Handlingsplan mot systematiska trakasserier

VAD ÄR SYSTEMATISKA TRAKASSERIER?
Systematiska trakasserier är när en person upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar, fysiska eller psykiska, från en eller flera personer. Psykiskt våld innefattar till exempel verbala trakasserier eller utfrysning. Systematiska trakasserier innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt och förnedrad. Det är de som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de är kränkande och ovälkomna.

VAD GÖR MAN NÄR MAN BLIR UTSATT FÖR SYSTEMATISKA TRAKASSERIER?
Om du känner att du har mod, säg ifrån så snart du känner dig illa behandlad. Ett ofta effektivt sätt att få stopp på oönskat beteende är att sätta ord på handlingen, din åsikt om den och vad du vill ska göras. Om det inte hjälper eller du inte vill prata med den berörda personen ensam så börja med att vända dig till någon du känner  förtroende för i organisationen. Berätta om det som har hänt. Du kan alltid vända dig till din distriktsordförande eller annan förtroendevald i Liberala Ungdomsförbundet du känner tillit för. Denna har en skyldighet att agera om du som medlem vill gå vidare med ärendet. Om du inte vill vända dig till någon i distriktet kan du direkt vända dig till någon i förbundsledningen, det vill säga presidiet och förbundssekreteraren.

VAD SKA MAN GÖRA OM NÅGON BLIR UTSATT FÖR SYSTEMATISKA TRAKASSERIER?
Liberala ungdomsförbundet är en ideell förening och är därför bara delvis en arbetsplats. Men eftersom vi är beroende av ideellt arbete är det mycket viktigt för oss att personer trivs med att engagera sig med och för oss i kampanjer och i utbildningar. Det är givetvis även viktigt att vår personal trivs. Systematiska trakasserier är tyvärr något som då och då förekommer i vår liksom andra organisationer. Det är något som är direkt opassande och helt oacceptabelt. När systematiska trakasserier har förekommit i Liberala ungdomsförbundet ska följande åtgärder vidtas:

  1. Presidiet ska kontaktas av den personen eller de personer som känner till att systematiska trakasserier har förekommit.
  2. Presidiet ska ta ett samtal med den utsatta personen för att reda klarhet i vad som har hänt.
  3. När det står klart att en medlem eller någon som har deltagit vid distriktets verksamhet känner sig trakasserad ska presidiet ha ett allvarsamt samtal med förövaren eller förövarna.
  4. Vid samtalet ska följande klargöras:
    1. Beteendet som uppvisats från förövaren är helt oacceptabelt och strider mot förbundets grundläggande värderingar.
    2. Beteendet får inte upprepas.
    3. Om beteendet fortfarande inte upphör fattar presidiet beslut om att avstänga medlemmen från verksamhet som förbundspresidiet finner lämpligt. Sedan kontaktas förbundsstyrelsen om ärendet.

5. När systematiska trakasserier har förekommit ska den som har blivit utsatt kontaktas för uppföljning minst en gång efter att en anmälan har gjorts och åtgärder har vidtagits.

Under hela denna period ska fastställas att den som har blivit trakasserad har större rätt att bevista Liberala ungdomsförbundets aktiviteter än förövaren om deras intressen kolliderar. Personer som har blivit utsatta för trakasserier ska erbjudas stöd från presidiet och förbundsexpeditionen.