LUF + samtycke = <3

När du blir medlem i Liberala ungdomsförbundet (LUF) registreras dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du blir medlem i LUF samtycker du till att LUF registrerar de personuppgifter som behövs för att LUF ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.

Personuppgifterna används bara inom ramen för LUF:s verksamhet, t.ex. för utskick av medlemsinformation, kallelser, medlemstidningar, samt sändlistor för e-mail och SMS, riktade annonser, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Datasäkerhet

Personuppgifter lagras på servrar i Sverige som uppfyller den säkerhetsklass som gällande lag ställer krav på. Lösenord hanteras med varsamhet och datorer med medlemsregister ska inte under några som helst omständigheter lämnas öppna så att personuppgifter kan synas för obehöriga. Listor på medlemmar ska exporteras i så liten omfattning som möjligt och personuppgifter
ska främst hanteras direkt i medlemsregister för att minimera risken att personuppgifter sprids.

 

 

Personuppgifter som behandlas hos LUF

Uppgifter som registreras är namn, personnummer eller födelsedatum, mejl, telefonnummer, post- eller bostadsadress, medlemskap i distrikt och klubbar. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter så fort vi kan men med en bortre tidsgräns på 13 månader. Vi sparar dock uppgifter om kommunhemvist och födelseår för att kunna föra statistik och ha som underlag för ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Förtroendevald medlemsansvarig och personal kan ges ansvar att hantera uppgifterna i LUF:s medlemsregister. Varje person som ges tillgång till medlemsregistret måste hålla i ett personbiträdesavtal där de informeras om deras skyldigheter att följa gällande lagstiftning och upprätthålla sträng sekretess.

Tredje part som leverantörer och bidragsgivare till LUF kan i de fall detta krävs för verksamheten få tillgång till uppgifterna.

Medlemmar rättigheter 

Medlemmar har rätt att få veta vart och hur information sparas, kräva att få alla sina personuppgifter raderade samt att få sina uppgifter ändrade på förfrågan.

Varje medlem har även rätt att lämna in till klagomål till Datainspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten om denne upplever att uppgifter inte har behandlats i enlighet med gällande lag.

För att komma i kontakt med de här frågorna mejlas förbundet på info@romb.luf.se