Narkotika, alkohol och beroende

Kriget mot droger fungerar inte

Sverige har en nollvision för droger i samhället. Det övergripande målet för politiken är att droger ska försvinna och det är straffbart att inneha, producera och sälja droger. Men drömmen om det narkotikafria samhället inte är en ambitiös vision med verklighetsförankring utan en utopisk vanföreställning.

Stimulanter som droger har alltid brukats av människan för avkoppling eller sinnesförändring och beroende har alltid varit ett problem. Detta betyder att narkotika är inte är något som går att förbjuda bort utan det måste hanteras på andra sätt.

Idag sker det en illegal narkotikahandel – framförallt med cannabis – som är en stor inkomstkälla för kriminella gäng. Det är inte så konstigt eftersom gängen tillåts ha monopol på försäljningen, tack vare den svenska politiken. 

Kriminaliseringen av cannabis leder till att gängen har råd att köpa vapen som skördar liv på gatorna i utsatta områden över hela landet. Framställning, försäljning och bruk av cannabis måste legaliseras så att marknaden flyttas från kriminella gäng till licensierade entreprenörer och polisen borde istället fokusera på att tackla gängkriminaliteten och att minska väntetiderna på att få en våldtäkt utredd.

Men innan vi kan legalisera cannabis och andra droger behöver vi se till att istället för att försöka minska bruket ska vi försöka minska skadan droger orsakar. Därför ska det inte vara straffbart att inneha narkotika. Människor med problematiskt drogbruk blir stigmatiserade av rädsla att bli dömda till straff. Vi ska se vård istället för straff till den som brukar. Därför ska narkotika avkriminaliseras. 

De som är för det nuvarande systemet kommer få förklara varför unga människor som åker fast ska få det betydligt svårare att få ett jobb eller ett hyreskontrakt och får leva med erfarenheten av att ha råkat i trubbel med polisen hela livet. Dessutom kombineras detta med enorma kostnader för staten tycks det fullständigt oansvarigt att fortsätta på den inslagna vägen.

Vi har också skrivit en rapport om cannabislegalisering som kommer fram till att en reglering av cannabis skulle ge inkomster och minskade utgifter som tillsammans skapar ett handlingsutrymme på drygt en miljard kronor per år för det offentliga. Till det kommer välståndsökningar av fler i jobb och färre med prick i registret. De som fortsatt vill att cannabis ska vara olagligt måste svara på varför vi ska klara oss utan de intäkter och minskade kostnader som cannabislegalisering innebär. 

Vår politik:

Vi kommer aldrig slippa droger

Den nuvarande narkotika- och beroendepolitiken har utgått ifrån att droger är något som ska försvinna från samhället. Detta har lett till höga dödssiffror bland människor med beroende och tjänar som inkomstkälla för gängkriminella. I själva verket kommer vi aldrig slippa droger men då gäller det att hantera riskerna med droger och minska skadan. Om apotekare istället för gängkriminella får dela ut recept på narkotika kommer skadan att minska.

Det problematiska bruket är ett samhällsproblem

Problematiskt bruk av narkotika och alkohol är ett samhällsproblem. Narkotikapolitiken bör vara utformad för att minimera drogernas skadeverkningar. Väl reglerad försäljning och produktion av cannabis bör tillåtas. Även andra drogers försäljning och produktion bör regleras. Illegal droghandel bör bekämpas polisiärt. Beroende är dock inte en polisiär fråga utan en hälsofråga, och bör hanteras som en sådan.

Professionell beroendesvård

Substitutionsbehandling och ordnade sociala förhållanden är ofta förutsättningar för att kunna ta sig ur missbruk av vissa substanser. Missbruksvården ska ske enligt evidensbaserade behandlingsmetoder och inte präglas av moralism. Vårdgarantin ska omfatta även missbruksvård. I vissa fall kan det också vara möjligt att ge missbrukare den narkotika som de är beroende av för att rädda liv. Sprututbytesprogram ska tillåtas.

Inför fixrum

För att minska dödligheten och öka tryggheten för människor med injektionsmissbruk bör säkra injektionsplatser med vårdpersonal, så kallade fixrum, inrättas.

Bättre tillgång till motgift mot överdoser

Motgift mot opiatöverdoser bör kunna säljas utav alla som har tillstånd att sälja receptfria läkemedel.

Avskaffa alkoholmonopolet

Det statliga alkoholmonopolet ska avskaffas. Det ska stå var och en fritt att sälja alkohol till konsumenter.

Sänkt gräns för alkohol och tobak

Alkoholhaltiga drycker av mellanklass och lättare tobaksvaror ska få köpas i licensierade butiker av personer som fyllt 16 år.

Bättre vård för alkolister

Alkoholism är ett av våra största samhällsproblem. Förutom ett ökat antal vårdplatser ska det som sista utväg finnas möjlighet att tvångsvårda grava alkoholister utan sjukdomsinsikt som därför vägrar behandling. Samma princip ska gälla för gravt narkotikamissbruk utan sjukdomsinsikt. Varje person som tvångsvårdas ska ha rätt till en utomstående stödperson och en oberoende läkare ska kunna kallas in för utlåtande.

Förändra moralistiska varningstexter

Varningstexterna i alkohol- och tobaksreklam syftar till att skrämma och skuldbelägga människor bort från alkohol- och tobakskonsumtion. Vår politik är istället konstruktivt inriktad på att hjälpa människor som har fastnat i ett destruktivt bruk. Varningstexterna ska därför ersättas med vägledning för hur och var människor kan söka hjälp för missbruk.

Avskaffad åldersgräns för produkter mot tobakberoende

Även unga fastnar i tobaksberoende och bör därför ges en rimlig chans att ta sig ur detta beroende. Åldersgränsen för köp av produkter mot tobaksberoende bör därför tas bort.