LUF Skånes handlingsprogram

FÖRSTA DELEN
Ideologi och demokrati 

Artikel 1
LUF Skåne tar sin ideologiska utgångspunkt i liberalismen. Liberalismen så sätt individen i fokus och statens huvudsakliga uppgift är att säkerställa individens negativa friheter så som frihet från våld, kränkningar och rätten till egendom.

Artikel 2
All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vid det tillfälle att staten förtrycker folket och fråntar folket dess demokratiska rättigheter ska folket ha rätt att försvara sig mot överheten.

Artikel 3
För att garantera fri media måste all statlig inblandning upphöra och public service bör således läggas ner.

Artikel 4
Vid val där partispärrar gäller ska röstberättigade ha möjligheten att rösta på partier i andra hand. Andrahandsvalen blir endast aktuella om förstahandsvalet inte fått tillräckligt stöd för att nå över spärren

Artikel 5
Ingen yttrandefrihet – ingen demokrati. Inskränkningar som begränsar det fria ordet ska endast få ske om det är absolut nödvändigt. Hets mot folkgrupp ska inte vara förbjudet

Artikel 6
När Sverige ska ta ställning till en utökning av EU:s befogenheter genom fördragsändring, ska svenska folket få säga sitt genom en obligatorisk folkomröstning

 

ANDRA DELEN
Jämlikhet 

Artikel 7
Alla människor är unika och varje människa ska ha möjlighet att forma sitt eget liv i så hög utsträckning som möjligt. Det är dock uppenbart att vi lever i patriarkat och detta vill vi ändra på. Därför är LUF Skåne en feministisk organisation. Skillnader som uppkommer på grund av människors egna fria val ska tolereras.

Artikel 8
Ingen människa ska särbehandlas av det offentliga på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder såvida det inte är uppenbart relevant i sammanhanget. Därför ska också kvotering av alla slag vara förbjudet inom det offentliga och ingen lagstiftning ska påtvinga privata aktörer att tillämpa kvotering.

Artikel 9
Det mångkulturella samhället ökar människors valfrihet genom att erbjuda ett ökat utbud av kulturer. Respekten för kulturella skillnader får dock aldrig legitimera inskränkningar i människors grundläggande rättigheter, såsom rätten till utbildning.

Artikel 10
Monarkin är en motbjudande kvarleva från den tid då Sverige var en diktatur och bör alltså avskaffas. Sveriges statschef ska utses av riksdagen.

Artikel 11
Offentliga byggnader och miljöer ska anpassas till funktionshindrade i den mån det är möjligt.

Artikel 12
För att uppnå en fördomsfri, könsneutral arbetsmarknad är en individbaserad tilldelning av föräldraförsäkringen det enskilt viktigaste steget. Vidare framhåller vi principen om vårdnadshavare som individer snarare än ett kollektiv. Föräldraförsäkringen bör således individualiseras.

Artikel 13
Vårdnadsbidraget har inlåsningseffekter för framförallt kvinnor vilket även påverkar deras framtida löneutveckling. Sedan så hindrar det även barn från att ta del av förskolans undervisning. Därför ska vårdnadsbidraget avskaffas.

Artikel 14
Bebisar, barn och ungdomar behandlas olika av offentlig personal beroende på vilket kön de tillhör. Detta leder ett upprätthållhållande av patriarkatet. Därför ska genuspedagoger involveras i förskolan och skolans verksamhet. Dessutom bör genuskonsulter involveras sjukvården och barnavårdscentralens arbete.

TREDJE DELEN
Ekonomi 

Artikel 15
Konkurrens leder till lägre priser och bättre service. Det gör att verksamheten blir mer resurseffektiv och mer anpassad till konsumenternas egna behov. Därför ska både statliga och privata monopol motverkas.

Artikel 16
Den svenska alkoholpolitiken är förlegad. Därför bör monopolet på alkoholförsäljning avskaffas. Till dess att detta är genomfört bör alla myndiga personer kunna köpa alkohol och lätta droger på systembolaget och i licensierade butiker.

Artikel 17
Sverige bör gå över till Euron när den ekonomiska situationen tillåter det.

Artikel 18
Skattetrycket är för högt och behöver sänkas. Värnskatten påstods vara tillfällig när den infördes och det är hög tid att den avskaffas. Inkomstskatten ska vara platt, men med ett kraftigt grundavdrag.

Artikel 19
Det offentligas stöd till arbetslöshetsförsäkringen bör på sikt avta för att tillslut avskaffas och låta det enbart skötas av privata alternativ.

