Handlingsprogram

 

 

 

§ 1. Inledning

1. LUF Storstockholm är en liberal, antirasistisk och feministisk organisation. Liberalismen sätter individens frihet i centrum. Den menar att människan har friheter och rättigheter så som rätten till liv, egendom, yttrande-, religions-, tanke-, förenings- mötes- och rörelsefrihet. Dessa rättigheter försvaras och förverkligas bäst i ett demokratiskt samhälle. En av de rättigheterna är rätten att röra sig fritt över gränser, därför är LUF Storstockholm för fri migration. För liberaler är varje människas rätt till strävan efter lycka grundläggande. Med en välfärd för alla och marknadsekonomi som skapar välstånd, ges alla möjligheten att förverkliga sina drömmar. I dagens Sverige står bristen på jämställdhet i vägen för individens frihet, därför är feminismen en viktig del av liberalismen och LUF Storstockholm. Människors etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet ska aldrig få spela någon roll för en människas livsmöjligheter, därför är LUF Storstockholm, en antirasistisk organisation.

 

2. Stockholm är Sveriges största stad och landets primära region för näringsliv, forskning och tillväxt. För att denna ställning ska fortsätta att utvecklas krävs en liberal politik. En sådan präglas av valfrihet och möjligheter för den enskilda individen, hög kvalitet inom kommunikation, utbildning och välfärdsinrättningar, en god företagspolitik och socialt ansvarstagande. Vi vill se ett Stockholm som växer, utvecklas och präglas av liberala värderingar.

 

§ 2. Ekonomi och arbetsmarknad

1. Länets samtliga kommuner bör aktivt sträva efter att kontinuerligt sänka kommunalskatten. Kommunalskatten ska, som idag, vara platt.

 

2. Progressiv skatt med konstanta mariganeffekt, så kallad platt skatt, ska införas. Detta innebär att alla betalar samma skattesats på den skattegrundande inkomsten utöver ett högt satt grundavtal.

 

3. Inget statligt företag i allmänhet och inget statligt monopol i synnerhet med undantag för polisens våldsmonopol hör hemma i en liberal ekonomi. Marknader som karakteriseras av naturliga monopol skall regleras på ett effektivt sätt.

 

4. Progressiv skatt med konstant marginaleffekt, så kallad platt skatt, ska införas. Detta innebär att alla betalar samma skattesats på den skattegrundade inkomsten utöver ett högt satt grundavdrag. De rena skattedelarna i arbetsgivaravgiften ska inkorporeras i denna skatt. De övriga delarna i arbetsgivaravgiften ska ses över med målet att delar av skyddssystemen ska avskaffas till förmån för frivilliga försäkringar.

 

5. För att öka insynen i hur våra skattepengar används bör alla offentliga verksamheters bokföring vara tillgänglig på nätet. Hänsyn bör dock tas till befintlig sekretesslagstiftning.

 

6. En nationell begravningspeng ska införas. För att främja konkurrens på begravningsmarknaden ska privata begravningsplatser tillåtas

 

7. Alla Stockholms kommuners beslut ska tas och verkställas med hänsyn till hur det påverkar näringsmöjligheterna i Stockholm. Konsekvensanalyser av hur de stora besluten påverkar företagsklimatet med hänsyn till att förbättra förutsättningarna för regionens arbetsgivare ska göras.

 

8. Att staten investerar i företag snedvrider konkurrens och är dessutom ofta slöseri med skattepengar. Lösningen för fler framgångsrika företag i Stockholm går via lägre skatter och meningsfulla reformer för en friare arbetsmarknad och lägre skatter, inte genom snedvridande investeringar eller starta eget-bidrag.

 

9. Lärlingsanställningar ska inte bara erbjudas unga, utan vara en allmän anställningsform.

 

10. En frivillig, så kallad Claes-de-Faire-skatt, ska införas.

 

11. Soldater ska ha goda karriärsmöjligheter och löneutveckling.

 

12. Att jordens resurser är begränsade bör tas på största allvar. Ansvaret mot kommande generationer såväl som boende i områden där risken för klimatrelaterade naturkatastrofer är hög bör inte förminskas. I väntan på en specifik skatt på miljöutsläpp bör momsen på varorna därför höjas till förmån för sänkt skatt på tjänster och arbete samt för insatser för att arbeta förebyggande med klimatrelaterade problem.

 

13. Arbetsgivaravgiften ska avskaffas. De funktioner i avgiften som bör behållas ska istället inkluderas i inkomstskatten.

 

§3. EU

1. LUF Storstockholm stödjer att den Europeiska Unionen ska bli en federation där ministerrådet är avskaffat och kommissionen fungerar som en regering som utses av parlamentet.

 

2. Religion och andra trosuppfattningar ska aldrig påverka möjligheten för länder att bli fullvärdiga medlemmar i EU. EU:s måste utvidgas, även utanför Europas gränser.

 

3. Europas energiförsörjning ska vara oberoende av energislag som ger koldioxidutsläpp.

 

4. EU:s subventioner, prisgarantier och andra handelshinder ska avskaffas omedelbart. Denna protektionism leder enbart till överproduktion i Europa och missgynnar den globala handeln i allmänhet, och låginkomstländer i synnerhet, som inte ges chans att konkurrera på rättvisa villkor. Detta är inte förenligt med en liberal marknadsekonomi.

 

5. I strävan mot fri rörlighet bör EU upphöra med sin isolerande attityd gentemot övriga världen och öppna upp sina yttre gränser. Argumentet för detta är att värna individens frihet att flytta över nationsgränserna och inte begränsas av slumpartade geografiska förhållanden.

 

6. EU bör införa ett gemensamt retursystem för dryckesflaskor – och burkar. Panten ska höjas.

 

7. Medelhavsländerna ska få ökade resurser från EU och dess medlemsländer för att upprätthålla en kontroll över Medelhavet och rädda kapsejsade flyktingbåtar.

