LUF Skånes handlingsprogram

Antaget 2024-01-28

1. Ideologi och demokrati

Artikel 1
LUF Skåne tar sin ideologiska utgångspunkt i liberalismen. Liberalismen placerar
primärt individen i fokus och anser det vara statens huvudsakliga uppgift att
säkerställa individens negativa friheter, däribland frihet från våld, kränkningar samt
rätten till egendom. Staten ska därutöver verka för att människor – i den mån de inte
själva förmår – får sina mest livsnödvändiga behov tillgodosedda.

Artikel 2
All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vid det tillfälle att staten förtrycker folket
och fråntar folket dess demokratiska rättigheter ska folket ha rätt att försvara sig mot
överheten.

Artikel 3
Verksamheten som public service bedriver bör minska till enbart medietjänster som
är viktiga för demokratin och inte skulle tillhandahållas av en fri marknad i tillräckligt
stor utsträckning. 

Artikel 4
Vid val där partispärrar gäller ska röstberättigade ha möjligheten att rösta på partier i
andra hand. Andrahandsvalen blir endast aktuella om förstahandsvalet inte fått
tillräckligt stöd för att nå över spärren.

Artikel 5
Ingen yttrandefrihet – ingen demokrati. Inskränkningar som begränsar det fria ordet
ska endast få ske om det är absolut nödvändigt. Lagen om hets mot folkgrupp borde
avskaffas.

Artikel 6
Samhällets främsta uppgift är att skydda varje medborgares frihet. Sådant skydd får
dock aldrig rättfärdiga att det offentliga självt kränker sina medborgares frihet.

Artikel 7
Kameraövervakning på offentliga platser ska vara mycket restriktiv. Däremot ska det
vara fritt för privata aktörer att övervaka sina egna marker. Det ska dock tydligt
framgå för besökare att området är övervakat.

Artikel 8
Offentlighetsprincipen är en viktigt demokratisk princip som bör försvaras.

Artikel 9
Monarkin bör avskaffas och ersättas av republik. Sveriges statschef ska utses av
folket.

Artikel 10
Alla människor är unika och varje människa ska ha möjlighet att forma sitt eget liv i
så hög utsträckning som möjligt. Det är dock uppenbart att vi lever i ett patriarkat och
detta vill vi ändra på. Därför är LUF Skåne en feministisk organisation. Skillnader
som uppkommer på grund av människors egna fria val ska tolereras.

Artikel 11
En möjlighet för röstberättigade att väcka medborgarinitiativ bör införas på nationell
nivå.Framgångsrika medborgarinitiativ ska kunna leda till folkomröstning.

Artikel 12
Skånska kommuner bör uppmuntras till att bilda större kommuner för att trygga
framtida omsorg av medborgarna, för att locka till sig investeringar samt för att uppnå
skalfördelar.

Artikel 13
Sveriges regioner bör avskaffas och staten bör ta över ansvaret för sjukvård och
kollektivtrafik.

Artikel 14
LUF Skåne agerar på så sätt som är möjligt för att L byter färg till orange.

Artikel 15
Äktenskap som rättsligt institut ska avskaffas. Den som vill ingå äktenskapsliknande
avtal är fritt att göra det på vanlig kontraktuell grund.

Artikel 16
Filmen bör, precis som all annan konst, vara fri från politisk inblandning. Därför bör
staten lägga ner Filminstitutet.

Artikel 17
Lättare droger går att konsumera på ett ansvarsfullt sätt. Därför bör cannabis, enligt
den liberala principen om varje människas rätt till självbestämmande, legaliseras
under reglerade former.

Artikel 18
Allemansrätten i Sverige är generellt för stark. Markägares äganderätt över sin mark,
avseende exempelvis naturresurser, bör stärkas.

Artikel 19
Det bör generellt vara tillåtet att begravas på egen egendom om man så önskar. I och
med detta frånsäger man sig griftefrid för att inte hindra kommande markägare till nya
användningsområden.

Artikel 20
Juridiska kön bör avskaffas.

Artikel 21
Vägar ska till högre grad privatiseras, självfinansieringsgraden ska öka och bekostas
av användarna.

