Politik per ämne

Den svenska demokratin

Vad tycker LUF om monarkin? I ett modernt samhälle ska ämbeten inte kunna ärvas. Att ämbetet som svensk statschef går i arv är en gammal och odemokratisk tradition, som strider mot grundläggande liberala värden. Vem som är svensk statschef ska inte avgöras av vem som råkar födas till det, utan av vem som blir vald till det på ett demokratiskt sätt.

 

 • Arvsmonarkin ska avskaffas.
 •  Statschefen ska utses av folket.

Vad tycker LUF om författningsdomstol? Våra grundlagar utgör grunden för vår demokrati. De skyddar medborgerliga fri- och rättigheter, och säkerställer att alla behandlas lika inför lagen. Därför är det viktigt att det finns en författningsdomstol, som kontrollerar att det inte stiftas nya lagar som strider mot våra grundlagar.

 • En författningsdomstol ska inrättas i Sverige.
Europa

Vad tycker LUF om Euron?

Det europeiska samarbetet inom EU är på många sätt unikt. I mer än ett halvsekel har det bidragit till att skapa fred, säkerhet och välstånd i Europa på ett sätt som inte har någon motsvarighet i någon annan del av världen. En central del av samarbetet är den gemensamma valutan, Euron. Genom Euron knyts länderna allt tätare samman. En gemensam valuta ger inte bara förutsättningar för en förenklad och alltmer sammanflätad handel i Europa, vilket naturligtvis är av särskild vikt för ett exportberoende land som Sverige. Euron är också ett viktigt instrument för att stärka och fördjupa samarbetet, en konkret manifestation och en påminnelse i det vardagliga om den fria rörlighet och den gemenskap som EU-samarbetet har fört med sig för medborgarna.

 • Det har nu gått över 15 år sedan Sverige anslöt sig till den europeiska gemenskapen. Vi i Liberala Ungdomsförbundet tycker att det är hög tid att även Sverige fullt ut ansluter sig till gemenskapen och inför Euron som valuta.
Feminism

Vad tycker LUF om feminism?

LUF är ett feministiskt ungdomsförbund, eftersom vi ser att det idag finns starka normer i samhället som dikterar hur män och kvinnor ska vara. Vi har olika förväntningar på en person beroende på vad denna har mellan benen, och dessa förväntningar för att vi behandlar människor olika beroende på vilket kön de har. Detta särskiljande mellan män och kvinnor leder till diskriminering och till bristande frihet för individen och gör det svårare för den enskilde att leva det liv han eller hon vill, av rädsla för fördömande från omgivningen. En människas värde sitter inte i könet, och därför vill LUF aktivt bekämpa de könsroller och normer som försvårar för människor att förverkliga sig själva och kringskär deras valmöjligheter.

 • En liberal feministisk grundsyn ska forma jämställdhetspolitiken.
 • Var och en som besitter kunskap om de normer och könsroller som präglar vårt samhälle har också ett ansvar att förändra dessa.

Vad tycker LUF om abort?

LUF tycker att rätten till fri abort är absolut och ska gälla alla kvinnor i världen. Ett samhälle där abort är förbjudet är ett samhälle där kvinnors rätt till sina egna kroppar inte respekteras. Det är inte rimligt att värdera ett ofött fosters liv högre än den kvinna som tvingas bära det under nio månader. I länder med abortförbud är dessutom antalet illegala aborter stort. Uppskattningsvis sker 10 till 20 miljoner illegala aborter om året världen över och uppskattningsvis 68 000 kvinnor dör årligen på grund av komplikationer som uppstår under eller efter en illegal abort. Av denna anledning tycker LUF också att det är självklart att låta kvinnor från länder där abort är förbjudet komma till Sverige för att göra abort.

 • Rätten till fri abort är absolut och ska gälla alla
 • Kvinnor från länder med abortförbud ska få komma till Sverige och göra abort.

Hur vill LUF att föräldraförsäkringen ska se ut?