Artikel 20
En avreglering av bostadsmarknaden måste ske. Idag finns alldeles för många hinder för att exempelvis få ta ut vinst vid byggandet av hyresrätter, vilket leder till att det inte byggs tillräckligt många. Det som idag kallas ”bostadsmarknaden” bör bli en riktig marknad på marknadsekonomiska villkor, som inte begränsas av statlig klåfingrighet.

Artikel 21
Jobbcoachingsystemet är dyrt, svårt att kontrollera och ineffektivt till gränsen till kontraproduktivt. Systemet bör därför reformeras.

Artikel 22
Skånska kommuner bör uppmuntras till att bilda större kommuner för att trygga framtida omsorg av medborgarna och för att locka till sig investeringar samt för att uppnå skalfördelar.

Artikel 23
EU:s budget används i nuvarande läge till att gynna flera särintressen, istället för att uppnå mål som kommer samtliga medlemsstater till gagn. LUF Skåne anser att det inte är EU:s uppdrag att lägga sig i politik som lika gärna kan ligga nära befolkningen, utan istället ägna sig åt de frågor där samarbete är nödvändigt – förslagsvis miljö-, handels- och utrikespolitik.

Artikel 24
Bidrag ska leda till utveckling i ett land, inte till bidragsberoende och mer förtryck. Därför vill LUF Skåne avskaffa budgetstödet som bidragsform och istället placera alla bidragspengar i olika projekt.

Artikel 25
Antalet myndigheter i Sverige har de senaste decennierna blivit för stort. Dessutom är många av dessa myndigheter ineffektiva. LUF Skåne ska därför verka för att avskaffa, slå ihop och effektivisera statliga myndigheter.

Artikel 26
Det svenska skattesystemet är för krångligt. Systemet med att kunna göra avdrag för det ena och det andra ska bytas ut mot ett enklare system. Punktskatter ska endast tas ut på växthusgaser.

Artikel 27
En obligatorisk A-kassa ska införas. Ersättningen ska vara hög under de första månaderna och sedan successivt trappas ned

FJÄRDE DELEN
Lag och rätt 

Artikel 28
Liberalismen genomsyrar även synen på lag och rätt, vilket betyder att var människa är fri att utföra de handlingar hon eller han vill så länge det inte skadar eller kränker en annan människas frihet.

Artikel 29
Domstolar bör uppmuntras att använda hela straffskalan

Artikel 30
Privatanställda i sektorer där det finns offentliga alternativ ska omfattas av meddelarfriheten

Artikel 31
Sexsäljare är en väldigt utsatt grupp i samhället. Sveriges lagar ska verka för denna grupps rättigheter och inte ytterligare förstärka stigma, utanförskap och förtryck. Därför bör lagar som rör sexhandel ses över.

Artikel 32
Surrogatmödrarskap bör legaliseras efter principen av att varje enskild individ har rätten till sin egen kropp. Legaliseringen bör inte endast sträcka sig till altrusiskt surrogatmödrarskap.

Artikel 33
Narkotika är väldigt beroendeframkallande samtidigt som det utgör stor skada på människor, såväl användaren som närstående till denne. Det är viktigt att den som lider av missbruk har möjlighet till vård för att på så sätt få hjälp. Därmed belastar narkotikan samhället då den ofta leder till just missbruk. Tung narkotika bör därför ej legaliseras men avkriminaliseras.

Artikel 34
Det är viktigt att den som lider av missbruk har möjlighet till vård för att på så sätt få hjälp. Så länge en cannabisbrukare inte skadar sin näste med sitt bruk, bör det med tanke på den liberala principen om varje människas rätt till självbestämmande vara upp till individen om denne vill använda sig av cannabis. Cannabis bör därför legaliseras.

Artikel 35
Att utvisa barn som levt hela sina liv i Sverige till länder de själva inte har någon koppling till är omänskligt. Därför bör territorialprincipen införas, det vill säga, barn som föds i Sverige ska automatiskt få svenskt medborgarskap.

Artikel 36
Danstillståndet är ett förlegat förmynderi och bör snarast avskaffas.

Artikel 37
Det ekonomiska stödet till domstolarna måste öka. Tiden mellan brott och rättegång måste förkortas till rimliga nivåer.

Artikel 38
För att främja de mänskliga rättigheterna ska Justitiekanslern inte behöva utreda källor som försvarligt läckt information om myndigheter som bryter mot sagda rättigheter.

