LUF Skånes stadga

Antagen 2024-01-28

§ 1 Ändamål
1. LUF Skåne är Liberala Ungdomsförbundet i Skåne län.

2. LUF Skåne verkar i anslutning till Liberalerna för liberala idéer.

 

§ 2 Organisation

1. Distriktet består av distriktsorganisationen, till distriktet anslutna klubbar, nätverk och föreningar samt medlemmar i LUF Skåne.

2. Distriktets huvudorgan är sårsmötet, distriktsstyrelsen, distriktsrevisionen och dechargeutskottet.

3. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och utser distriktets övriga huvudorgan.

4. Distriktsstyrelsen är mellan årsmöten distriktets högsta beslutande organ.

§ 3 Medlemskap
1. Medlemskap i distriktet förutsätter medlemskap i Liberala
ungdomsförbundet.

2. Samtliga medlemmar i Liberala ungdomsförbundet som är bosatta inom
distriktets upptagningsområde, det vill säga Skåne län, och medlemmar
som har anmält önskemål, har rätt att vara medlemmar i distriktet.

 

§ 4 Klubbar och nätverk
1. Minst två medlemmar som enar sig därom, har rätt att bilda ett nätverk. För
att bilda en klubb krävs tre medlemmar.

2. Klubb kan bildas av medlemmar på en skola eller i ett geografiskt område.
Nätverk kan bildas runt ett gemensamt intresse.

3. Medlem i distriktet, som bor inom upptagningsområdet för en klubb i
distriktet, är medlem i klubben såvitt han/hon ej anmält annan önskan till
distriktet.

4. Årsmöte och distriktsstyrelse kan, om det anses särskilt påkallat, fatta för
klubb eller nätverk bindande beslut.

5. Om särskilda omständigheter föreligger, ska distriktsstyrelsen besluta i
enlighet med beslutsförfarandet om att upplösa en klubb.

6. Medel tillhörande upplösta eller vilande klubbar ska tillfalla distriktet.

 

§ 5 Årsmöte: sammankallande
1. Årsmöte sammankallas av distriktsstyrelsen.

2. Årsmötet ska hållas årligen efter 1 januari och före 1:e april.

3. I övrigt inkallas årsmöte när distriktsstyrelsen så finner erforderligt.

4. Distriktsstyrelsen är ålagd att inkalla årsmöte att hållas inom sex veckor då
a. Distriktsstyrelsen ej längre kan uppnå beslutsmässighet, eller
b. revisorn, dechargeutskottet eller minst 10 procent av medlemmarna så
begär.

5. Kallelse till årsmöte ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast 4 veckor
innan mötet.

 

§ 6 Årsmöte: beslutsregler
1. Vid årsmöte äger varje person som varit medlem i förbundet i minst fyra
veckor en röst.

2. Ärenden avgörs med enkel röstövervikt, då ej annat anges i dessa stadgar.

3. Om vid val till en post ingen kandidat uppnår enkel majoritet, ska förnyat val
hållas mellan de återstående kandidaterna sedan kandidaterna strukits i
röstetalsordning, med start med den som fått minst röster. Kandidater ska
strykas tills dess den kvarvarande kandidat som fått minst röster
tillsammans med de struknas röster uppnår ett högre röstetal än den
kvarvarande kandidat som har näst minst röster.

4. Personval sker slutet. Vid lika röstetal skiljer lotten
5. Om fler personer kandiderar än vad det finns platser beslutar
mötespresidiet i samråd med årsmötet om förfarande.

 

§ 7 Ärenden vid distriktets årsmöte
1. Vid distriktets ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
a) Val av mötesfunktionärer.
b) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
c) Distriktsrevisionens berättelse.
d) Distriktsdechargens betänkande.
e) Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det gångna
verksamhetsåret,
f) Val av ordförande för distriktsstyrelsen.
g) Val av vice ordförande(-n) för distriktsstyrelsen.
h) Beslut om antal styrelseledamöter i styrelsen
i) Val av ledamöter i distriktsstyrelsen.
j) Val av distriktsrevision.
k) Val av minst två stycken ledamöter, varav en sammankallande, till
dechargeutskottet,
l) Val av minst två stycken ledamöter, varav en sammankallande, till
valberedningen.