Föräldraförsäkringen som den är utformad idag är kollektivistisk, eftersom den utgår från föräldrarna som en enhet där ledigheten kan överlämnas från den ena vårdnadshavaren till den andra. Denna möjlighet bidrar till att konservera den ojämlika situation som finns på arbetsmarknaden och i hemmet, då kvinnor oftare tar ut mer föräldraledighet än män. Detta leder till att kvinnorna halkar efter på arbetsmarknaden och att lönegapet ökar, samt till att män får sämre kontakt med sina barn och sämre utgångspunkt i vårdnadstvister. LUF vill att föräldraförsäkringen ska vara individuell, det vill säga att ledigheten ska delas jämnt mellan vårdnadshavarna, för att motverka ojämställdhet och den kollektivistiska synen på föräldrarna som en enhet.

 • Inför individuell föräldraförsäkring.

Vad tycker LUF om kvotering?

Vi i LUF ser att det finns en snedfördelning på arbetsmarknaden idag, där kvinnor till största del arbetar inom offentlig sektor och män i privat, och där de flesta höga poster innehas av män. Vi vill också förändra detta, eftersom vi är övertygade om att kompetensen inte sitter i könet utan i huvudet, och detta bör också avspeglas på arbetsmarknaden. Dock så anser LUF inte att kvotering är rätt väg att gå, då detta snarare skapar en syn på kvinnor som oförmögna att nå exempelvis chefspositioner på egna meriter. Vi vill ha ett större fokus på kompetens, inte ett mindre. LUF vill istället förändra de normer och roller som ligger till grund för den snedfördelning vi ser på dagens arbetsmarknad, genom att exempelvis införa individuell föräldraförsäkring och se till att förskolor och skolor har och följer en jämställdhetsplan. Först när man avlägsnat grunden till problemet kan man uppnå verklig förändring.

 • Människor ska inte kvoteras in på poster, detta leder bara till ett minskat fokus på den egna kompetensen. Istället ska de problem som finns på dagens arbetsmarknad åtgärdas genom gediget jämställdhetsarbete inriktat på att bekämpa de normer som ligger till grund för situationen.
Fred och säkerhet

Vad tycker LUF om det svenska försvaret?

Demokratin måste kunna försvaras. Statens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot inre och yttre hot. Ett militärt försvar är fundamentalt för att upprätthålla frihet och trygghet. Krig är aldrig önskvärt men när alla andra medel har misslyckats är det en nödvändig åtgärd.
Det svenska försvaret har förändrats mycket sedan kalla krigets slut. Vi har gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, och från värnpliktiga till yrkessoldater. Det är en nödvändig förändring i en värld där säkerhetshoten se annorlunda ut.
Ledordet för Försvarsmakten ska vara användbarhet. Försvaret ska fortfarande kunna värna svenskt territorium, men också bistå länder i Sveriges närområde och delta i insatser i mer avlägsna delar av världen.

 • Försvarspolitiken ska i högre grad präglas av samarbete. Sverige bör söka medlemskap i NATO. EU bör utveckla sitt militära samarbete.
 • Försvarets resurser måste i högre utsträckning koncentreras på förbandsverksamhet och insatser.
 • Försvarsmakten ska bestå av yrkessoldater och frivilligförband.

Vad tycker LUF om militära interventioner?

I länder världen över finns det människor som förtrycks. Människor som aldrig någonsin har haft chansen att åtnjuta de demokratiska friheter som du och jag tar för givna var dag.
Liberala Ungdomsförbundet anser att det är världssamfundets skyldighet att vid behov intervenera i totalitära stater. Sådana interventioner är däremot endast legitima om de utförs med avsikten att stoppa pågående folkmord, etnisk rensning eller andra brott mot mänskligheten, samt om interventionen är sanktionerad av det internationella samfundet.
Det är vår skyldighet att stödja demokratiska krafter i diktaturer, världen över.

 • Sverige ska fortsätta den militära insatsen i Afghanistan. Vi anser att Sverige har ett ansvar i demokratiseringen av landet och i kampen mot talibanerna, för afghanernas skull.
 • Vi stödjer militära interventioner som sker i syfte att stoppa pågående etnisk rensning, folkmord och brott mot mänskligheten.
 • Vi stödjer demokratiska krafter världen över i deras kamp mot diktaturer.

Vad tycker LUF om NATO?