Artikel 39
Inkomstgarantin och det nyantagna omställningsstödet för riksdagsledamöter är orimliga förmåner och en tydlig särbehandling gentemot andra yrken. Dessa stöd ska därför ses över och minskas.

Artikel 40
En möjlighet för röstberättigade att väcka medborgarinitiativ bör införas på nationell nivå. Framgångsrika medborgarinitiativ ska kunna leda till folkomröstning.

Artikel 41
För att garantera grundlagarnas efterlevnad bör lagrådet bli en obligatorisk instans med bindande beslut.

Artikel 42
Förutsatt att alla bygglagar följs ska det vara markägaren som bestämmer vad som får och inte får byggas på dennes mark. Bygglov bör avskaffas.

Artikel 43
Staten ska inte införa åldersgränser för myndiga individer. Alla sådana åldersgränser ska snarast avskaffas.

Artikel 44
Inkomstbaserad dagsböter med en minimigräns införs även vid trafikbrott.

Artikel 45
Frihetsberövande av icke- dömda innebär en orättvisa som inte bör få existera under en längre period än absolut nödvändigt. En borde tidsgräns för häktningar ska införas som innebär att en person inte ska kunna häktas längre än ett år förutom vid extrema undantagsfall, såsom vid misstanke om seriemord eller terroristbrott

FEMTE DELEN
Skola och utbildning 

Artikel 46
Antagningssystemet till svenska lärosäten bör rivas ner och byggas om från grunden med ett tydligt fokus på relevant kunskap. Universitet och högskolor ska själva besluta över vilka antagningsmetoder som är lämpliga för sina respektive utbildningar.

Artikel 47
Kommunaliseringen av skolan var ett stort misslyckande som har bidragit till en grav försämring av svensk skola. För att erbjuda en så bra skolmiljö för både lärare och elever som möjligt bör den svenska skolan åter förstatligas.  Fram tills dess att skolan har förstatligas ska staten ta ett finansiellt ansvar för att lärarlönerna höjs

Artikel 48
Om en lärares huvudsakliga uppgift vore att dokumentera allt och alla hade lärarutbildningen istället hetat ”byråkratutbildningen”. Lärarnas viktigaste uppdrag är att undervisa, varför lärarbyråkratin måste minska.

Artikel 49
Lärarlegitimationer är en välkommen idé som på sikt kan bidra till att uppvärdera läraryrkets status. Dessutom ställer vi oss positiva till att lärarlegitimationer kan tillgodoses på andra sätt än genom lärarutbildning vid högskola. Yrkesverksamma ska kunna ges lärarlegitimation till relevant utbildningsinstans efter att ha genomgått grundläggande pedagogisk utbildning samt utbildning i att sätta betyg och annan bedömning.

Artikel 50
Den svenska skolan ska värna om språkundervisningen då den främjar en globaliserad värld.

Artikel 51
Varje individ har unika egenskaper. Med det följer att vissa elever klarar en högre studietakt än andra. Skolan måste anpassa sig efter varje individs behov. Individuella mål skulle höja elevernas motivation och leda till att fler elever går ut med fullständiga betyg.

Artikel 52
Meritpoängen är en välkommen morot för studiemotiverade gymnasieelever och ett incitament för att läsa kurser som är relevanta för deras utbildning. Systemet bör dock omformas så att alla kurser viktas i förhållande till deras relevans för den valda högskoleutbildningen.

Artikel 53
Universiteten bör få större frihet att själva avgöra var forskningspengar går, intagningskrav och innehåll på utbildningar.

Artikel 54
Fler och tätare nationella bör införas i samtliga teoretiska ämnen där det är praktiskt möjligt. För att garantera rättssäkerheten i betygen bör nationella prov avidentifieras och centralrättas.

Artikel 55
För en objektiv bedömning ska elevens identitet inte vara känd för examinatorn vid rättningen av nationella prov

Artikel 56
Friskolor ska utvärderas efter resultat på de nationella proven – inte hur de uppnår dessa resultat.

Artikel 57
Varje skola skall ha skyldigheten att erbjuda läxhjälp till sina elever. Denna läxhjälp ska kunna utföras av externa aktörer, exempelvis lärarstudenter eller studentdrivna organisationer.

Artikel 58
Alla utländska studenter som tar examen vid ett svenskt lärosäte erbjudas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Artikel 59
Utbildningsväsendet ska präglas av en tillgänglighet som underlättar för klassresor. Avgifter ska inte få tas ut från allmänfinansierade skolor och universitet

 

SJÄTTE DELEN
Miljö, energi och infrastruktur 

Artikel 60
För att minimera negativ miljöpåverkan måste hänsyn tas till både kemikalieanvändning och effektivitet. Låg effektivitet leder till att större områden måste exploateras. Därför är inte ekologiskt odlat alltid det bästa.