 

2. Ekonomi och en trimmad stat

Artikel 22
Konkurrens leder till lägre priser och bättre service. Det gör att verksamheten blir
mer resurseffektiv och mer anpassad till konsumenternas egna behov. Därför ska
privata monopol motverkas

Artikel 23
Den svenska alkoholpolitiken är förlegad. Därför bör monopolet på alkoholförsäljning
avskaffas. Till dess att detta är genomfört bör alla myndiga personer kunna köpa
alkohol och lätta droger på Systembolaget och i licensierade butiker.

Artikel 24
Sverige bör gå över till euron.

Artikel 25
Skattetrycket är för högt och behöver sänkas. Inkomstskatten ska vara platt men med
ett kraftigt grundavdrag.

Artikel 26
Jobbcoachingsystemet är dyrt, svårt att kontrollera, ineffektivt och till gränsen
till kontraproduktivt. Systemet bör därför reformeras.Artikel 27

EU:s budget används i nuvarande läge till att gynna flera särintressen, i stället för att
uppnå mål som kommer samtliga medlemsstater till gagn. LUF Skåne anser att det
inte är EU:s uppdrag att lägga sig i politik som lika gärna kan ligga nära befolkningen.
Man bör i stället ägna sig åt de frågor där samarbete är nödvändigt – förslagsvis
miljö-, handels- och utrikespolitik.

Artikel 28
Antalet myndigheter i Sverige har de senaste decennierna blivit för stort. Dessutom
är många av dessa myndigheter ineffektiva. LUF Skåne ska därför verka för att avskaffa, slå ihop och effektivisera statliga myndigheter.

Artikel 29
Det svenska skattesystemet är för krångligt. Systemet med att kunna göra avdrag för
det ena och det andra ska bytas ut mot ett enklare system. Punktskatter ska endast
tas ut på miljöfarliga varor och förfaranden såsom växthusgaser och kärnkraft. För att
finansiera välfärden bör en arvsskatt införas.

Artikel 30
Staten bör sälja alla sina innehav i bolag som privatpersoner kan köpa aktier i samt i
bolag som direkt konkurrerar med företag på den fria marknaden.

Artikel 31
Staten borde avskaffa det system som idag heter premiepension. Pengarna som
tidigare gått dit ska gå till att sänka skatten.

Artikel 32
I första hand ska en markvärdesskatt införas men till dess att det är politiskt
genomförbart vill vi se en fastighetsskatt.

Artikel 33
Avgifter som egentligen är skatter ska alltid kallas skatt.

Artikel 34
CSN på gymnasienivå bör avskaffas till förmån för riktade bidrag.

Artikel 35
Det allmänna barnbidraget bör avskaffas och ersättas med ett behovsprövat sådant.

 

3. Arbetsmarknad och socialförsäkringar

Artikel 36
Föräldraförsäkringen bör kortas. Föräldraförsäkringen ska vara individualiserad. Dagarna ska alltså delas lika mellan barnets vårdnadshavare.

Artikel 37
En basinkomst, genom negativ inkomstskatt, ska säkra värdiga levnadsvillkor för alla.
Inkomstförsäkring därutöver såsom a-kassa och pension bör inte administreras av
staten. Tills dess att detta implementeras bör en obligatorisk A-kassa införas.

 

4. Jämlikhet

Artikel 38
Samhället ska ha en nolltolerans mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Artikel 39
Ingen människa ska särbehandlas av det offentliga på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller åldersåvida det inte är uppenbart relevant i sammanhanget. Ingen lagstiftning ska tvinga privata aktörer att tillämpa kvotering.

Artikel 40
Det mångkulturella samhället ökar människors valfrihet genom att erbjuda ett ökat utbud av kulturer. Respekten för kulturella skillnader får dock aldrig legitimera inskränkningar i människors grundläggande rättigheter, såsom rätten till utbildning.

Artikel 41
Offentliga byggnader och miljöer ska anpassas till funktionshindrade i den mån det är möjligt.

 

5. Socialpolitik

Artikel 42
Bebisar, barn och ungdomar behandlas olika av offentlig personal beroende på vilket
kön de tillhör. Detta leder ett upprätthållhållande av patriarkatet. Därför ska
genuspedagoger involveras i förskolan och skolans verksamhet. Dessutom bör
genuskonsulter involveras i sjukvården och barnavårdscentralens arbete.

