Handlingsplan mot sexuella trakasserier

Liberala ungdomsförbundet verksamhetsåret 2022-2023

ANTAGEN PÅ FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTET DEN 12/4 2022

 

VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?
Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag, som leder till att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Kännetecknande för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna och oönskade. Det är de som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de accepteras och är välkomna eller om de är kränkande och ovälkomna. Sexuella ord eller handlingar är sexuella trakasserier om den som står för dem fortsätter, trots att den som är utsatt har sagt ifrån eller klargjort att de är ovälkomna.

VEM KAN BLI UTSATT FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER?
Alla människor kan bli utsatta för sexuella trakasserier.

VAD GÖR MAN NÄR MAN BLIR UTSATT FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER?
Om du känner att du har mod, säg ifrån så snart du känner dig illa behandlad. Ett ofta effektivt sätt att få stopp på oönskat beteende är att sätta ord på handlingen, din åsikt om den och vad du vill ska göras. Till exempel: ”Du tafsar på mig och jag gillar inte det, jag vill att du slutar omedelbart” eller ”Dina skämt är kränkande, jag blir sårad, sluta”. Om det inte hjälper eller du inte vill prata med den berörda personen ensam så börja med att vända dig till någon i organisationen som du känner förtroende för. Berätta om det som har hänt. Du kan alltid vända dig till din distriktsordförande. Denne har en skyldighet att agera om du som medlem vill gå vidare med ärendet. Om du inte vill vända dig till någon i distriktet kan du direkt vända dig till någon i förbundsledningen, det vill säga presidiet och förbundssekreteraren.

VAD SKA MAN GÖRA OM NÅGON BLIR UTSATT FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER?
Diskrimineringslagen §6: ”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag.”

Liberala ungdomsförbundet är en ideell förening och är därför bara delvis en arbetsplats. Men eftersom vi är beroende av ideellt arbete är det mycket viktigt för oss att personer trivs med att engagera sig med och för oss i kampanjer och i utbildningar. Det är givetvis även viktigt att vår personal trivs. Sexuella trakasserier är tyvärr något som vi inte kan garantera att vår organisation är helt fri ifrån. De är dock helt och hållet opassande, oacceptabla och hör aldrig hemma hos oss.

HUR HANTERAR LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET SEXUELLA TRAKASSERIER?
När sexuella trakasserier har förekommit på Liberala ungdomsförbundets eller Liberalernas evenemang, mellan LUF:are på andra platser eller mellan en LUF:are och en utomstående person ska följande åtgärder tillämpas:

1. Presidiet ska kontaktas av den person eller de personer som känner till att sexuella trakasserier har förekommit. Dessa ärenden tar alltid högsta prioritet.

2. Förbundssekreteraren ska så snart som möjligt efter att presidiet har blivit medvetna om att trakasserierna ägt rum föra ett samtal med den utsatta personen för att reda klarhet i vad som har hänt.

3. Om det står klart att den information som presidiet mottagit stämmer ska förbundssekreteraren föra ett samtal med förövaren. Vid brottsliga ärenden ska förbundssekreteraren uppmana till polisanmälan och även erbjuda stöd för att genomföra en sådan. Om informationen är felaktig avskrivs ärendet.

4. När det står klart att en medlem eller någon som har deltagit vid distriktets verksamhet känner sig trakasserad på grund av kön eller annat ska förbundssekreteraren ha ett samtal med förövaren för att få dennes syn på saken.

5. Efter detta fattar presidiet beslut om åtgärd. Beroende på trakasseriernas art och frekvens har Liberala ungdomsförbundet flera olika åtgärder presidiet kan välja att vidta. Åtgärderna behöver inte följa på varandra och vilken åtgärd som helst av dessa kan vidtas som första åtgärd:

a. Allvarligt samtal – mildare överträdelser hanteras genom ännu ett allvarligt samtal där förbundssekreteraren klargör vilka övertramp eller
felaktigheter som begåtts, att de är oacceptabla inom förbundet och att om de inträffar på nytt kan leda till såväl avstängning som uteslutning.
b. Varning – En person får en varning av förbundet vid mildare överträdelser. Efter två varningar utan förändrat beteende har förbundsstyrelsen rätt att öppna ett ärende om uteslutning mot dig.
c. Avstängning från aktiviteter – Om agerandet i fråga gör att andra medlemmar inte känner sig trygga att delta i förbundets aktiviteter stängs personen som utfört överträdelsen av från att delta i dessa. Detta kan röra såväl riktigt fysiska möten, utbildningar och träffar som LUF:s diskussionsgrupp på sociala medier. Däremot får personen ifråga fortsätta vara medlem i förbundet. Vid överträdelse av avstängning inleds ett uteslutningsärende. Om beslut som avstängning fattas ska partiet informeras.
d. Uteslutning – Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen efter beredning av presidiet. Utesluten medlem har rätt att få sin sak prövad på förbundets nästkommande kongress. Om beslut som uteslutning fattas ska partiet informeras.

6. Under hela förfarandet ska den som har utsatts för överträdelsen och anmält hållas underrättad om ärendets utveckling. I det fall en person inte längre vill att deras drivs ska presidiet alltid fråga varför för att försäkra sig om att det inte skett påtryckningar någonstans ifrån. Till slut är det dock den person som utsatts för och anmält en incident som måste äga frågan om huruvida dennes ärende ska fortsätta drivas.

Den person som utsatts för trakasserier ska alltid erbjudas hjälp och stöd. Antingen i form av en kontaktperson i förbundet de litar på eller i form av professionell psykolog, kurator eller annat samtalsstöd. Kostnader för sådan bärs av förbundet.