 

8. För att bekämpa den organiserade brottsligheten i Europa behöver vi en gemensam polisiär myndighet, ett europeiskt FBI.

 

9. Paternalistiska förbud hör inte hemma i EU. Därför bör lagen som förbjuder försäljning av färgcigaretter avskaffas.

 

10. Euron är ett viktigt steg i att ena EU och Sverige bör därför införa valutan snarast.

 

11. Jordbruksstödet snevrider den fria konkurrensen och bör dräför avskaffas.

 

12. Alla länder inom EU ska ha en gemensamt satt skatt på flyg som drivs in av de enskilda länderna.

 

 

§4. Feminism

1. Feminism är en del av liberalism. Precis som liberalismen är en kamp för frihet, är även feminismen det. Människor ska behandlas och bemötas utifrån de individer de är, inte utifrån vilket kön de har, och alla människor ska vara fria att göra vad de vill med sina liv utan att begränsas av sin könstillhörighet.

 

2. Fördelning av det kommunala aktivitetsbidraget ska ske utifrån behov. I dag gynnas många traditionellt mansdominerade aktiviteter på helt godtyckliga grunder vilket är helt oacceptabelt.

 

3. Mer resurser bör investeras i såväl kvinno- som mansjourer och andra hjälpinstitutioner. Det bör vara kommunens skyldighet att se till att de som är i behov av hjälp från dessa institutioner får tillgång till sådan hjälp. Önskemål om att enbart få hjälp av personal med samma kön bör alltid tillmötesgås.

 

4. Föräldraförsäkringen ska vara individualiserad, det vill säga delad lika mellan vårdnadshavarna, samt vara antal- och könsneutral. Föräldraförsäkringen kommer dock så länge könsnormer råder bidra till att konservera dessa. Därför, men främst på grund av samhällsekonomiska skäl, ska antalet dagar i föräldraförsäkringen minskas. Dock ska hänsyn tas till barnets välmående vid justeringar.

 

5. Faderskapspresumptionen ska avskaffas och föräldrarna registrerar själva föräldraskap till barnet, oavsett i vilken familjekonstellation barnet tillkommer.

 

6. Kommersiellt och altruistiskt surrogatmoderskap ska vara tillåtet och både par och ensamstående ska ha möjlighet till det. Surrogatmodern bör genomgå en hälsokoll av såväl den psykiska som fysiska hälsan. De/den som tar emot barnet har rätt till barnet men det får ej inskränka surrogatmammans rätt till sin egen kropp.

 

7. Forskningsrådet ska motverka det kunskapsgap som idag råder i den medicinska forskningen mellan mäns och kvinnors kroppar.

 

8. Så kallad hämndporr är idag en handling som inte ses som straffrättsligt brott men vars syfte är att förnedra och skambelägga offret. Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd och hämndporr ska därför föras in som sexualbrott i brottsbalken.

 

9. Offentlig verksamhet ska inte cementera könsroller och dess verksamhet ska vara lika tillgänglig för alla oavsett kön. Därför är det direkt olämpligt med både könsspecifika klädregler och separata badtider i pooler på kommunala badhus. Lösningar som syftar till att straffa de som beter sig olämpligt är att föredra.

 

10. Samtliga offentliga badhus ska helst säljas ut till privata aktörer där dessa ska få bestämma själva över könsseparat verksamhet och klädkod. Simverksamhet är ett offentligt åtagande.

 

§5. Jämlikhet

1. Alla platser där utbildning till minderåriga sker bör införa och aktivt arbeta med likabehandlingsplaner. Dessutom bör all undervisningspersonal genomgå en likabehandlingsutbildning i syfte att lära personalen bemöta eleverna på lika grunder

 

2. Det fria val och äganderätten bör respekteras; därför är opinionsbildning att föredra framför lagstiftning. Det är inte upp till politiker att avgöra huruvida näringslivet ska använda sig av kvotering eller inte

 

3. Stockholms kommuner och landsting ska kontinuerligt utvärdera huruvida diskriminering förekommer inom offentlig sektor

 

4. Varje kommuns ungdomsmottagning ska ha kompetens att undersöka och legitimt informera alla människor om kropp och sexualitet. Ungdomsmottagningen ska ha personal som har kunskap om både mannen och kvinnans könsorgan. Dessutom ska alla ungdomsmottagningar ha personal som är utbildad i kunskap som rör HBTQ-personer och som kan ge HBTQ-personer ett bemötande jämlikt det som ges heterosexuella och cis-personer

 

5. Regeln som säger att medborgare i länder utanför EU som är gifta och bosatta i Sverige ska utvisas om skilsmässa sker inom 2 år ska avskaffas

 

6. Personal inom offentlig vård, utbildning och liknande bör i de fall det är relevant för deras yrkesutövning utbildas i HBTQ-frågor och normkritik, för att kunna bemöta alla människor på ett likvärdigt sätt. I sammanhang med ungdomar bör personal kunna hjälpa dessa att hitta vidare till andra forum för HBTQ- ungdomar

 

7. Personal som arbetar i offentliga instanser som behandlar människor i form av vård, utbildning eller liknande bör utbildas i normkritik och ha förståelse för HBTQ- personer. I sammanhang med ungdomar bör personal kunna hjälpa dessa att hitta vidare till andra forum för HBTQ- ungdomar.

 

8. Det offentliga ska alltid sträva efter att erbjuda könsneutrala toaletter och omklädningsrum.

 

9. Det är en mänsklig rättighet att behandlas lika oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck. Det här bör stå med i FN:s deklaration över de mänskliga rättigheterna samt i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

 

10. Polisen ska ges särskilda resurser för att upprätta hatbrottsenheter i hela Sverige.

 

11. Anslaget till Diskrimineringsombudsmannen ska öka.

 

12. Det bör genomföras en informationssatsning i grund- och gymnasieskola som diskuterar och synliggör rasism i Sverige.

 

13. På lärar- och pedagogikutbildningar ska genuspedagogik, normkritik och antirasism inkluderas som en naturlig del av programmet.

