miljöpolicy
liberala ungdomsförbundet verksamhetsåret 2019-2020
ANTAGEN PÅ FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE #2

Liberala ungdomsförbundet är ett opinionsbildande förbund som bör föregå med gott exempel när det gäller kretsloppstänkande i vår verksamhet. Miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all verksamhet som Liberala ungdomsförbundet arrangerar. I verksamheten ska miljöanpassning betraktas likvärdig med funktion, kostnadseffektivitet och arbetsmiljöhänsyn. Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och mätas regelbundet.

Vi ska ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  1. När vi reser, välja det alternativ som är miljömässigt, ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart.
  1. Vid inköp ska förbundet sträva efter att välja det alternativ som är miljömässigt, tidsmässigt och ekonomiskt försvarbart.
  1. Hushålla med naturens resurser vid val av leveranser, produktion av material och dylikt, t.ex. köpa återvinningsbart material till kampanjer och förbundskansli, välja energisnåla alternativ och undvika onödig papperskopiering.
  1. Sträva efter att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet utefter våra miljömål.
  1. Väga in miljöaspekten vid förbundsarrangemang, exempelvis genom att sopsortera när förutsättningar finns.
  1. Hålla vår miljöpolicy tillgänglig för allmänheten.