Vi anser att Sverige så fort som möjligt bör gå med i NATO. I en allt mer globaliserad värld är internationellt samarbete av yttersta vikt för att kunna lösa både nationella och gränsöverskridande problem. Det internationella samarbetet berör frågor som ekonomi och handel – men även säkerhetspolitik och militära insatser. Sveriges samarbetet med NATO är redan i dag mycket omfattande: i princip all svensk militär utrustning är NATO-anpassad och regelbundet sker samövningar mellan Sverige och NATO-länder.
Sverige är för litet för att ensamt kunna försvara sig från angrepp och därför är ett medlemskap nödvändigt för vår säkerhet. Ett NATO-medlemskap bygger på ömsesidig solidaritet mellan länder, vilket innebär att man ställer upp när någon annan behöver hjälp, för att få hjälp när man själv behöver det. Varken små länder eller stormakten USA kan längre hantera säkerhetspolitiska problem på egen hand. Ett medlemskap i NATO innebär trygghet, och möjligheter att verka för en mer fredlig värld.

 • Sverige bör så snart som möjligt gå med i NATO.

Vad tycker LUF om vapenexport?

Liberala Ungdomsförbundet anser att Sverige endast bör exportera vapen och annat krigsmaterial till demokratiska stater. Vi anser vidare att dessa demokratiska stater måste förbinda sig genom avtal till att inte exportera dessa vapen vidare till tredje land. På så sätt vill vi säkerställa att vapen inte hamnar i händerna på diktaturer eller terroristorganisationer.
För att kunna uppnå ovan nämnda mål så måste det finnas tydligare regelverk och hårdare kontroller.

 • Sverige ska aktivt verka för att EU fastställer ett gemensamt regelverk för vapenexport.
 • Svenska företag ska endast ska sälja krigsmaterial till demokratiska stater.
 • Sverige bör ställa tydliga krav och se till att de köpande länderna förbinder sig att inte sälja vidare vapnen till tredje land.
HBT

Vad tycker LUF om homoäktenskap?

Staten ska inte lägga sig i vilket kön personen du vill gifta dig med har. Att gifta sig är att ingå ett rättsligt avtal likväl som att visa sin kärlek till en annan person, och detta ska vara möjligt oavsett sexualitet. Att förneka homosexuella rätten att gifta sig är inte bara att diskvalificera deras kärlek utan också att neka dem tillträde till den rättstrygghet som heterosexuella gifta par har. LUF anser också att staten ska strunta i hur många människor du vill gifta dig med. Det finns en stark tvåsamhetsnorm i dagens samhälle som gör att människor som väljer att älska och ha en relation med flera personer samtidigt ses med stor skepsis. Men vem eller vilka du vill vara tillsammans med är din ensak och inget staten bör förhindra.

 • Äktenskapsbalken ska ersättas med en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk och vigsel ska endast förrättas borgerligt.
 • Trossamfund ska vara fria att utforma egna ceremonier.
 • Människors möjlighet att även skriva andra avtal om sin samlevnad ska alltid finnas.

Vad vill LUF göra för transpersoner?

Människor ska ha rätt att själva välja vilket kön de vill tillhöra. Vilket biologiskt kön du föds till ska inte spela någon roll för vilken könstillhörighet du vill tillhöra senare i livet. Många personer känner väldigt tidigt i livet att de inte hör hemma i det biologiska kön de fötts till, men som lagstiftningen ser ut idag måste du vänta till du är 18 innan du får genomgå en könskorrigeringsoperation, även om du vetat att du tillhör ett annat kön sen du var fem år gammal. I LUF tycker vi att det är läkarens bedömning, snarare än lagstadgade åldersgränser, som ska avgöra om en person ska få genomgå en könskorrigeringsoperation eller inte. Därtill så tvingas personer som könskorrigerat sig att sterilisera sig, för att de inte i framtiden ska kunna skaffa barn. Tvångssterilisering är en vidrig praktik som borde höra till historien, och LUF vill därför att personer som genomgått en könskorrigering inte ska tvångssteriliseras. LUF vill också att namnlagen ska ändras, så att du fritt kan välja namn utan att begränsas av namnets könstillhörighet eller huruvida det kan väcka anstöt hos andra.