 

14. Juridiska kön är en rest från en tiden då människor åtnjöt olika rättigheter beroende på deras kön och fyller ingen funktion i dagens Sverige. De bör därför avskaffas.

 

15. Ålder är ett alldeles för godtyckligt kriterium för att avgöra om någon är lämplig förälder eller inte. Ålderskraven för adoption bör därför reformeras så att alla myndiga personer som uppnår uppsatta hälsokrav får ansöka om att adoptera.

 

16. Inte bara gifta par bör tillåtas adoptera tillsammans. Även personer i andra relationer bör kunna ansöka om att adoptera om de uppfyller övriga krav.

 

17. Idag utförs medicinska ingrepp på intersexuella barn där genitalierna korrigeras i enda syfte att kategorisera barnet som pojke eller flicka. Operationen kan medföra försämrade kroppsliga funktioner och om den inte är medicinskt motiverad ska detta endast vara tillåtet för personer i beslutsför ålder och efter dennes medgivande.

 

18. Idag är det olika svårt för minderåriga att byta namn beroende på om det tilltänkta namnet råkar vara könskonträrt (d.v.s. förknippat med ett annat juridiskt kön än det egna) eller ej. Vid namnbyte hos minderåriga ska endast en vårdnadshavares samtycke krävas oavsätt det nya namnet.

 

§6. Kommunikationer och Bostad

1. Nattrafik på helger på all spårbunden trafik ska införas. Tvärförbindelserna mellan de yttre förorterna måste förbättras dels, genom fler tvärspårvägar samt fler tvärgående busslinjer.

 

2. Bussar på utvalda linjer bör nattetid införa så kallade stoppzoner, där passagerare kan stiga av och på var de vill i bussens rutt. Denna flexibilitet ökar tryggheten för passagerarna.

 

3. Det ska vara enkelt och tryggt att resa i kollektivtrafiken. Spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik bör därför avskaffas och ersättas med ett biljettsystem med fler kontrollanter och högre böter för de som reser utan att betala avgiften.

 

4. Kapaciteten i kollektivtrafiken måste utökas. Möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken ska stärkas.

 

5. Städer ska inte byggas utifrån bilistens perspektiv. Stockholms kollektivtrafik måste därför konstant förbättras och förenklas. Forskning och framtagning av nya innovationer inom kollektivtrafik bör därför starkt uppmuntras.

 

6. Stockholms stad bör i allmänhet inte subventionera integritetskränkande verksamhet, därför bör kameraövervakning i kollektivtrafiken avskaffas.

 

7. Överfallslarm skall sättas upp i t-banan likt brandlarm, istället för kameraövervakning.

 

8. Vi stödjer Spårväg Syd, ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i södra Stockholm.

 

9. Stockholm ska satsa på snabbsträckor för cykelpendling. Kommunernas cykelbanenät måste bindas samman.

 

10. Stockholms cykelvägar bör breddas för att ge skapa förutsättningar för olika typer av cyklism.

 

11. Det ska vara tillåtet att röka på tågperroner utomhus.

 

12. LUF Storstockholms mål är att alla transportslag ska bära sina egna kostnader, så även bilismen. Mycket tyder på att så inte är fallet idag på grund av de skadliga utsläpp i närmiljön och påverkan på växthuseffekten som bilismen ger upphov till. Därför förespråkar vi höjd skatt på koldioxid.

 

13. Trängselavgiften bör höjas för att ge starkare incitament för mindre trängsel och utsläppssnålare transport. En höjning av avgiften ska ha som målsättning att bidra med större inkomster än kostnader.

 

14. Färdtjänst och färdtjänsttaxi är också kollektivtrafik, därför får de aldrig kosta mer än den reguljära kollektivtrafiken.

 

15. Stockholm behöver förtätas och moderniseras. Befintlig markreserv bör snarast detaljplaneras och upplåtas till privata aktörer för bebyggelse.

 

16. Äganderätten ska alltid gå före politikers egna åsikter om vad som är snygg. Stockholm stads detaljplan måste därför bli mer tillåtande när det gäller till exempel skyskrapor och ny arkitektur.

 

17. Alla typer av boenden bör stärkas, exempelvis ska det bli enklare att bo på sin båt eller i annan alternativ.

 

18. Stockholms vatten är i stort inte en exploaterad yta. För att komma till bukt med bostadsbrist bör utnyttjandet av oanvända hamnar och flytande bostäder uppmuntras.

 

19. Bostadsbidraget, så som det ser ut idag, är oförenligt med fria marknadshyror då det skapar ett prisgolv för boende. Därför bör bostadsbidraget avskaffas. Boendekostnader ska täckas av ett behovsprövat socialbidrag.

 

20. De s.k. slot – tiderna på Sweavias flygplatser bör auktioneras ut istället för att, som nu, ges till det flygbolag som var där först.

 

21. Bromma flygplats behövs för att avlasta Arlanda. Dessutom ligger den nära innerstan vilket gör den attraktiv ur resandesynpunkt. Därför bör Stockholm stad inte besluta att bygga bostäder på platsen. Stockholm behöver goda flygförbindelser för att vara en framgångsrik och ekonomiskt stark stad. Därför bör Stockholm få en viss överkapacitet på start- och landningstider, s.k. slots, för att tillse att det finns en bra konkurrens på flygtrafik till och från Stockholm.

 

22. Mer blandad bebyggelse ska planeras. Växlande upplåtelseformer och blandad bebyggelse motverkar sociala problem, utslagning, förslumning och segregation. Det bidrar även till att skapa ett närsamhälle där invånarna i högre grad är engagerade i vad som händer i området.

 

23. Systemet där små lokala intressenter, exempelvis skolor och kaféer, får ansvar för parkvård ska uppmuntras och utvidgas.

 

24. Nationalstadsparken är idag onödigt stor. Exempelvis skulle Norra Djurgården tjäna ett större syfte som ett område för studentbostäder. Parkens gränser bör därför minska till att endast gälla Djurgården.

