LUF Västs stadgar

Antagna på LUF Västs årsmöte 2022

 

§1 Ändamål
1. Liberala ungdomsförbundet Väst är Liberala ungdomsförbundets distrikt i Västra Götalandsregionen och Region Halland.
2. Liberala ungdomsförbundet Västs syfte är att, i nära anslutning till Liberalerna, verka för liberala idéer och tankar.
3. Liberala ungdomsförbundet Västs sätesort är Göteborgs Stad. 

§2 Medlemskap
1. Medlemskap i distriktet förutsätter medlemskap i Liberala ungdomsförbundet.
2. Medlemskap i distriktet gäller inte då medlem i fråga också är medlem i en organisation som motverkar Liberala ungdomsförbundet Västs syfte som uttryckt i §1 punkt 2.
3. Samtliga medlemmar i Liberala ungdomsförbundet som är bosatta inom distriktets upptagningsområde, det vill säga Västra Götalandsregionen och Region Halland, och medlem som har anmält önskemål, har rätt att vara medlemmar i distriktet.

§3 Medlemmens rätt
1. Varje medlem i Liberala ungdomsförbundet har deltagande- och yttranderätt vid möten inom Liberala ungdomsförbundet Väst. Varje medlem i Liberala ungdomsförbundet Väst mellan 13 och 35 år har dessutom yrkande- och rösträtt vid möten inom distriktet.
2. Distriktets medlemmars deltagande- och yttranderätt vid distriktsstyrelsens möten kan begränsas av distriktsstyrelsen.
3. Vid möten inom Liberala ungdomsförbundet Väst fattas beslut med enkel majoritet om ej annat framgår av gällande stadgar.
4. Medlem i Liberala ungdomsförbundet har rätt att delta i, till distriktet anslutna, klubbar och nätverks verksamhet.
5. I val enligt §6.5 punkt 2 underpunkter 3 till 11 är alla medlemmar i distriktet som fyllt minst 13 och högst 35 år valbara. 

§4 Organisation
1. Distriktets huvudorgan är medlemsmöten, distriktsstyrelsen, distriktsrevisorerna, dechargeutskottet och valberedningen.
2. Årsmötet utser distriktets övriga huvudorgan. 

§5.1 Klubbar
1. Till distriktet anslutna klubbar har rätt att bildas om minst fem medlemmar enar sig därom. Klubbar bildas formellt av distriktsstyrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte.
2. För att en klubb ska bildas ska stadgar antas och en klubbstyrelse väljas av den tilltänkta klubbens medlemmar vid ett öppet medlemsmöte.
3. Medlem i distriktet, som bor inom upptagningsområdet för en klubb i distriktet,
är medlem i klubben om personen inte påkallat annat till distriktsstyrelsen. 

§5.2 Nätverk
1. Till distriktet anslutna nätverk har rätt att bildas om minst fem medlemmar enar sig därom. Nätverk bildas formellt av distriktsstyrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte.
2. För att ett nätverk ska bildas måste stadgar antas och en sammankallande, alternativt en ordförande, väljas av det tilltänkta nätverkets medlemmar vid ett öppet medlemsmöte. 

§6.1 Medlemsmöten
1. Medlemsmöten är distriktets högst beslutande organ.
2. Det finns tre typer av medlemsmöten: allmänt medlemsmöte, årsmöte och extrainsatt årsmöte. 

§6.2 Medlemsmötens beslutsregler
1. Vid medlemsmöten äger varje medlem i distriktet mellan 13 och 35 år en röst. Vid lika röstetal skiljer lotten.
2. Finns det vid personval fler än X stycken personer nominerade till X stycken valbara platser ska sluten omröstning tillämpas.
3. Finns det vid personval till en valbar plats fler än två stycken personer nominerade, och ingen i första omröstningen erhåller minst hälften av de avlagda rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två personer som i den första omröstningen erhöll de högsta röstetalen. 

§6.3 Medlemsmötens sammankallande
1. Medlemsmöten sammankallas av distriktsstyrelsen.
2. Kallelse till ett medlemsmöte samt information om vilka ärenden som ska behandlas ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast tre veckor innan mötet om ej annat framgår av gällande stadgar.
3. Alla handlingar rörande medlemsmötet och distriktsstyrelsens förslag till beslut ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan mötet. 