Artikel 43
Kravet på varningstexter i alkoholreklam är moraliserande och borde därför tas bort.

Artikel 44
Surrogatmödraskap bör legaliseras efter principen att varje enskild individ har rätten
till sin egen kropp. Legaliseringen bör inte endast sträcka sig till altrusiskt
surrogatmödrarskap.

Artikel 45
Lättare droger går att konsumera på ett ansvarsfullt sätt. Därför bör cannabis, enligt
den liberala principen om varje människas rätt till självbestämmande, legaliseras
under reglerade former.

Artikel 46
För alla barns frihet att kunna se ska barnfamiljer med låga inkomster kunna få
glasögon och linser betalda med offentliga medel.

Artikel 47
Den som har en aktiv vårdkontakt hos BUP ska kunna behålla denna upp till 21
års ålder.

Artikel 48
Narkotika är mycket beroendeframkallande och skadar människor, såväl användaren
som närstående till denne. Det är därför viktigt att narkotikapolitiken är utformad för
att skademinimera och hjälpa missbrukare, inte straffa dem. Tung narkotika borde
därför avkriminaliseras och sprutbytesprogram uppmuntras. Vård och stöd ska
erbjudas alla som lider av drogmissbruk. 

 

6. Sjukvård

Artikel 48
En nationell och europeisk sjukpeng enligt modellen för skolpeng bör införas för att öka den fria rörligheten, främja konkurrens och öka kvaliteten i sjukvården.

Artikel 49
Kömiljarden är ett absurt system där sjukhus som saknar ekonomiska resurser för att korta sina vårdköer får pengar vilka skulle kunna användas för att korta köerna, först efter att de kortat sina köer. Kömiljarden skapar ett moment 22 och ska därför avskaffas.

Artikel 50
Det måste bli lättare för privata aktörer att komma in på vårdmarknaden. Det skulle korta vårdköerna, effektivisera vården och öka kvaliteten.

Artikel 51
Dagens regler om donation av blod verkar för. stigmatisering och utesluter människor på grund av gruppbehörighet snarare än riskbeteende. Reglerna för blodgivning bör utgå från riskbeteende och inte den enskildes sexuella läggning.

Artikel 52
För att bekämpa bristen på bloddonation bör sjukvården få möjlighet att ge ekonomisk ersättning till donatorn.

Artikel 53
I väntan på att regionerna avskaffas bör äldrevården regionaliseras så skalfördelar kan utnyttjas. Det är även genom en regionalisering som en mer jämlik äldrevård kan uppnås i Skåne.

Artikel 54
Att donera organ till medicinska ändamål och till forskning ska vara den uttalade normen och den som inte vill donera organ ska anmäla det till donationsregistret. Anhöriga ska endast tillfrågas då det gäller omyndiga. Att motta organdonation ska villkoras med att själv ingå i donationsregistret.

Artikel 56
Den offentliga finansieringen av sjukvården bör ersättas med obligatorisk sjukvårdsförsäkring. För dem som står utanför samhället och inte kan skaffa en försäkring bör offentligt finansierad sjukvård finnas tillgänglig som ett sista skyddsnät

Artikel 57
Vårdgarantin bör sänkas från dagens 90 dagar till 30 dagar.

Artikel 58
Regioner som bryter mot vårdgarantin och inte heller hänvisar berörda patienter till
en annan region bör tvingas betala vite..

 

7. Lag och rätt

Artikel 59
Liberalismen genomsyrar även synen på lag och rätt, vilket betyder att var människa
är fri att utföra de handlingar hen vill så länge det inte skadar eller kränker en annan
människas frihet.

Artikel 60
Domstolar bör uppmuntras att använda hela straffskalan.

Artikel 61
Privatanställda i sektorer där det finns offentliga alternativ ska omfattas av
meddelarfriheten.

Artikel 62
Att utvisa barn som levt hela sina liv i Sverige till länder de själva inte har någon
koppling till är omänskligt. Därför bör territorialprincipen införas. Barn som föds i
Sverige ska automatiskt få svenskt medborgarskap.

