Distriktsstadgar

§ 1 Syfte

 1. Liberala ungdomsförbundet Storstockholm är Liberala ungdomsförbundets distriktsorganisation i Stockholms län med syfte att verka för liberala idéer i anslutning till Liberalerna.

§ 2 Medlemskap

 1. Medlemskap i distriktet förutsätter medlemskap i Liberala ungdomsförbundet.
 2. Man kan inte vara medlem i distriktet och samtidigt medlem i någott annat av Liberala ungdomsförbundets distrikt.
 3. Samtliga medlemmar i Liberala ungdomsförbundet som är bosatta inom distriktets upptagningsområde, det vill säga Stockholms län, har rätt att vara medlemmar i distriktet.

§ 3 Klubbar

 1. Klubb i distriktet är varje sammanslutning av medlemmar inom distriktets upptagningsområde som har av distriktsstyrelsen godkända stadgar.
 2. Klubb är oberoende i förhållande till distriktet utom i de fall som regleras i dessa stadgar.
 3. Klubb binds av beslut fattat av distriktsmöte eller distriktsstyrelse som rör förhållandet mellan distriktet och klubb.
 4. Klubb ska snarast anmäla av klubbmöte beslutad ändring i dess stadgar till distriktsstyrelsen.
 5. Distriktsstyrelsen kan med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade fatta beslut om ändring i klubbs stadgar.

§ 4 Distriktsmöte

 1. Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ.
 2. Distriktsmötet består av alla medlemmar i distriktet.
 3. Varje medlem i Liberala ungdomsförbundet har rätt att deltaga, yttra sig och väcka förslag på distriktsmöte.

§ 5 Distriktsmöte, valbarhet

 1. Valbar till distriktsstyrelsen är envar som är medlem i distriktet.
 2. Valbar som revisor är envar som under mandatperiod att granska är myndig, inte är anställd av LUF Storstockholm och inte är medlem av distriktsstyrelsen.
 3. Valbar som dechargeutskottsledamot eller valberedningsledamot är varje medlem av Liberala ungdomsförbundet som inte under aktuell mandatperiod är anställd av LUF Storstockholm eller medlem av distriktsstyrelsen.

§ 6 Distriktsmöte, sammankallande

 1. Distriktsmöte sammankallas av distriktsstyrelsen.
 2. Distriktsmöte ska sammankallas minst sex veckor i förväg.
 3. Distriktsmöte ska sammankallas om distriktsstyrelsen så beslutar eller om revisor eller minst tio procent av distriktets kongressgrundande medlemmar (räknat vid föregående kalenderårsslut) så begär.
 4. Då distriktsmötet kommer att behandla distriktsårsmötesärende i enlighet med § 7:3, stadgeändring i enlighet med § 16:1, upplösning av distriktet i enlighet med § 17:1, eller val av kongressombud ska förslag till föredragningslista vara samtliga distriktets medlemmar tillhanda senast tre veckor före distriktsmötet. I annat fall ska förslag till föredragningslista vara samtliga distriktets medlemmar tillhanda senast två veckor före distriktsmötet.
 5. Då distriktsmötet kommer att behandla distriktsårsmötesärende i enlighet med § 7:3, stadgeändring i enlighet med § 16:1, upplösning av distriktet i enlighet med § 17:1, eller val av kongressombud, ska detta anges i förslaget till föredragningslista.
 6. Motion till distriktsmöte ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före distriktsmöte.

§ 7 Distriktsårsmöte

 1. Distriktsårsmöte ska hållas årligen före 1 april.
 2. Distriktsårsmötet ska utlysas i enlighet med vad som stadgas i § 6:1-6. Därutöver ska alla distriktets medlemmar informeras om distriktsårsmötet samt hur man anmäler sig till det via SMS.
 3. På distriktsårsmöte ska särskilt förekomma: a) distriktsstyrelsens berättelse med balans- och resultaträkning b) revisionsberättelse c) beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för styrelsen d) val av distriktsordförande e) val av 1:e vice distriktsordförande f) val av 2:e vice distriktsordförande g) beslut om antal övriga ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen h) val av övriga ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen i) beslut om antal suppleanter i distriktsstyrelsen j) eventuella val av rangordnade suppleanter i distriktsstyrelsen k) val av två revisorer och rangordnade suppleanter för dem l) val av dechargeutskott varav en ordförande m) val av valberedning varav en ordförande

§ 8 Distriktsmöte, fyllnadsval

 1. Distriktsmöte får fatta beslut om fyllnadsval om i § 7:3 omnämnda ärenden om ej annat anges i dessa stadgar.
 2. Distriktsmöte får ej fatta beslut om i § 7:3:c omnämnda ärenden.

§ 9 Distriktsmöte, röstning

 1. Varje personligen närvarande kongressgrundande medlem i distriktet som erhållit medlemskap senast en månad före mötets öppnande äger en röst vid distriktsmötet.
 2. Ärende avgörs med enkel röstövervikt om ej annat stadgas.
 3. Ärende avgörs med lotten vid lika röstetal om ej annat stadgas.
 4. Vid personval då det finns fler än två kandidater till en post och ingen erhållit en absolut majoritet av rösterna avgörs ärende genom att en ny omröstning genomförs utan den kandidat som fick minst antal röster i den föregående omröstning. Detta förfarande upprepas till dess att endast två kandidater kvarstår.
 5. Om minst 1/4 av de röstberättigade så begär kan val i anslutning till i § 7:3:h och § 7:4:j avgöras med särskilt röstförfarande i enlighet med vad som stadgas i § 9:6.
 6. Särskilt röstförfarande: vid val av N personer ges en valsedels första namn 1 poäng, dess andra namn 1/2 poäng, dess tredje namn 1/3 poäng, osv. Det N:te namnet ges 1/N poäng. De kandidater som får högst poäng väljs.
 7. Ärende avgörs alltid öppet om ej annat stadgas.
 8. Personval avgörs genom sluten omröstning om någon medlem på distriktsmötet så begär.

