda minst en gång varannan månad efter kallelse av sitt presidium. Senast en vecka innan styrelsemötet äger rum, ska kallelsen delges styrelseledamöterna. Om situationen kräver det, ska presidiet sammankalla ett extra möte i distriktsstyrelsen.

Artikel 46
Vid distriktsstyrelsens styrelsemöten ska distriktsstyrelsens ordförande vara mötesordförande och distriktssekreteraren vara mötessekreterare. Mötessekreteraren ska protokollföra alla delar av distriktsstyrelsens styrelsemöten. Om särskilda omständigheter föreligger, kan styrelsemötet med enkel majoritet välja en annan mötesordförande och mötessekreterare.

Artikel 47
Distriktsstyrelsens styrelsemöten ska vara protokollförda. Protokollen ska signeras av mötesordföranden och mötessekreteraren. Mötesordföranden ska deponera protokollet hos distriktssekreteraren.

Avdelning III ▪ Presidiet och sekreteraren 

Artikel 48
Distriktsstyrelsens presidium ska ansvara för distriktets löpande verksamhet.

Distriktsstyrelsens presidium ska ansvara för att styrelsens arbete sker stadgeenligt.

Distriktsstyrelsens presidium ska ansvara för att bereda förslag inför styrelsemötena.

Artikel 49
Distriktsstyrelsen ska i enlighet med beslutsförfarandet utse en distriktssekreterare för en period av sex månader, som kan förnyas.

Artikel 50
Distriktssekreteraren ska ansvara för arkiveringen av alla beslut och andra handlingar som distriktet och klubbarna antar.

I enlighet med artikel 45 ska distriktssekreteraren protokollföra alla delar av distriktsstyrelsens styrelsemöten när denne agerar mötessekreterare.

Avdelning IV ▪ Beslutsförfarandet 

Artikel 51
När det i dessa stadgar hänvisas till beslutsförfarandet ska bestämmelserna i denna avdelning tillämpas.

Artikel 52
Ett beslut ska till alla delar vara bindande för distriktet och distriktets klubbar, såvida inte något annat föreskrivs i beslutet.

Artikel 53
Ett förslag till beslut ska initieras på begäran av en ledamot av distriktsstyrelsen. Förslaget till beslut ska delges distriktsstyrelsens presidium.

Ett förslag till beslut ska initieras på begäran av en eller flera klubbstyrelser.

Förslaget till beslut ska delges distriktsstyrelsens presidium.

Artikel 54
Distriktsstyrelsens presidium ska bordlägga förslag till beslut till det nästkommande styrelsemötet. Förslaget ska delges övriga ledamöter av distriktsstyrelsen i samband med kallelsen till styrelsemötet. Ifall kallelse till det följande styrelsemötet redan har delgivits distriktsstyrelsens ledamöter, ska presidiet bordlägga ärendet till det första därefter följande styrelsemötet.

Artikel 55
Ett beslut ska antas av distriktsstyrelsen med enkel majoritet. Enkel majoritet uppnås om antalet röster för bifall överstiger antalet röster för avslag. Minst hälften av distriktsstyrelsens ledamöter måste vara närvarande vid omröstningen för att beslutet ska vara giltigt. Om antalet röster för bifall är samma som antalet röster för avslag, innehar styrelsemötets ordförande utslagsrösten.

Artikel 56
Omröstningens utfall ska anges i mötesprotokollet.

Artikel 57
De beslut som distriktsstyrelsen har antagit ska undertecknas av dess ordförande.

Artikel 58
De beslut som antas av distriktsstyrelsen ska arkiveras hos distriktssekreteraren i enlighet med artikel 49.1.

De beslut som antas av distriktsstyrelsen ska offentliggöras på distriktets internnät.

Artikel 59
Distriktsstyrelsen kan delegera beslutsförfarandet inom ett avgränsat område till en enskild ledamot i enlighet med artikel 43. De beslut som antas av en enskild ledamot ska undertecknas av ledamoten själv. Sådana beslut ska delges övriga ledamöter i distriktsstyrelsen och arkiveras hos distriktssekreteraren i enlighet med artikel 57.1.

Avdelning V ▪ Föreskrivna beslut 

Artikel 60
Distriktsstyrelsen ska i enlighet med beslutsförfarandet anta ett beslut om arbetsordning.

Det beslutet ska närmare föreskriva distriktsstyrelsens och distriktssekreterarens arbetssätt och ansvarsfördelning.

Artikel 61
Distriktsstyrelsen ska i enlighet med beslutsförfarandet anta ett beslut om klubbarna.

Det beslutet ska närmare föreskriva klubbarnas förpliktelser och rättigheter gentemot distriktet.

Avdelning VI ▪ Noteringar 

Artikel 62
När en distriktsmedlem har meddelat sin avsikt att byta klubbmedlemskap till distriktsstyrelsen, ska distriktsstyrelsen bekräfta detta genom en notering.

En notering ska undertecknas av en ledamot av distriktsstyrelsen.

En notering ska arkiveras hos distriktssekreteraren i enlighet med artikel 49.1.

En notering ska offentliggöras på distriktets internnät utan de delar som innehåller personlig eller annan känslig information.

FJÄRDE DELEN 

Granskande organ

Artikel 63
Distriktsrevisionen och distriktsdechargen ska granska distriktsstyrelsens arbete kontinuerligt.