Artikel 61
Östersjön måste vårdas med omsorg. I takt med att fler människor rör sig inom Öresundsregionen måste fler fasta förbindelser byggas över Öresund men först då det är säkerställt att den fasta förbindelsen inte skadar vattentillförseln till Östersjön.

Artikel 62
Kärnkraften medför farlig hantering och lagring av radioaktivt material. Dessutom är inte uran en förnybar resurs. Dagens svenska samhälle är dock helt beroende av kärnkraften, och för att minimera koldioxidutsläppen måste kärnkraften förbli en del av den svenska elproduktionen även under överskådlig framtid. Det långsiktiga målet ska dock vara att ersätta den helt med bättre typer av kraftverk.

Artikel 63
För ett dynamiskt och välmående samhälle behövs en allmänfinansierad transportsektor. Skånetrafiken fyller en viktig funktion i att locka över bilanvändare till den mer miljövänliga kollektivtrafiken.

Artikel 64
Alla energiformer bör kunna bära sina egna kostnader vilket idag inte är fallet, utan en del energiformer är obscent subventionerade. Därför bör alla subventioner avskaffas för alla energiformer inkl. gröna sådana såsom vindkraft.

Artikel 65
Med allt fler pendlare över sundet måste kollektivtrafiken förbättras i Öresundsregionen. Därför bör förslagen om ett gemensamt tunnelbanesystem, med gemensamt betalsystem, mellan Malmö och Köpenhamn premieras.

Artikel 66
LUF Skåne tycker att en internationell miljödomstol bör bildas för att lösa miljötvister mellan länder som konflikten om platskontinenten där inget land vill ta ansvar utvecklingen av en landmassa uppbyggd utav plast som leder till djurs död i förtid.

Artikel 67
Sverige är en av världens få stater vars energiförsörjning är tillräckligt ren för att kunna klara en övergång till en fullständigt klimatneutral transportsektor. Vi ska verka för att på sikt förbjuda försäljningen av fordon drivna av fossila bränslen.

Artikel 68
Svenska bilförare glider på en räkmacka. De svenskar som inte kör bil betalar för bilförarnas slitage på vägnätet. Ett flertal av landets vägar bör därför avgiftsbeläggas så att de som nyttjar en väg också betalar för slitaget. Självklart mot skattesänkningar

Artikel 69
I Sverige har vi stora problem med att vargar river boskap. För att komma till rätta med detta bör djurhållare eller av denne utsedd person ges rättighet att likvidera vargar som utgör ett hot mot deras boskap, under förutsättning att det inte för antalet vargar under den gynnsamma bevarandestatusen.

SJUNDE DELEN
Integritet 

Artikel 70
Samhällets främsta uppgift är att skydda varje medborgares frihet. Sådant skydd får dock aldrig rättfärdiga att det offentliga självt kränker sina medborgares frihet.

Artikel 71
Kameraövervakning på offentliga platser ska vara mycket restriktiv. Däremot ska det vara fritt för privata aktörer att övervaka sina egna marker. Det ska dock tydligt framgå för besökare att området är övervakat.

Artikel 72
För att skydda människors frihet och integritet ska uppgifter om enskildas privatliv skyddas i så hög grad som möjligt. Därför ska betyg, lön och andra känsliga uppgifter inte vara offentliga.

ÅTTONDE DELEN
Integration 

Artikel 73
Alla kommuner har en medmänsklig skyldighet att ta emot flyktingar. Väljer en kommun att inte ta emot flyktingar ska staten tvinga kommunen till det.

Artikel 74
Det tar idag för lång tid för flyktingar att få sitt första jobb. En förändring måste därför ske av asylsökandes rätt till att arbeta under tiden som asylprövningen görs.

Artikel 75
Om asylprövningen tar mer än sex månader ska uppehållstillstånd per automatik ges till den sökande. Detta för att minska mänskligt lidande och för att ansökningar inte ska ”läggas på hög”.

Artikel 76
Svenska för invandrare (SFI) bör individualiseras och lärarkompetensen höjas. Att kunna ett lands språk är en förutsättning för att bli integrerad.

Artikel 77
Modersmålsundervisningen är inget hinder för att lära sig svenska – tvärtom. Många studier
visar att om man kan sitt modersmål grundligt har man större chans att lära sig ett andra eller tredje språk. Språk är inget nollsummespel. Modersmålsundervisning måste därför erbjudas elever som så önskar och den ska hålla hög kvalitet.