 

25. Politiker ska inte ta ställning till privata aktörers byggnadsplaner och hög bebyggelse i synnerhet, något som är och kommer att förbli resultatet av stigande markpriser i länet.

 

26. Marknadshyror ska införas vid tecknande av nya hyresavtal och hyresregleringar tas bort. Dagens system med långa köer tvingar framförallt unga att lita till kontakter, vänner och den svarta bostadsmarknaden. Samtliga kommunala bostadsbolag ska säljas ut för att övergå till en perfekt oreglerad bostadsmarknad. För att ersätta den sociala funktion som dessa bostadsbolag fyller ska ett system med s.k. social housing införas i Stockholm.

 

27. Fler studenter vid Stockholms universitet och högskolor ska ha möjlighet att få bostad. Därför måste det byggas fler studentbostäder. Studentbostäder kan med fördel även byggas i kommuner som själva inte har ett eget campus, så länge kommunikationerna till ett campus är goda.

 

28. Skönhetsrådet som remissinstans kan bidra med intressanta synpunkter, men har inget existensberättigande som offentligt finansierad verksamhet. Skönhetsrådet ska därför avskaffas som verksamhet inom Stockholm stad, men kan kvarstå som remissinstans om rådet lever kvar i egen regi.

 

29. Stockholms förorter bör integreras och byggas ihop till större enheter. Nya bostadsbyggen bör i första hand lokaliseras så att de ansluter till befintlig bebyggelse.

 

30. Äganderätten är viktig inom liberalismen. Det finns få saker som ger en granne en moralisk rättighet att invända mot vad någon annan gör med dennes mark. Därför måste villkoren för att bevilja bygglov drastiskt sänkas. Avslag på bygglov ska endast beviljas då granne eller allmänhet kan utsättas för fara eller betydande olägenheter

 

31. I stadsplaneringen måste större hänsyn tas till alla människors säkerhet och trygghetän vad som görs i dag. Exempelvis måste belysningen i parker och gångtunnlar förbättras.

 

32. Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm ska verka för att så kallad exkluderande design inte används i stadsplaneringen i Stockholm. Skattepengar ska inte gå till att försvåra liven för de som redan har det svårast.

 

33. Huruvida en individ väljer att bo i stad eller på landsbygden är inget som staten bör intressera sig för. Samtliga landsbygdsstöd bör därför avskaffas.

 

34. Bilkörningen motsvarar en stor andel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser årligen. Att den som avstår bilkörning tvingas betala för bilisternas infrastruktur via skattesedeln är därför orimligt och skapar snedvridna incitament. Därför bör Sveriges statliga ägda vägar säljas ut till marknadspris och nybyggnation i fortsättningen finansieras privat.

 

35. Kommunpolitikers egenintresse sätter allderles för ofta stopp för nybyggnation och andra förändringar i detaljplaner. Därför ska detaljplaner helt ersättas av områdesplanering som beslutas på landstingsnivå.

 

§7. Migration och integration

1. SFI bör läggas ned och individer som behöver lära sig det svenska språket eller på annat sätt komplettera sin utbildning ska göra det på samma plats som övriga kompletterar sin utbildning, Komvux.

 

2. I väntan på fri invandring ska samtliga ensamkommande flyktingbarn som söker asyl eller permanent uppehållstillstånd i Sverige beviljas detta. Alla barn födda inom Sveriges gränser bör erbjudas svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas status

 

3. Migrationsverket bör, vid bedömning av uppehållstillstånd för asylsökande eller papperslösa familjemedlemmar till barn som har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige, tungt väga barnens rätt att få stanna i Sverige och växa upp med sin familj.

 

4. En asylsökande bör kunna ändra i sin bakgrundsberättelse under asylprocessens gång utan att förändringen i sig självt hålls emot den asylsökande eller anses indikera en brist i den asylsökandes trovärdighet.

 

5. Migrationsverkets språkanalyser för att fastställa en asylsökandes ursprung bör avskaffas. Migrationsverket bör ha för praxis att alltid lita på den asylsökandes ord i fråga om nationellt ursprung.

 

6. I samband med asylprocessen bör principen om ”oskyldig tills motsatsen bevisats” appliceras. Detta innebär att utgångspunkten bör vara att den asylsökande har giltiga skäl till att söka asyl och att ansvaret för att motbevisa detta ligger på migrationsverket eller migrationsdomstolarna i de fall myndigheterna avser att avslå flyktingens ansökan.

 

7. I väntan på att Dublin- förordningen reformeras bör Sverige undanta ensamkommande flyktingbarn från Dublin- förordningens förstalands- princip, och föra asylprocessen för dessa barn i Sverige oavsett tidigare bakgrund i andra EU-länder.

 

8. De utvisningar som sker av etniska minoriteter som strider mot Schengen- regelverket ska upphöra. Sedan bör de kryphål som finns i dagens Schengen- regelverk täppas igen.9

 

9. Fri migration är en mänsklig, liberal rättighet, och tillfälliga uppehållstillstånd bör därför helt avskaffas till förmån för permanenta sådana.

 

10. För att garantera lagliga vägar till Sverige bör humanitära visum införas.

 

11. När valet står mellan individ och system måste individen alltid prioritera.s För att möjliggöra fri invandring, även under stora flyktingströmmar, ska därför offentliga sektorn och välfärden, i den mån det behövs, nedprioriteras.

 

12. ID-kontroller eller brist på identitetshandlingar får aldrig hindra någon från att söka asyl i Sverige.

 

13. Att ta eller inte ta emot flyktingar ska inte vara ett kommunalt beslut. Kommuner ska vara skyldiga att bistå med bostad till nyanlända flyktingar och staten har ett ansvar att möjliggöra för kommunerna att ta emot flyktingar.

 

14. Många flyktingar som kommer till Sverige har upplevt krig och lider av posttraumatisk stress eller andra psykiska besvär. Detta försvårar svenskinlärning och jobbsökning och därmed integrationen. Alla som beviljas asyl ska därför ha rätt till gratis psykisk vård.