Artikel 63
Det ekonomiska stödet till domstolarna måste öka. Tiden mellan brott och rättegång
måste förkortas till rimliga nivåer.

Artikel 64
För att främja de mänskliga rättigheterna ska Justitiekanslern inte behöva utreda
källor som läckt
information om myndigheter som bryter mot sagda rättigheter.

Artikel 65
Inkomstgarantin och det nyantagna omställningsstödet för riksdagsledamöter är
orimliga förmåner och en tydlig särbehandling gentemot andra yrken. Dessa stöd ska
därför ses över och minskas.

Artikel 66
Staten ska inte införa åldersgränser för myndiga individer. Alla sådana åldersgränser
ska snarast avskaffas.

Artikel 67
Inkomstbaserade dagsböter med en minimigräns bör ersätta alla befintliga
penningböter.

Artikel 68
Frihetsberövande av icke- dömda innebär en orättvisa som inte bör få existera under
en längre period än absolut nödvändigt. En bortre tidsgräns för häktningar ska
införas som innebär att en person inte ska kunna häktas längre än ett år förutom vid
extrema undantagsfall, såsom vid misstanke om seriemord eller terroristbrott.

Artikel 69
Rökförbudet på restauranger är en moraliserande frihetsinskränkning och bör därför
tas bort. Istället ska krögare själva få bestämma om de vill ha rökförbud på just sin
restaurang.

Artikel 70
Lagars utgångspunkt ska inte vara att skydda enskilda individer från sig själva.
Undantag såsom tvångsvård bör finnas kvar.

Artikel 71
Myndiga människor som genomgår en bakgrundskontroll bör få inneha
semiautomatiska vapen.

 

8. Förskola, skola och gymnasium

Artikel 72
Kommunaliseringen av skolan var ett stort misslyckande som har bidragit till en grav
försämring av svensk skola. För att erbjuda en så bra skolmiljö för både lärare och
elever som möjligt bör den svenska skolan förstatligas. Fram tills dess att skolan har
förstatligats ska staten ta ett ekonomiskt ansvar för att lärarlönerna höjs.

Artikel 73
Om en lärares huvudsakliga uppgift vore att dokumentera allt och alla hade lärarutbildningen i stället hetat ”byråkratutbildningen”. Lärarnas viktigaste uppdrag är
att undervisa, varför lärarbyråkratin måste minska.

Artikel 74
Sverige ska avskaffa förskollärarlegitimationen.

Artikel 75
Den svenska skolan ska värna om språkundervisningen då den främjar en
globaliserad värld.

Artikel 76
Varje individ har unika egenskaper. Med det följer att vissa elever klarar en högre
studietakt än andra. Skolan måste anpassa sig efter varje individs behov. Individuella
mål skulle höja elevernas motivation och leda till att fler elever går ut med fullständiga
betyg.

Artikel 77
Fler och tätare nationella prov bör införas i samtliga teoretiska ämnen där det är
praktiskt möjligt. För att garantera rättssäkerheten i betygen bör nationella prov
centralrättas.

Artikel 78
För en objektiv bedömning ska elevens identitet inte vara känd för examinatorn vid
rättningen av nationella prov.

Artikel 79
Friskolor ska utvärderas efter resultat på de nationella proven samt efter hur väl
deras undervisning baseras på bildning och kritiskt tänkande. Alternativa
undervisningsmetoder ska kunna tillämpas inom ramen för detta.

Artikel 80
Varje skola ska ha skyldigheten att erbjuda läxhjälp till sina elever. Denna läxhjälp
ska kunna utföras av externa aktörer, exempelvis lärarstudenter eller studentdrivna
organisationer.

Artikel 81
Utbildningsväsendet ska präglas av en tillgänglighet som underlättar för klassresor.
Avgifter ska inte få tas ut från allmänfinansierade skolor och universitet.

Artikel 82
Alla grundskolor ska vara skyldiga att erbjuda alternativ för dem som inte känner sig
bekväma att byta om i ett traditionellt flickomklädningsrum eller pojkomklädningsrum.

Artikel 83
Treterminssystem i skolan bör möjliggöras och uppmuntras.

Artikel 84
Fristående skolor med konfessionell inriktning bör avskaffas.