Artikel 78
Att möjligheterna att certifiera avklarad utbildning från utlandet ska ökas för att invandrare snabbare ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

 

NIONDE DELEN
Sjukvård 

Artikel 79
En nationell och europeisk sjukpeng enligt modellen för skolpeng bör införas för att öka den fria rörligheten, främja konkurrens och öka kvalitén i sjukvården.

Artikel 80
Kömiljarden är ett absurt system där sjukhus som saknar ekonomiska resurser för att korta sina vårdköer får pengar vilka skulle kunna användas för att korta köerna, först efter att de kortat sina köer. Kömiljarden är ingenting annat är politikens motsvarighet till ”Moment 22” och skall därför avskaffas.

Artikel 81
Det måste bli lättare för privata aktörer att komma in på vårdmarknaden. Det skulle korta vårdköerna, effektivisera vården och öka kvaliteten.

Artikel 82
Dagens regler om donation av blod verkar för stigmatisering och utesluter människor pga. av gruppbehörighet snarare än riskbeteende. Reglerna för blodgivning bör utgå från riskbeteende och inte den enskildes sexuella läggning.

Artikel 83
Region Skåne bör ta bort avgifter för barn och ungdomar inom öppenvården.

Artikel 84
För att minimera skadeverkningarna av narkotikamissbruk bör sprutbytesprogram uppmuntras.

Artikel 85
För att bekämpa bristen på bloddonation bör sjukvården få möjlighet att ge ekonomisk ersättning till donatorn.

Artikel 86
Äldrevården bör regionaliseras så skalfördelar kan utnyttjas. Det är även igenom en regionalisering som en mer jämlik äldrevård kan uppnås i Skåne.

TIONDE DELEN
Utrikespolitik 

Artikel 87
Med EU:s nuvarande valsystem väljs unionens mäktigaste person – kommissionsordföranden – indirekt genom kommissionen, vars medlemmar valts indirekt av medlemsstaternas regeringar som valts indirekt genom de nationella parlamenten. För att flytta makten närmre folket bör en av EU:s medborgare direktvald president ersätta kommissionsordförande.

Artikel 88
LUF Skåne och Sverige bör verka för en europeisk federation inom ramen för EU.

Artikel 89
I en liberal värld bestämmer personer själva var de vill bo. Fri rörlighet bör vara ett långsiktigt mål. Som ett första steg bör tolkar som hjälpt till i svenska operationer utomlands, erbjudas asyl i Sverige.

Artikel 90
Alla vetorätter – såsom vid ändringar av Lissabonfördraget och omröstningar om staters inträde i EU – ska ersättas med krav på kvalificerad majoritet.

Artikel 91
Regioner som deklarerar självständighet på demokratisk väg ska erkännas som stater, även om den stat som regionen är del av inte lämnat sitt samtycke. Detta förutsätter att den nya staten har potential att driva en fungerande statsapparat, åtar sig en lämplig andel av statsskulden, anordnar två folkomröstningar där en kvalificerad majoritet röstar för självständighet samt har en utarbetad plan för lagstiftning som ska gälla under övergångsperioden.

ELFTE DELEN
Säkerhetspolitik 

Artikel 92
LUF Skåne anser FNs nuvarande struktur förlegad. LUF Skåne vill öka demokratin och transparensen i FN. Detta genom avskaffande eller utbyte av dagens vetorätt i säkerhetsrådet mot dubbelt veto. Generalförsamlingen ska ges mer makt på bekostnad av säkerhetsrådet.

Artikel 93
Sverige kan inte garantera sin egen säkerhet eller säkerheten i Östersjöregionen själva. Därför bör Sverige gå med i Nato

Artikel 94
LUF Skåne anser att Sverige på sikt bör höja försvarsanslaget till 2% av BNP.

Artikel 95
I Sverige lever vi ett gott liv med demokrati och religionsfrihet. I många andra delar av världen vill antidemokratiska krafter ta ifrån eller hindra människor från att uppnå det vi åtnjuter här. Sverige bör därför mer aktivt stödja frihetsrörelser som kämpar mot terrorister eller andra grupper av olika slag. Detta kan ske via direkta militära interventioner eller via träning, beväpning och finansiell hjälp.

Artikel 96
För att behålla en god försvarsförmåga krävs en kompetent personalbas. För att få soldater och sjömän att stanna i ett frivilligt försvar bör ett bonussystem likt det i andra länder införas.