 

Artikel 64
Distriktsrevisionen ska ansvara för att revidera distriktets räkenskaper. Distriktsrevisionen ska inför varje ordinarie årsmöte sammanställa en berättelse om sina slutsatser för den gångna styrelseperioden.

Rapporten ska presenteras på distriktsårsmötet och ligga till grund för distriktsårsmötets beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen i enlighet med artikel 27

Artikel 65
Distriktsdechargen ska ansvara för att granska distriktsstyrelsens arbete. Distriktsdechargen ska i synnerhet granska om distriktsstyrelsens arbete sker på ett stadgeenligt sätt. I distriktsdechargens uppdrag ska det även ingå att granska om distriktsstyrelsens arbete är effektivt och ändamålsenligt.

Distriktsdechargen ska inför varje ordinarie distriktsårsmöte sammanställa ett betänkande om sina slutsatser för den gångna styrelseperioden. Rapporten ska presenteras på distriktsårsmötet och ligga till grund för distriktsårsmötets beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen i enlighet med artikel 27.

Artikel 66
Distriktsstyrelsen ska tillmötesgå distriktsrevisionen och distriktsdechargen så att de får inblick i distriktsstyrelsens arbete.

Artikel 67
Distriktsrevisionen och distriktsdechargen ska inte granska klubbarnas verksamhet.

Artikel 68
Distriktsrevisionen och distriktsdechargen ska i början av varje styrelseperiod besluta om sina arbetsordningar med enkel majoritet.

FEMTE DELEN 

Distriktsvalberedningen 

Artikel 69
Distriktsvalberedningen ska ansvara för att bereda val inför ordinarie och extrainkallade distriktsårsmöten.

Artikel 70
Distriktsvalberedningens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen.

Distriktsvalberedningens ordförande ansvarar för att valberedningens arbete sker stadgeenligt.

Artikel 71
Distriktsvalberedningen ska sammanträda senast två veckor innan ett sammankallat ordinarie eller extrainkallat distriktsårsmöte äger rum, för att bereda förslag inför distriktsårsmötet.

Artikel 72

Distriktsvalberedningens förslag ska delges distriktsstyrelsen och offentliggöras på distriktets internnät minst en vecka innan distriktsårsmötet sammanträder.

SJÄTTE DELEN 

Klubbarna 

Avdelning I ▪ Upptagningsområde

Artikel 73
Varje klubb ska uppta ett geografiskt område, som normalt omfattar en eller flera kommuner.
Ett geografiskt område ska endast upptas av högst en klubb.

Artikel 74
Klubbens medlemmar ska bestå av distriktsmedlemmarna i klubbens upptagningsområde.

En medlem i distriktet kan i enlighet med artikel 61 välja att ingå i en annan klubb än den klubb vars upptagningsområde medlemmen tillhör.

Artikel 75

Medlemskap ska vara möjligt i högst en klubb.

Avdelning II ▪ Befogenheter 

Artikel 76
En klubb och dess klubbstyrelse ska följa de bestämmelser som föreskrivs i dessa och klubbens stadgar. En klubb och dess klubbstyrelse ska följa de beslut som antas av distriktsstyrelsen i enlighet med beslutsförfarandet och som är bindande för klubbarna.

Avdelning III ▪ Upplösning 

Artikel 77
Om särskilda omständigheter föreligger, ska distriktsstyrelsen besluta i enlighet med beslutsförfarandet om att upplösa en klubb.

Artikel 78
Medel tillhörande upplösta eller vilande klubbar ska tillfalla distriktet.

Avdelning IV ▪ Beslut om klubbar 

Artikel 79
I enlighet med artikel 60, ska distriktsstyrelsen anta ett beslut som föreskriver klubbarnas förpliktelser och rättigheter gentemot distriktet.

SJUNDE DELEN 

Slutbestämmelser
Avdelning I ▪ Giltighet 

Artikel 80
Det som föreskrivs i dessa stadgar ska till alla delar vara bindande för distriktet och klubbarna, och ska gälla framför alla andra beslut och övriga handlingar som antas av distriktet och klubbarna.

Dessa stadgar ska upphäva distriktets tidigare stadgar.

Avdelning II ▪ Ändringsförfarandet 

Artikel 81
När det i dessa stadgar hänvisas till ändringsförfarandet ska bestämmelserna i denna avdelning tillämpas.

Artikel 82
Dessa stadgar kan ändras genom ett beslut av ett ordinarie eller extrainkallat distriktsårsmöte med kvalificerad majoritet. Kvalificerad majoritet uppnås om minst tre fjärdedelar av de avlagda rösterna bifaller förslaget.

Artikel 83
I enlighet med artikel 33 ska motioner rörande ändringar av stadgarna ha delgivits distriktsstyrelsens presidium minst en vecka innan distriktsårsmötet sammanträder. Distriktsstyrelsens presidium ska bereda motionerna. Distriktsårsmötet kan inte besluta om andra ändringar av stadgarna än de som föreslås i de motioner som nämns i första stycket.

Artikel 84
På inrådan av distriktsstyrelsen och med godkännande av distriktsårsmötet i enlighet med omröstningsförfarandet, kan distriktsårsmötet besluta att behandla en motion som första ärende på ett ordinarie eller extrainkallat distriktsårsmöte.

Avdelning III ▪ Ikraftträdande
Artikel 85
Dessa stadgar ska arkiveras hos distriktssekreteraren på obestämd tid.

Artikel 86
Dessa stadgar får verkan samma dag som de antas.