Artikel 85
För att höja kvaliteten och minska känslan av splittring bör antalet ämnen i
grundskolan minska. Vilka ämnen som ska slås ihop eller utgå bör utredas.

Artikel 86
Ämneslärarutbildningen behöver reformeras. Kraven behöver ställas högre och
utbildningen behöver kortas ned.

Artikel 87
Gymnasieskolor ska själva få större frihet att sätta ihop kursprogram så länge de
innehåller rätt antal studietimmar.

Artikel 88
Skolan behöver ha de resurser som krävs för att ge alla elever det stöd och den
stimulans de behöver. Spetsutbildningar bör därför uppmuntras.

Artikel 89
Alla undantag för Waldorfskolan bör avskaffas.

Artikel 90
1991 års gymnasiereform som gjorde alla gymnasieprogram treåriga var ett
misslyckande. Därför bör den tvååriga gymnasiala yrkesskolan återinföras.

Artikel 91
Grundskolor ska inte få ta ut avgifter för den ordinarie undervisningen.

 

9. Högre utbildning

Artikel 88
Polisutbildningens nuvarande krav att betyg måste delges vid ansökningstillfället bör avskaffas och ersättas med möjligheten att uppvisa betyg vid ett senare skede för att möjliggöra ett påbörjande av polisutbildningen direkt efter gymnasiet.

Artikel 89
Antagningssystemet till svenska lärosäten bör rivas ned och byggas om från grunden med ett tydligt fokus på relevant kunskap. Högskolor och universitet bör i högre utsträckning få bestämma sina egna antagningsgrunder. Innan det är gjort kan dock antagningssystemet förändras inom sin nuvarande form. Exempelvis bör antagningen till högskolor vara viktad så att betyg i ämnen med stor relevans för den sökta utbildningen ges större vikt än andra.

Artikel 90
Universiteten bör få större frihet att själva avgöra var forskningspengar går. De bör även få mer makt över vilka utbildningar som ska erbjudas.

Artikel 91
Alla utländska studenter som tar examen vid ett svenskt lärosäte ska erbjudas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Artikel 92
På folkhögskolor ska endast studie- eller yrkesförberedande kurser finansieras med offentliga medel. Avgifter för övriga ska kunna finansieras med lån från CSN.

Artikel 93
Bidragsdelen av CSN bör ersättas med lån.

Artikel 98
Högskolor ska ha rätt att ta ut en viss avgift för högre utbildning. Denna
medfinansiering kan studenter finansiera genom en utökning av CSN-lånen.

Artikel 99
Högskolor och universitet bör i största möjliga utsträckning drivas i stiftelseform.

 

10. Miljö, energi och infrastruktur

Artikel 100
Östersjön måste vårdas med omsorg. I takt med att fler människor rör sig inom Öresundsregionen måste fler fasta förbindelser byggas över Öresund men först
då det är säkerställt att den fasta förbindelsen inte skadar vattentillförseln till
Östersjön.

Artikel 101
Kärnkraften medför farlig hantering och lagring av radioaktivt material. Dessutom är
inte uran en förnybar resurs. Dagens svenska samhälle är dock helt beroende av
kärnkraften, och för att minimera koldioxidutsläppen måste kärnkraften förbli en del
av den svenska elproduktionen även under överskådlig framtid. Det långsiktiga målet
ska dock vara att ersätta den helt med bättre typer av kraftverk.

Artikel 102
För ett dynamiskt och välmående samhälle behövs en allmänfinansierad
transportsektor. Skånetrafiken fyller en viktig funktion i att locka över bilanvändare till
den mer miljövänliga kollektivtrafiken.

Artikel 103
Alla energiformer bör kunna bära sina egna kostnader vilket idag inte är fallet, utan
en del energiformer är obscent subventionerade.

Artikel 104
Med allt fler pendlare över sundet måste kollektivtrafiken förbättras i
Öresundsregionen. Därför bör förslagen om ett gemensamt tunnelbanesystem, med
gemensamt betalsystem, mellan Malmö och Köpenhamn premieras.

Artikel 105
En internationell miljödomstol bör bildas för att lösa miljötvister mellan länder.