§6.4 Allmänt medlemsmöte
1. Allmänt medlemsmöte kallas av distriktsstyrelsen, i enlighet med §6.3, och behandlar ärenden som inte upptas i §6.5 punkt 2.
2. Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till allmänt medlemsmöte inom fyra veckor efter det att minst en tiondel av distriktets medlemmar eller två tredjedelar av klubbarna till distriktsstyrelsen så begär att ett särskilt ärende ska tas upp. 

§6.5 Årsmötet
1. Ett särskilt medlemsmöte ska årligen hållas efter första januari och före första mars. Detta möte kallas för årsmöte, här även kallat ordinarie årsmöte.
2. Kallelse till ordinarie årsmöte samt information om vilka ärenden som ska behandlas ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast sex veckor innan mötet.
3. Vid distriktets ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,
b) Distriktsstyrelsens ekonomiska årsredovisning och bokslut inklusive samtliga arvoderingar som gjorts under året,
c) Dechargeutskottets utlåtande,
d) Revisionsberättelsen,
e) Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret,
f) Val av distriktsordförande,
g) Beslut om antal vice distriktsordförande(n),
h) Val av vice distriktsordförande(n),
i) Beslut om antal styrelseledamöter i styrelsen,
j) Val av styrelseledamöter i distriktsstyrelsen,
k) Val av två stycken revisorer, varav en sammankallande, till revisionen,
l) Val av minst två stycken ledamöter, varav en sammankallande, till dechargeutskottet,
m) Val av minst två stycken ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen,
n) Fastställande av medlemsavgift för Liberala ungdomsförbundet Väst.
4. Beslut om §6.5 punkt 3. e) förbereds åt årsmötet av mötets mötespresidium. 

§6.6 Extrainsatt årsmöte
1. Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till extrainsatt årsmöte inom fyra veckor efter det att a) distriktsstyrelsen inte längre kan uppnå beslutsmässighet eller b) distriktsrevisorerna, dechargeutskottet, minst 25 procent av distriktets medlemmar eller två tredjedelar av klubbarna till distriktsstyrelsen så begär.
2. Extrainsatt årsmöte ska inte hållas då mindre än 12 veckor återstår till nästa ordinarie årsmöte.
3. Extrainsatt årsmöte kan fatta beslut i följande ärenden:
a) Förrätta fyllnadsval i distriktsorgan, i enlighet med §6.5 punkt 3 f) till m), som blivit vakant,
b) Fatta beslut i annat ärende, dock endast om det har upptagits i kallelsen,
c) Förrätta fyllnadsval i distriktsorgan som blivit vakant under mötet som konsekvens av
annat fyllnadsval,
d) Besluta att förrätta fyllnadsval på post i
distriktsorgan som blivit vakant tiden efter det att kallelse utgått till medlemmarna. 

§7.1 Distriktsstyrelsen
1. Distriktsstyrelsen, hädanefter benämnd styrelsen, är mellan medlemsmöten distriktets högst beslutande organ.
2. Styrelsen består av en distriktsordförande, minst en och högst två vice distriktsordförande samt minst tre och högst sju andra av årsmötet valda ledamöter. 

§7.2 Distriktsstyrelsens beslutsregler
1. Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.
2. Distriktsordförande, (de) vice distriktsordföranden(a) och ledamöterna i styrelsen äger en röst val. Blir röstetalen lika fördelade har distriktsordföranden utslagsröst, dock inte i personval. 

§7.3 Distriktsstyrelsens arbetsuppgifter
1. Styrelsen ska vid sitt första sammanträde efter årsmötet konstitueras.
2. Styrelsen ska inom sig välja en kassör.
3. Styrelsen ska upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsens arbete.
4. Styrelsen har till uppgift att ta beslut om följande:
a) Val av ombud till Liberala ungdomsförbundets förbundskongress samt ersättare till densamma,
b) Val av en adjungerad ledamot till Liberalernas Västsveriges
förbundsstyrelse och en adjungerad ledamot till Liberalerna Skaraborgs förbundsstyrelse,
c) Val av två representanter till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalands
regionstämma,
d) Val av fem ombud till Liberalerna Västsveriges förbundsmöte

5. Styrelsen ansvarar för distriktets administration, verksamhet och ekonomi.
6. Till distriktets årsmöte ska styrelsen ge en berättelse över distriktets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
7. Till distriktets årsmöte ska styrelsen ge distriktets ekonomiska årsredovisning och bokslut.
8. Distriktsstyrelsen ska vara revisorerna och dechargeutskottet behjälpliga i sitt arbete och behandla deras ärenden skyndsamt. 