 • Det är läkarens bedömning som ska avgöra om en person ska få genomgå könskorrigering, inte personens ålder.
 • Personer som genomgått en könskorrigeringsoperation ska inte tvingas till sterilisering.
 • Människor ska själva få välja vilket namn de vill ha, de vill ge sina barn eller hur de vill ingå namngemenskap som makar. Namnlagen bör ändras.
Migration

Vad tycker LUF om fri invandring?

I en liberal värld har alla människor rätt att bosätta sig där de själva vill. Ingen stat har rätt att hålla människor kvar i ett land – eller att neka henne att komma in i ett annat. Människans rörelsefrihet och hennes rätt att röra på sig står över allt annat. Därför är vi i Liberala ungdomsförbundet för fri invandring. Med mer rörlighet får vi också fler resurser – alla tjänar på fri rörlighet.

 • Fri in- och utvandring är en självklarhet för alla världens medborgare.
 • EU måste avskaffa de hinder som finns för att människor ska kunna komma till den europeiska unionen.
 • Arbetskraftsinvandringen ska uppmuntras genom att avskaffa arbetstillstånden och visumkraven.
Internationellt

Vad tycker LUF om frihandel?

Fri handel är rättvis handel. På en fri världsmarknad ges individer störst möjligheter att handla med varandra och därigenom öka sitt välstånd. Ekonomiska resurser kan användas på ett mer effektivt sätt när investeringsmöjligheter finns över hela världen och handelshinder inte står i vägen. Frihandel är en viktig komponent i arbetet för att minska världsfattigdomen.
Rätten att handla fritt är tätt förbunden med andra rättigheter: ekonomiska, politiska och sociala. Protektionism förhindrar inte bara välståndsutveckling, det är också förknippat med ofrihet i allmänhet. Protektionismen skapar fattiga och ofria samhällen.

 • Sverige och EU ska aktivt stödja länder som önskar bygga upp fungerande marknader och en stabil marknadsekonomi.
 • Fri världshandel ger ökat välstånd. Sverige och EU bör avskaffa handelshinder, oavsett vad andra länder gör.
 •  WTO fyller en viktig funktion för skapandet av internationella regelverk för handel. Förhandlingsprocesserna måste bli mer öppna, och alla länder ska kunna delta på samma villkor.

Vad tycker LUF om bistånd?

Fortfarande lever en stor del av världens befolkning i fattigdom och förtryck. Bistånd är ett viktigt medel för att lindra akut nöd och bidra till en långsiktig förbättring av levnadsvillkor. Sverige har råd att bistå fattiga länder. Men för att bästa möjliga resultat ska uppnås måste det också ställas krav på biståndet.
Utvecklingsbistånd ska inte bara främja ekonomisk uppbyggnad utan också demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Biståndet måste utvärderas kontinuerligt. Pengar ska inte ges till diktaturer utan krav på motprestationer. Biståndet får aldrig hålla kvar korrupta och förtryckande regimer vid makten.

 • För långsiktig utveckling krävs fungerande marknadsekonomi. Bistånd kan användas för att bygga upp infrastruktur och finansiella institutioner.
 • Mikrolån är ett bra sätt att ge fattiga, särskilt kvinnor, möjligheter att själva klara av sin försörjning på lång sikt.
 • För kraftigt skuldsatta länder bör skuldavskrivningar kunna ske, men bara om man samtidigt ställer krav på demokratiska reformer.

Vad tycker LUF om Förenta Nationerna?

Förenta Nationerna har vid många tillfällen varit en viktig garant för fred. FN har även fyllt en oerhört viktig roll då man har förenklat humanitära insatser runt om i världen. Med tiden har saker och ting dock förändrats till det sämre. Idag fungerar FN ofta som ett politiskt verktyg för diktaturer. Mot den bakgrunden anser vi att Sverige bör ställa krav på en reform av FN.
När de demokratiska reformerna har genomförts kan FN arbeta för att återta sin roll som trovärdig fredsgarant. Detta kan man delvis göra genom att ta bort vetot i säkerhetsrådet. Resultatet blir att FN oftare och snabbare kan sända fredsbevarande trupper till krisdrabbade regioner.