 

15. Sverige ska arbeta för att flyktingläger runt om i världen byggs så att de är säkra för kvinnor och barn Dessutom ska försvarsmakten avsätta resurser för att bevaka, upprätta och upprätthålla säkerheten i flyktinglägren. De ska även utbilda lokalbefolkningen i upprätthållande av säkerhet.

 

16. Reavinstskatten ska slopas, och fastighetsskatt återinföras.

 

 

§8. Miljö, klimat och djurskydd

1. För att rädda våra vatten från övergödning måste utsläppen av fosfor och kväve minska. Stockholm ska även samverka med andra länder runt Östersjön i syfte att reducera utsläppen.

 

2. Småskalig närvärme är ett ineffektivt uppvärmningsalternativ som är sämre för miljön jämfört med storskalig värmeproduktion. Fjärrvärmenätet bör därför fortsätta att byggas ut.

 

3. Parker och naturområden är viktiga även för storstadsbor. Därför ska man vid planering av nya områden och nya vägar ta hänsyn till detta.

 

4. Endast miljöanpassade alternativ, så som hybridbussar, ska användas i kollektivtrafiken.

 

5. Avdragsrätt för resor till och från jobbet bör avskaffas. Avdraget uppmuntrar ett glest, bilberoende samhälle samt tvingar gående och cyklister att subventionera bilisters resor.

 

6. För att förhindra onödigt lidande så ska kosmetika, tobak och hygienprodukter inte testas på djur.

 

7. Slakt ska alltid ske där djuret lever, eller i nära anslutning. Transportsträckor som är längre än idag lagstadgad maxgräns ska ej delas upp med tanke på den stress som detta medför för djuren. LUF Storstockholm hänvisar bönderna till att upprätta lokala slakterier alternativt mobila sådana.

 

8. Antibiotikaresistens är idag en av mänsklighetens största utmaningar. EU bör snarast införa en gemensam djurskyddslag där användande av antibiotika inom kraftigt begränsas.”

 

9. Man ska aldrig kunna tjäna pengar på att förpesta miljön. Dagens milda straff gör det möjligt för företag att tjäna mer än de förlorar på att bryta mot miljöbalken. Därför ska lagstiftningen skärpas och bötesbeloppen höjas.

 

10. Staten ska ge ekonomiska bidrag till forskning som rör alternativa och miljövänliga energikällor och material.

 

11. Marknadssystem för återvinning av överskottsvärme ska uppmuntras.

 

12. Statliga ekonomiska bidrag till kärnkraftsforskning ska i huvudsak ges till utveckling av system baserade på fusionsenergi.

 

13. Insektsprotein borde tillåtas att säljas i Sverige med rimliga hälsokontroller.

 

§9. Rättspolitik och konstitution

1. För ändring av grundlagen ska det krävas två likalydande riksdagsbeslut, fattade med kvalificerad majoritet och med ett mellanliggande val.

 

2. Det bör införas en plikt för berörda myndigheter att i god tid inför val till riksdagen informera väljarna om vilande grundlagsändringar

 

3. Monarkin är en kvarleva från den tid då Sverige var en diktatur. Monarkin bör därför avskaffas.

 

4. Polisen ska ej sätta ett pris på att utöva våra rättigheter. Därför ska avgiften för demonstrationstillstånd avskaffas helt.

 

5. Kommersiellt bruk av annans privata mark med hänvisning till allemansrätten bör förbjudas.

 

6. Obligatoriska kurser om bemötande av de som utsatts för alla former av sexuella vergrepp och/eller hedersrelaterat våld ska införas på läkar-, sjuksköterske- och polisutbildningarna, samt för jurister som väljer att arbeta inom området och personal inom skolväsendet. Även idag färdigutbildade och/eller verksamma inom nämnda professioner skall genomgå dessa kurser. När jurister som under en tid efter sin utbildning ägnar sig åt annat än brottmålsjuridik vill söka sig till domstolarna ska de genomgå en grundläggande utbildning. Allt detta för att minska meningslösa kränkningar av de som utsatts för sexuella och/eller hedersrelaterade övergrepp+.

 

7. De intagna ska ha förutsättningar att återgå till ett normalt liv efter avtjänat straff. För att möjliggöra detta bör mer fokus och resurser riktas mot rehabilitering.

 

8. Vi ställer oss bakom den trafficking – lagstiftning som finns idag. Vi anser dock att straffen för människohandel bör skärpas och större resurser tilläggs för att förhindra trafficking.

 

9. Det finns ingen rimlig anledning att dela in en kommun i eller ett landsting i flera valkretsar. Vid kommun- och landstingsvalen skall hela kommunen respektive länet bestå av en enda valkrets.

 

10. Sverige ska vara den enda valkretsen i riksdagsvalet.

 

11. Stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder skall avskaffas. De ökar inte närdemokratin, utan innebär bara ökad administration och att det blir svårare att hålla koll på kommunens ekonomi.

 

12. Stockholms läns landsting skall läggas ner. Istället skall Region Mälardalen bildas av de fem länen kring Mälardalen. I väntan på detta skall landstinget enbart syssla med sjukvård och kollektivtrafik (inklusive färdtjänst).

 

13. Offentliga aktörer bör inte genom opinionsbildande marknadsföring få hävda verksamhet som överskrider den rätt de fått av det svenska fallet. Ett exempel på detta är reklamfilmer som visas av systembolaget, som tillåts hävda sitt monopol på skattebetalarnas bekostnad.

 

14. Hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning, ska inte vara tillåtet. Sådan avlyssning innebär en stor kränkning av rätten till privatliv, som inte uppvägs av vad som står att vinna med åtgärden. Därtill är riskerna för godtycklighet och ändamålsglidning vid användandet av buggning påtagliga.

 

15. Polis och åklagare ska inte själva kunna provocera fram brott eller bevis på brott. Därför ska varken brotts- eller bevisprovokation vara tillåtet.