Artikel 106
Sverige är en av världens få stater vars energiförsörjning är tillräckligt ren för att
kunna klara en övergång till en fullständigt fossilfri transportsektor. Försäljning av
fossildrivna fordon ska förbjudas 2030.

Artikel 107
Svenska bilförare glider på en räkmacka. De svenskar som inte kör bil betalar för
bilförarnas slitage på vägnätet. Ett flertal av landets vägar bör därför avgiftsbeläggas
så att de som nyttjar en väg också betalar för slitaget.

Artikel 108
Sverige bör satsa mer på klimatbistånd till utvecklingsländer.

Artikel 109
Flygskatten är ett viktigt verktyg för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Dock
bör den utformas på ett sätt sådant att den uppmuntrar en övergång till mindre
skadliga alternativ till dagens flygbränslen.

Artikel 110
Den summa som staten får in i klimat- och miljöskatter ska gå till stöd för
klimatomställningar.

Artikel 111
En skatt på djurprodukter proportionerlig mot mängden växthusgaser de släpper ut
bör införas på nationell, eller ännu hellre, på EU-nivå.

Artikel 112
Lagarna om vindkraftens placering på land bör reformeras och liberaliseras i enighet
med den nya tekniken.

Artikel 113
De som fångar in och lagrar koldioxid ska få en lagringspeng motsvarande nivån
för koldioxidskatten.

Artikel 114
Prospektering och brytning av uran bör vara tillåtet, givet att de följer alla krav på
säkerhet för människor och miljö.

Artikel 115
Varje år dödas flera miljarder tuppkycklingar. Det går nu att könsbestämma kycklingar
redan som embryon. I takt med att denna metod får fäste ska dödandet av tupparna
fasas ut och på sikt förbjudas helt.

Artikel 116
Energiskatten på el ska avskaffas.

Artikel 117
Tillståndskravet för varmkompost ska tas bort.

Artikel 118
En skatt proportionerlig mot mängden växthusgasutsläpp bör införas på nationell,
eller ännu hellre, på EU-nivå.

Artikel 119
Områden utan personbilstrafik ska etableras och expanderas i svenska städer och
framtida riktningen inom stadsplanering ska vara städer utan personbilstrafik.

 

11. Bostadspolitik

Artikel 120
En avreglering av bostadsmarknaden måste ske. Idag finns alldeles för många hinder för att exempelvis få ta ut vinst vid byggandet av hyresrätter – vilket leder till att det inte byggs tillräckligt många. Det som idag kallas ”bostadsmarknaden” bör bli en riktig marknad på
marknadsekonomiska villkor som inte begränsas av statlig klåfingrighet.

Artikel 121
Kraven för att få bygglov är idag omfattande och begränsar därmed både byggandet av bostäder och friheten för den enskilda markägaren och bör därför sänkas.

Artikel 122
Att bevara åkermark kan aldrig vara en anledning att inte bygga.

 

12. Migration och integration

Artikel 123
Alla kommuner har en medmänsklig skyldighet att ta emot flyktingar. Väljer en
kommun att inte ta emot flyktingar ska staten tvinga kommunen till det.

Artikel 124
I en liberal värld bestämmer personer själva var de vill bo. Fri rörlighet bör vara ett
långsiktigt mål. Som ett första steg bör tolkar som hjälpt till i svenska operationer
utomlands erbjudas asyl i Sverige.

Artikel 125
Gränskontrollerna i Skåne bör tas bort för ett friare Sverige och en friare värld.

Artikel 126
Det tar idag för lång tid för flyktingar att få sitt första jobb. En förändring måste därför
ske av asylsökandes rätt till att arbeta under tiden som asylprövningen görs.

Artikel 127
Svenska för invandrare (SFI) bör individualiseras och lärarkompetensen höjas. Att
kunna svenska är en förutsättning för att bli integrerad.

Artikel 128
Modersmålsundervisningen är inget hinder för att lära sig svenska – tvärtom. Många
studier visar att om man kan sitt modersmål grundligt har man större chans att lära
sig ett andra eller tredje språk. Språk är inget nollsummespel.
Modersmålsundervisning måste därför erbjudas elever som så önskar och den ska
hålla hög kvalitet.