 

§ 8 Extrainsatt årsmöte
1. Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till extrainsatt årsmöte inom fyra veckor
efter det att a) distriktsstyrelsen inte längre kan uppnå beslutsmässighet
eller b) distriktsrevisorerna, dechargeutskottet, minst 25 procent av distriktets medlemmar eller två tredjedelar av klubbarna till distriktsstyrelsen
så begär.

2. Extrainsatt årsmöte kan fatta beslut i följande ärenden:
a. Förrätta fyllnadsval i distriktsorgan som blivit vakant,
b. Fatta beslut i annat ärende, dock endast om det har upptagits i kallelsen,
c. Förrätta fyllnadsval i distriktsorgan som blivit vakant under mötet som
konsekvens av annat fyllnadsval,
d. Besluta att förrätta fyllnadsval på post i distriktsorgan som blivit vakant tiden
efter det att kallelse utgått till medlemmarna.

 

§ 9 Distriktsstyrelsen
1. Styrelsen består av minst 3 ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör.

2. Styrelsen ansvarar för distriktets administration och ekonomi.

3. Styrelsen handhar distriktets personalangelägenheter i samråd med
berörda parter.

4. Styrelsen avger till distriktets årsmöte en berättelse över sin verksamhet
under föregående verksamhetsår.

5. Distriktsordförande, (de) vice distriktsordföranden(a) och ledamöterna i
styrelsen äger en röst val. Blir röstetalen lika fördelade har
distriktsordföranden utslagsröst, dock inte i personval.

6. Styrelsen är beslutmässig då hälften av ledamöterna med rösträtt är
närvarande.

7. Styrelsen utser efter behov arbetsgrupper med delegerade ansvarsområden
och utser ordförande/samordnare för dessa.

 

§ 10 Revisionen
1. Distriktsrevisionen är ett av distriktets granskande organ.

2. Revisionen utgörs av två av årsmötet valda ledamöter varav en som
sammankallande.

3. Revisorerna har till uppgift att granska distriktets ekonomiska förvaltning
och räkenskaper åt medlemsmötet.

4. Revisorerna har rätt att granska bokföring och andra handlingar som är av
betydelse för revisionen.

5. Till distriktets ordinarie årsmöte ska revisorerna ge en berättelse över
räkenskaperna det gångna verksamhetsåret. Berättelsen ska innehålla ett
förslag till årsmötet huruvida årsmötet ska besluta om ansvar eller
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

6. Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka
innan ordinarie årsmöte.

 

§ 11 Dechargeutskottet

1. Dechargeutskottet består av minst två och högst fem av årsmötet valda
ledamöter, varav en som sammankallande.

2. Dechargeutskottet ska granska styrelsens verksamhet och föreningens
politiska verksamhet under verksamhetsåret.

3. Dechargeutskottet ska avge berättelse för årsmötet.

4. Dechargeutskottets ledamöter är, i deras granskningsarbete där känsliga
uppgifter rörande enskilda medlemmar uppkommer, ålagda med
tystnadsplikt.

 

§ 12 Valberedningen
1. Valberedningen förbereder årsmötesbeslut föreskrivna i §5 punkt 8 f) till k).

2. Valberedningen består av minst två och högst fem av årsmötet valda
ledamöter, varav en som sammankallande.

3. Valberedningen har rätt att granska mötesprotokoll och andra handlingar
som är av betydelse för valberedningens arbete.

4. Valberedningens förslag till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda
senast en vecka innan årsmötet äger rum.

5. Om en medlem i valberedningen själv kandiderar till en post inom §5 punkt
8 f) till k) ska denne inte delta i valberedningens arbete överhuvudtaget.
Valberedningens arbete ska vidare genomsyras av en tydlig respekt för
gängse regler om jäv.

 

§ 13 Stadgeändring
1. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas med minst två tredjedelars
majoritet av de röstande medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte.

 

§ 14 Upplösning
1. Vid varje ordinarie årsmöte kan mötet behandla frågan om att lägga ned
Liberala ungdomsförbundet Skåne, alltså upplösa distriktet. Om mötet med
åtta tiondelars majoritet i en votering så beslutar ska distriktet läggas ner.
Det måste alltid anges i kallelsen som skickas ut på förhand om den frågan
ska behandlas.

2. Om distriktet upplöses tillfaller alla distriktets tillgångar Liberala
ungdomsförbundets riksorganisation som sparar dessa pengar tills distriktet
kan återuppstå.