 

16. Väktare och liknande yrkesgruppers uniformer bör till utseendet skilja sig markant från de uniformer som bärs av polis.

 

17. Riksdagsledamöters daltande med sig själva är beklagligt och måste genast upphöra. Riksdagsbostäder i innerstaden, riksdagsgym och annat som inte är direkt kopplat till riksdagsarbetet ska inte finansieras av skattepengar.

 

18. Skattepengar ska gå till skydd av rättigheter och välfärd, inte till exempelvis fester, mingel och annat slöseri.

 

19. Sverige ska inte ha ett eller flera officiella språk.

 

20. För att stärka de nationella minoritetsspråken ska Sveriges kommuner ha möjlighet att genom kommunfullmäktigebeslut utnämna sig till officiellt flerspråkiga.

 

21. Det ska inte uppställas olika kunskapskrav för förvärv av svenskt medborgarskap beroende på var en person är född. LUF Storstockholm är därför emot alla former av medborgarskapstest. För att bli svensk medborgare ska det inte heller i övrigt göras några skillnader beroende på var en person är född, utan de som bosätter sig i Sverige ska när som helst efter ansökan kunna bli svenska medborgare.

 

22. Den svenska äktenskapsbalken måste liberaliseras. Vi ska alltid tillåta utländska par att här gifta sig här, att andra länder sig nej till samkönade äktenskap ska aldrig innebär att Sverige gör detsamma.

 

23. Lagstiftning ska inte moralisera. Man ska kunna göra vad man vill med en död kropp så länge den döda gett sitt samtycke i levande tillstånd.

 

24. Lagstiftning som förbjuder sex mellan syskon bör tas bort.

 

25. Värnplikt och medborgartjänst står i stark konflikt till friheten från tvång. Friheten från dessa bör därför grundlagsskyddas.

 

26. LUF Storstockholm står för den straffbarhetsålder som verkar i Sverige.

 

27. Sverige ska införa obligatoriska folkomröstningar vid varje grundlagsändring, som komplement till den nuvarande lagstiftningen. Det ska krävas en enkel majoritet av de röstande för att förslaget ska gå igenom.

 

28. Namnunderskrifter ska kunna samlas in digitalt i syftet att begära en folkomröstning i kommuner och landsting.

 

29. Det ska finnas en yttre gräns för hur länge en person kan vara häktad och möjligheten att ålägga den misstänkte med restriktioner ska minska.

 

30. LUF Storstockholm står för en komplett separation av religion och stat. Därför bör indrivningen av Svenska kyrkans medlemsavgift genom det offentligt skattefinansierade Skatteverket upphöra snarast.

 

31. Att alla människor står lika inför lagen är ett liberalt fundament. Därför bör alla former av etniskt baserade lagar slopas.

 

32. Samröre med terrororganisationer bör göras olagligt och beläggas med fängelsestraff.

 

33. Införandet av anonyma vittnen samt kronvittnen skulle minska rättsäkerheten, och bör därför inte göras.

 

§10. Socialpolitik

1. En lättillgänglig och offentligt finansierad barnomsorg är viktig för barnens pedagogiska utveckling och föräldrars möjlighet att förvärvsarbeta. Arbetslösa föräldrar ska inte vägras barnomsorg. Utan möjlighet till tillsyn av sina barn har arbetslösa svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande.

 

2. Vårdgarantin bör utökas till att omfatta all offentlig vård och omsorg. Stockholms län ska satsa på små vårdenheter och inte centrera all vård till de stora sjukhusen.

 

3. Fler härbärgningsplatser behövs i Stockholm. Samverkan mellan kommuner och organisationer såsom Frälsningsarmen och Stadsmissionen är nödvändigt för att hjälpa de hemlösa. Även hemlösa ska ha rätt till socialbidrag. Hemlösa ska erbjudas en individuell postbox av kommunen, för att lättare kunna återfå kontakten med samhället.

 

4. Det behövs ökade resurser till missbrukarvård. Vidare ska Stockholm införa kliniker dit missbrukare, oavsett ålder. kan gå för att byta gamla sprutor mot nya rena.

 

5. Sexuell preferens ska inte avgöra huruvida en person är lämplig som blodgivare eller inte. Homosexuella män ska inte diskrimineras från bloddonation, utan de ska få donera blod på samma premisser som heterosexuella. De nuvarande tre karensmånaderna som gäller för heterosexuella ska därmed även omfatta homosexuella män, istället för de 12 månader som gäller idag. Sexuell läggning ska inte räknas som riskbeteende.

 

6. Alla ungdomar i Stockholms län ska ha en ungdomsmottagning tillgänglig.

 

7. Slicklappar precis som kondomer ska alltid finnas på ungdomsmottagningar.

 

8. Socialtjänsten ska ha som praxis att alltid göra oanmälda besök hos familjer och hem där det är sannolikt att barn far illa. Detta för att försäkra sig om att ingen vuxen förskönar verkligheten på ett missvisande sätt.

 

9. På hem där boende har placerats enligt lagar om tvångsvård bör alltid minst en jourhavande psykolog eller kurator finns på plats dygnet runt.

 

10. Psykiskasjukdomar är vanligt förekommande bland barn och ungdomar. När resurser fördelas mellan olika vårdinstanser bör psykvården få en högre prioritet än den har idag.

 

11. När ett barn placeras av Socialtjänsten enligt SoL eller LVU ska det redan från början finnas en plan över hur utbildningen ska läggas upp, detta för att minska risken för att barnet ska hamna efter i sin utbildning.

 

12. För att även personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta frihet måste offentliga miljöer anpassas så att funktionsnedsättningen inte blir ett hinder.

 

13. Insemination ska vara tillåtet även för ensamstående och vara möjlig på privat väg samt privata sjukhus.

 

14. Landstingen ska ha lika pris för insemination oavsett parets sexualitet.

 

15. Levande människors rätt bör trumfa dödas. Har man inte tagit ställning till huruvida man vill donera sina organ efter döden bör man antas vara villig att göra det, så länge man fått en gedigen chans att gå ur donationsregistret och så länge ens anhöriga inte motsätter sig det.