Artikel 129
Möjligheterna att certifiera avklarad utbildning från utlandet bör ökas för att
invandrare snabbare ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

 

13. Utrikes- och säkerhetspolitik

Artikel 130
En europeisk federation bör utvecklas inom ramen för EU.

Artikel 131
Alla vetorätter – såsom vid ändringar av Lissabonfördraget och omröstningar om
staters inträde i EU – ska ersättas med krav på kvalificerad majoritet.

Artikel 132
Den allmänna fientligheten mot ny teknik inom EU är djupt skadlig och står i vägen
för stora framsteg. Riktlinjer och principer, däribland försiktighetsprincipen, bör därför
tillämpas mer pragmatiskt.

Artikel 133
Budgetstöd som biståndsform ska endast få ges stater utifrån premissen att det ska
vara en tillfällig ekonomisk stöttning där konkreta fördelaktiga resultat måste uppvisas
för fortsatt stöd. Vidare måste tydliga steg i demokratisk riktning göras.

Artikel 134
FN:s nuvarande struktur är förlegad. Demokratin och transparensen bör ökas
genom avskaffande eller utbyte av dagens vetorätt i säkerhetsrådet mot dubbelt veto.
Generalförsamlingen ska ges mer makt på bekostnad av säkerhetsrådet.

Artikel 135
Sverige kan inte garantera sin egen säkerhet eller säkerheten i Östersjöregionen
själva. Därför bör Sverige vara en aktiv medlem i NATO.

Artikel 136
Sverige bör höja försvarsanslaget till 2% av BNP.

Artikel 137
I Sverige lever vi ett gott liv med demokrati och religionsfrihet. I många andra delar av
världen vill antidemokratiska krafter ta ifrån eller hindra människor från att uppnå det
vi åtnjuter här. Sverige bör därför mer aktivt stödja frihetsrörelser som kämpar mot
terrorister eller andra antidemokratiska grupper av olika slag. Detta kan ske via
direkta militära interventioner eller via träning, beväpning och finansiell hjälp.

Artikel 138
För att behålla en god försvarsförmåga krävs en kompetent personalbas. För att få
soldater och sjömän att stanna i ett frivilligt försvar bör ett bonussystem likt det i
andra länder införas.

Artikel 139
Sveriges regering måste utarbeta en hållbar livsmedelsstrategi och ge Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att bygga upp ett beredskapslager med
livsmedel.

Artikel 140
Militärtjänstgöringen ska bygga på frivillighet. Därför bör värnplikten avskaffas.

Artikel 141
Särskilda operationsgruppen ska byta namn till Drabantkåren.

Artikel 142
På sikt bör nationella medborgarskap avskaffas och en världsstat införas.

Artikel 143
Öresundsregionens fortsatta utveckling och tillväxt är essentiell för Skånes, Sveriges,
Danmarks och Nordeuropas ekonomi. Därför bör Sverige främja fortsatt integration
av regionen.

Artikel 144
Länder som gör det kriminellt att vara HBTQI-person bör sättas under tuffa
sanktioner av EU. Dessutom bör allt bistånd till landet ses över för att säkerställa att
biståndet som ges verkligen går till goda krafter i samhället.

Artikel 145
Svenska myndigheter och kommuner bör ta ett större ansvar för att informera om och
synliggöra sitt arbete inom EU. Kommuner bör aktivt arbeta för att tydliggöra att de är
en integrerad del av EU och att många EU-relaterade frågor är en del av den
kommunala demokratin.

Artikel 146
Sverige bör, i relevanta organ, verka för att införa en mänskliga rättigheter-klausul
som säkerställer att internationella sportevenemang, som bland annat; de Olympiska
spelen och Fotbolls-VM, anordnas i länder med lämplig nivå av respekt för mänskliga
rättigheter. Internationella sportevenemang, genom sportwashing, ska inte utnyttjas
av icke-demokratiska regimer för att legitimera sina kränkningar av mänskliga
rättigheter.

Artikel 147
Alla länder som respekterar EU:s grundläggande värden och uppfyller
Köpenhamnskriterierna ska kunna söka medlemskap i EU. Det är viktigt att EU
stöttar dessa länder i deras reformarbete.