§ 10 Distriktsstyrelsen

 1. Distriktsstyrelsen ska bestå av minst 5 personer, varav en distriktsordförande, första vice distriktsordförande samt minst tre och högst tolv övriga ordinarie ledamöter. Det är ven möjlighet att utöver detta utse en andra vice ordförande.
 2. Distriktsstyrelsen kan ha rangordnade suppleanter.
 3. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 4. Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och verksamhet.
 5. Distriktsstyrelsen ska vara revisorer och dechargeutskott behjälpliga vid deras granskning om så begärs.
 6. Suppleanter träder in enligt rangordning vid ordinarie ledamots eller suppleants frånvaro.
 7. Distriktsstyrelsen skall upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsens arbete och representantskapets befogenheter.
 8. Arbetsordning och delegationsordning får endast ändras om det i kallelse till samtliga styrelsemedlemmar senast en vecka innan möte angivits att arbetsordning skall behandlas.
 9. Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till extra distriktsårsmöte då distriktsstyrelsens sammansättning ej längre överensstämmer med vad som stadgas i § 10:1.

§ 11 Representantskapet

 1. Representantskapet består av distriktsordförande, förste vice distriktsordförande, andre vice distriktsordförande, övriga ledamöter och eventuella suppleanter av distriktsstyrelsen, ledamöter och eventuella suppleanter av de utskott som är utsedda av distriktsstyrelsen samt klubbordföranden eller i dess frånvaro annan klubbrepresentant.
 2. Representantskapet är beslutsmässigt då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 3. Representantskapet fattar beslut i enlighet med av distriktsstyrelsen fastställd delegationsordning.
 4. Representantskapet sammankallas av distriktsordföranden eller i dennes frånvaro av förste vice distriktsordförande eller andre vice distriktsordförande enligt rangordningen. Representantskapet kan också sammankallas om hälften av dess ledamöter så begär.
 5. Representantskapet sammankallas vid administrativa och politiska frågor av större frågor av större vikt som kräver bredare medlemsförankring, inklusive vissa personval.

§ 12 Revision

 1. Revisorerna granskar om distriktsstyrelsens förvaltning och ledning av distriktet skett i enlighet med lag, stadgar, gällande arbetsordning samt distriktsmötesbeslut.
 2. Revisor skall på begäran erhålla räkenskaper, protokoll och övriga dokument rörande förvaltningen.
 3. Distriktsstyrelsen skall på eget initiativ senast två veckor före årsmöte ge revisorerna tillgång till räkenskaper, protokoll och övriga dokument rörande förvaltningen.
 4. Revisorgruppens sammankallande skall då skäl föreligger, inhämta uppgifter om hur verksamheten i distriktet bedrivits under året för att avgöra om åtgärder behöver vidtas med anledning av eventuella problem.
 5. Distriktsårsmötet väljer två revisorer, samt två ersättare för dessa, att granska distriktsstyrelsens förvaltning under året. En av de ordinarie revisorerna ska utses att vara sammankallande.
 6. Revisorerna ska efter genomförd granskning föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

§ 13 Dechargeutskott

 1. Dechargeutskottet består av ordförande och tre till sex övriga ordinarie ledamöter.
 2. Dechargeutskottet är beslutsmässigt då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 3. Dechargeutskottet ska minst fyra veckor före distriktsårsmöte få tillgång till distriktets alla protokoll och handlingar.
 4. Dechargeutskottet ska granska distriktets verksamhet.
 5. Dechargeutskottet ska avge skriftlig rapport till distriktsårsmötet.

§ 14 Valberedning

 1. Valberedningen består av ordförande och minst två och högst sex övriga ordinarie ledamöter.
 2. Valberedningen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 3. Valberedningen förbereder personval till distriktsmöte.

§ 15 Kongressombud

 1. Kongressombud och rangordnade suppleanter väljs på distriktsmöte minst tre månader före kongressen.
 2. Kongressombud eller rangordnad suppleant kan inte bindas i sin röstning av något distriktsorgan.
 3. Suppleant träder in i enlighet med rangordning vid ordinarie ombuds eller suppleants frånträde.
 4. Distriktsstyrelsen kan besluta att lägga till suppleanter efter de suppleanter som valts på distriktsårsmötet.

§ 16 Stadgeändring

 1. Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas med minst 4/5 majoritet av de vid distriktsårsmötet avgivna rösterna eller med enkel majoritet vid två efter varandra följande distriktsmöten, varav det ena måste vara ordinarie distriktsårsmöte.
 2. Ändring eller tillägg träder i kraft när dessa justerats och skickats till Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

§ 17 Upplösning av distriktet

 1. Upplösning av distriktet beslutas i enlighet med § 16:1.
 2. Upplöses distriktet övergår eventuella tillgångar till Liberala Ungdomsförbundets förbundsorganisation. Förbundet skall förvalta dessa medel tills ny verksamhet startas i Stockholms län. Om förbundet ej kan förvalta dessa tillgångar tillfaller de Liberalerna i Stockholms län.