 

16. För att underlätta för nyanlända att ta lågavlönade jobb och få in en fot på arbetsmarknaden bör de första 4 åren i Sverige vara skattefria för människor som beviljar uppehållstillstånd på grund av asylskäl.

 

17. Det är ett stort problem att människor dör i transplantationskön på grund av bristen på donerade organ. Därför bör staten upprätta ett system som gör det möjligt för människor att donera organ till sjukhus mot en ersättning.

 

18. Sverige ska införa så kallade fixrum för sprutnarkomaner för att skapa en positiv relation till sjukvården och minska narkotikarelaterade dödsfall och smittspridning.

 

19. Blodgivning måste vara en säker och frivillig process. För detta krävs dock inte att blodgivaren i fråga talar svenska. Språkkravet för blodgivning bör därför tas bort.

 

20. För att öka möjligheten för alla att tillgängliggöra sig vård sak vårdkliniker inte kunna kräva vårdnadshavares godkännanden.

 

21. Missbruk av narkotika och alkohol är ett samhällsproblem. Narkotikapolitiken bör vara utformad för att minimera drogernas skadeverkningar. Välreglerad försäljning och produktion av droger bör tillåtas på sikt. Illegal droghandel bör bekämpas polisiärt. Missbruk är dock inte en polisiär fråga, utan en hälsofråga, och bör hanteras som en sådan. Ingen ska straffas för att bruka eller missbruka narkotika.

 

22. Åldersgränsen för sterilisering är idag godtycklig och bör sänkas från 25 år till att motsvara myndighetåldern.

 

23. Personlig assistans innebär förstärkt personlig frihet, och därför ska det offentliga stå för en generös utdelning av tjänsten.

 

24. Det är inte rimligt att skattepengar går till familjer som inte behöver den samtidigt som andra har stora svårigheter att få vardagen att gå ihop. Därför bör barnbidraget behovsanpassas så att det endast går till dem som behöver det.

 

25. I syfte att förbättra kunskapen kring och möjliggöra för en utveckling av narkotika i skademinimerande syfte bör forskning på detta område inte diskrimineras och möjligheterna till att forska på narkotika måste förbättras.

26. För att minska skaderisken, bör polisen på nöjesevenemang och liknande event där narkotika kan anses förekomma, såsom festivaler, dela ut kit med vilka narkotikas renlighet kan testas.

 

§11. Utbildning och kultur

1. I väntan på en nationell, europeisk och global skolpeng ska kommunerna i Stockholms län gemensamt inrätta en regional sådan. Den regionala skolpengen finansieras av elevens hemkommun och eleven ska ha möjlighet att ta med skolpengen utomlands.

 

2. Skolor och lärosäten i Stockholms län bör få ta in elever inte bara efter betyg utan också efter intervjuer och intagningsprov, samt annat som av skolan eller lärosätet anses vara meriterande.

 

3. Det fria skolvalet är en självklarhet. Därför ska elever i årskurs 9 ha möjlighet att söka till samtliga gymnasieskolor i och utanför det län där eleven är bosatt, baserat på slutbetyg från grundskolan eller annat intagningssätt som gymnasieskolan finner lämpligt.

 

4. För att öka tryggheten för elever och föräldrar bör en central ansvarsnämnd inrättas för Stockholms län, dit elever och föräldrar kan anmäla skolpersonal som begått tjänstefel och elever som utsätter andra för mobbning.

 

5. Sexualkunskap ska vara ett obligatoriskt delmoment i samhällskunskapsundervisningen i grundskolan och behandla frågor som könsroller, samtycke, sexualiserat våld, könsstympning/omskärelse, heteronormativitet, stigmatisering av sexuellt överförbara sjukdomar.

 

6. Skolan ska undervisa om fler olika typer av förtryck och förtryck av fler folkgrupper än idag.

 

7. Alla kommuner i Stockholms län ska erbjuda alla barn och ungdomar en bra skolhälsovård. Den psykiska hälsan hos eleverna i Stockholms läns skolor måste få ett större utrymme. Ett bra studiereslutat kräver ett bra välbefinnande.

 

8. Stockholms län behöver mer nattöppna förskolor. Tillgängligheten ska inte vara beroende var i länet du bor.

 

9. Spetsutbildningar och nivågrupperingar som utgår från elevers individuella förutsättningar bör uppmuntras.

 

10. Alla elever ska ha tillgång till en god yrkes- och studievägledning. Samarbete mellan utbildningsväsendet i Stockholmsregionen och med näringslivet bör uppmuntras. Karriärsrådgivning ska erbjudas elever från och med den första terminen i länets gymnasieskolor.

 

11. En kommunal skola som omvandlas till friskola ska säljas till ett marknadspris genom öppet anbudsförande. Olika aktörer ska kunna lägga bud på skolan. Detta eftersom skattebetalarna bör få tillbaka pengar de finansierat de kommunala skolorna med.

 

12. Läxhjälpsträffar ska anordnas i Stockholms läns kommuner, där högskolestudenter mot en skälig ersättning hjälper elever från grundskolan och gymnasiet med kostnadsfri läxhjälp.

 

13. Ekonomisk ansvarstagande ska uppmuntras hos kommunala skolor, omfördelningen dem emellan måste därför upphöra.

 

14. Det är viktigt att alla har möjlighet till högre utbildning, dock är det bra att öka självfinansieringen. En låg terminsavgift bör därför införas och studiebidraget avskaffas till förmån för högre CSN-lån.

 

15. Utbildning ska syfta till att ge elever kunskaper – inte till att tvinga elever sitta igenom lektioner. Närvaroplikten på gymnasiet ska därför tas bort och närvarokravet för CSN bör ersättas med ett krav på studieresultat likt det på universitet och högskolor.