§8 Distriktsrevisionen
1. Distriktsrevisionen är ett av distriktets granskande organ.
2. Revisorerna utgörs av två av årsmötet valda ledamöter varav en som sammankallande.
3. Revisorerna har till uppgift att granska distriktets ekonomiska förvaltning och räkenskaper åt medlemsmötet.
4. Revisorerna har rätt att granska bokföring och andra handlingar som är av betydelse för revisionen.
5. Till distriktets ordinarie årsmöte ska revisorerna ge en berättelse över räkenskaperna det gångna verksamhetsåret. Berättelsen ska innehålla ett förslag till årsmötet huruvida årsmötet ska besluta om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
6. Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan ordinarie årsmöte. 

§9 Dechargeutskottet
1. Dechargeutskottet är ett av distriktets granskande organ.
2. Dechargeutskottet består av minst två och högst fem av årsmötet valda ledamöter, varav en som sammankallande.
3. Dechargeutskottet har till uppgift att granska distriktsstyrelsen, dess ledamöter och distriktets verksamhet för att kontrollera att verksamheten genomförts i enlighet med distriktets stadgar, policys, mål, verksamhetsplan, arbetsordning och medlemsmötets beslut åt distriktsstyrelsen.
4. Dechargeutskottet ska löpande granska distriktets verksamhet mellan ordinarie årsmöten och lägga förslag till distriktsstyrelsen om förbättringar.
5. Dechargeutskottets ledamöter är, i deras granskningsarbete där känsliga uppgifter rörande enskilda medlemmar uppkommer, ålagda med tystnadsplikt.
6. Dechargeutskottet har rätt att granska alla protokoll och andra handlingar som är av betydelse för granskningen.
7. Till distriktets ordinarie årsmöte ska dechargeutskottet ge ett utlåtande över de delar av distriktets verksamhet som utskottet har granskat och eventuella brister som finns. Utlåtandet ska innehålla ett förslag till årsmötet huruvida årsmötet ska besluta om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

§10 Valberedningen
1. Valberedningen förbereder årsmötesbeslut föreskrivna i §6.5 punkt 2 f) till l).
2. Valberedningen består av minst två och högst fem av årsmötet valda ledamöter, varav en som sammankallande.
3. Valberedningen har rätt att granska mötesprotokoll och andra handlingar som är av betydelse för valberedningens arbete.
4. Valberedningens förslag till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet äger rum.
5. Om en medlem i valberedningen själv kandiderar till en post inom §6.5 punkt 2 f) till l) ska denne inte delta i valberedningens arbete överhuvudtaget. Valberedningens arbete ska vidare genomsyras av en tydlig respekt för gängse regler om jäv. 

§11.1 Stadgeändring
1. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas med minst två tredjedelars majoritet av de röstande medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte. 

§11.2 Ändrad stadgas ikraftträdande
1. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar träder i kraft så snart det ordinarie årsmötet har avslutats.
2. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan träda i kraft omedelbart om minst nio tiondelars majoritet av de röstande medlemmarna beslutar ändringen vara omedelbart justerad. Denna paragraf kan endast tillämpas vid ordinarie årsmöte.

§12. Upplösning
1. Vid varje ordinarie årsmöte kan mötet behandla frågan om att lägga ned Liberala ungdomsförbundet Väst, alltså upplösa distriktet. Om mötet med åtta tiondelars majoritet i en votering så beslutar ska distriktet läggas ner. Det måste alltid anges i kallelsen som skickas ut på förhand om den frågan ska behandlas.
2. Om distriktet upplöses tillfaller alla distriktets tillgångar Liberala ungdomsförbundets riksorganisation som sparar dessa pengar tills distriktet kan återuppstå.