 

16. Allt aktivitetsstöd måste utformas för att ge jämställda förutsättningar för utövande.

 

17. Biblioteket fyller en central folkbildande funktion i det svenska samhället. Det ska vara avgiftsfritt att låna böcker och alla ska ha tillgång till fri information. Särskilda satsningar på att köpa in litteratur, film och musik med stor kulturell och nationell mångfald bör göras inom länets bibliotek.

 

18. Religionsundervisningen i skolan bör bytas ut mot livsåskådningskunskap, där fler religioner än idag, men även sekulära livsåskådningar, behandlas.

 

19. Stockholms läns kommuner ska inte lägga sig i hur länge krogarna får servera alkohol. Detta ska regleras på den fria marknaden.

 

20. Biblioteken och kulturarvet, såsom museer och offentliga arkiv, bör digitaliseras för att öka tillgängligheten och för att underlätta forskning.

 

21. Staten ska förhålla sig neutral inför vuxna medborgares fritidsintressen. Därför ska det inte vara gratis för vuxna människor att besöka statliga och kommunala museum.

 

22. Museer med material av hög kvalitet som inte ställs ut bör öppna filialer på platser utanför Stockholm stads kärna.

 

23. Dagens public service- system är förlegat. Mångfald och nöje finns på den privata tv-marknaden, public service uppdrag måste uppdateras. De egna kanalerna ska läggas ned och det utbud som fortsatt ska subventioneras bör upphandlas till privata aktörer.

 

24. Staten ska inte censurera media. Därför ska Statens medieråd avskaffas.

 

25. Staten bör inte lagstifta om åldersgränser för filmer eller andra rörliga bilder utan det skall vara upp till biografer själva om det skulle vara önskvärt.

 

26. Högvakten fyller främst en ceremoniell funktion och bör därmed avskaffas.

 

27. Då idrottsinfrastruktur planeras och distribueras ska detta göras på ett sätt som inte missgynnar något kön.

 

28. Papperslösa ska ha tillgång till bibliotekskort i hela Stockholms län.

 

29. Barn och unga skall ha möjligheten att kunna möta en bredd av kultur. Detta kan möjliggöras med en kulturpeng.

 

30. Kulturstöd som tillhandahålls av det offentliga ska delas ut med krav på motprestation.

 

31. Kulturstöd ska fördelas av enmångfald av externa aktörer. Bedömningar och inköp av konst ska delvis läggas utanför offentligt ägda institutioner.

 

32. Stockholms nolltoleranspolicy mot graffiti ska avskaffas och ersättas med en mer tillåtande attityd till gatukonst från stadens sida.

 

33. Skolaktiviteter inom den kommunala skolan som äger rum inom religiösa lokaler eller arrangeras med religiösa inslag ska inte vara obligatoriska.

 

34. För att främja lärandet bör svenska universitet underlätta för de som ännu inte gått ut gymnasiet att läsa enskilda universitetskuser i ämnen som intresserar dem. Kompetens kan synas genom högskoleprov eller annan enligt universiteten lämplig akademisk bevisning.

 

35. Fristående skolor ska ges samma rätt som kommunala att förflytta elever som trakaserat andra till en annan skola.

 

36. Samtliga skattefiniansierade bespisningar ska kartlägga och visa på aktivt arbete för att minska matsvinn.

 

37. Konfessionella grundskolor ska inte tillåtas då skolan ska vara lika för alla.

 

38. Bild, musik, och slöjd ska avskaffas som obligatoriska ämnen i grundskolan. Ett obligatoriskt, individuellt val i praktisk kulturutövning samt att ett teorietiskt ämne i kulturhistoria ska införas.

 

§12. Utrikespolitik

 

1. Liberalism utgår från individer, där alla har okränkbara rättigheter var man än bor i världen. Därför är det är självklarhet för liberaler att stödja alla förtryckta individer världen över.

 

2. Nationella minoritetsgrupper eller andra grupper med tydliga historiska eller andra uppenbara band till ett visst territorium skall om folkflertalet i området så önskar bilda fria demokratiska stater i sina territorier.

 

3. Vi motsätter oss alla former av förtryckande styrelseskick oavsett ideologi eller motiv. Dessa saknar legitimitet och bör ej åtnjuta suveränitet. Demokratiska stater ska garantera och skydda alla individers fri- och rättigheter.

 

4. Sverige bör aktivt stödja en demokratisk utveckling i alla länder som inte är fullgoda demokratier. Däribland ska stöd till demokratiska oppositionspartier ingå.

 

5. Alla demokratiska stater har rätt att försvara sig mot yttre och inre hot. Denna rätt ska alltid utövas i linje med rådande lagstiftningar och tillämpliga internationella konventioner.

 

6. Sverige bör verka för att FN ska anta en HBTQ – konvention.

 

7. I och med att risken för militära IT-konflikter ökar måste Sverige prioritera satsningar på cyberförsvar och förbereda infrastruktur för potentiella relaterade kriser.

 

8. Sveriges säkerhetsinsatser i utlandet ska ha ett feministiskt syfte och utföras med hänsyn till kvinnors och barns situation och särskilda utsatthet i väpnade konflikter.

 

9. Sverige ska prioritera insatser för kvinnor och barn i det fredsbevarande arbetet.

 

10. Sverige ska arbeta för att andelen kvinnliga FN-medarbetare ökar.

 

11. Sverige ska arbeta för att motverka straffrihet för sexuella övergrepp i konflikter.

 

12. De nordiska länderna bör gå samman i en nordisk federation. Detta skulle stärka sammarbetet mellan de nordiska länderna, ge oss mer inflytande i världen och utveckla våra länder. Den federala statens makt bör vara begränsad till gränsöverskridande områden som definieras i en gemensam konstitution. Federationen ska agera som ett komplement, och inte ersätta EU.

 

13. Ett gemensamt europeiskt fösvar är viktigt för att skydda EU från extern aggression och bidra till säkerhete i en orolig omvärld. Unionen bör driva fram en integration av medlemsländernas militära förmågor, med målet att upprätta en gemensam europeisk försvarsmakt.