 • FN bör reformeras så att beslutsprocesserna görs mer demokratiska.
 • Verksamheten bör präglas av större öppenhet, insyn och effektivitet.
 • FN bör jobba för att återta sin roll som en trovärdig fredsgarant, bland annat genom att snabbare och oftare sända fredsbevarande trupper till krisdrabbade regioner.
Kultur

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om kultur?

För oss i LUF är det viktigt att kulturen är fri, på riktigt. Kultur som är beroende av statliga pengar kan aldrig vara fri, eftersom den i så fall faktiskt är beroende av de politiker som väljer att stödja den. Konst och kultur måste kunna stå på egna ben och finansieras frivilligt. Först då kan vi tala om en fri kultur. En annan fara med att ha en kultur som är beroende av staten är att finansieringen blir nyckfull. När staten går bra kan pengar skjutas till, men när statens finanser går sämre drabbar det även kulturpolitiken. Det statliga stödet till kulturen skapar också en orättvisa eftersom den konst och kultur som får ta del av pengarna ofta betraktas som finare och bättre.

 • Kultur som är beroende av pengar från politiker kan aldrig vara fri. Hur kulturen finansieras måste förändras radikalt, för att bli så oberoende som möjligt.
 • För att öka barn och ungdomars valfrihet föreslår vi en kulturpeng, en summa pengar som följer med dig till den kultur du själv väljer att ta del av.
Miljö

Vad vill LUF göra åt klimatet?

De stora utsläppen av växthusgaser som pågått under en lång tid är den främsta anledningen till den pågående globala uppvärmningen, vår tids största miljöhot. Om utsläppen får fortsätta obehindrat kommer detta leda till enorma konsekvenser för miljön och stort mänskligt lidande. Därför är det av yttersta vikt att politiker världen över agerar. Vi i LUF vill göra det ekonomiskt lönsamt att minska sina utsläpp och vara miljövänlig. Vi tror att en hållbar lösning gynnas bättre av uppmuntran än förbud. Vår lösning är att man ska få betala för rätten att släppa ut växthusgaser, och på så sätt kunna kontrollera både hur mycket som släpps ut och även kunna minska utsläppen genom att man minskar kvoterna. Syftet med utsläppsrätterna är att långsiktigt kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. För att få så stor effekt som möjligt bör marknaden vara global, eftersom uppvärmningen är global. Vi i västvärlden har inte större rätt att släppa ut än någon annan.

 • För att minska utsläppen av växthusgaser ska ett globalt system för handel med utsläppsrätter införas.
 • Genom miljöbistånd kan EU och Sverige hjälpa utvecklingsländer att byta ut smutsiga kraftverk och industrier mot ny, klimatneutral teknik som de annars inte skulle haft råd med.

Vad tycker LUF om kärnkraft?

Tillgången till energi är av yttersta vikt för dagens samhälle. Du skulle till exempel inte kunna läsa det här, om du inte hade el. Tyvärr används alltför ofta fossila bränslen som energikälla för elförsörjningen vilket förvärrar det redan väldigt allvarliga problemet med global uppvärmning. Därför är det väldigt viktigt att energiförsörjningen sker koldioxidneutralt. En sådan energikälla, som dessutom är väldigt kostnadseffektiv, är kärnkraft. Vi anser att man bör utnyttja den tekniken, tills det att nya, effektivare och ännu mer miljövänliga alternativ finns. Alternativet för att säkra energiförsörjningen är genom att bygga ut vattenkraften, men de fyra outbyggda norrlandsälvarna tycker vi är viktigt att man låter förbli fredade för den biologiska mångfaldens skull.

 • Kärnkraft är ett bra sätt att tillverka koldioxidneutral energi.
 • Genom att bygga nya svenska kärnkraftverk kan vi exportera el till Europa, så att våra grannars beroende av smutsig tysk kolkraft och rysk gas kan brytas.

Vad tycker LUF om djurskydd?

Eftersom vi människor har en förmåga att förutse konsekvenser av vårt handlande, har vi ett ansvar att ta hand om de djur som lever under vår omsorg. Att se till att de djur vi använder oss av för till exempel livsmedels- och pälsproduktion behandlas etiskt korrekt är av central betydelse. Att låta djuren plågas för att få billigt kött är inte okej.

 • Djurskyddet måste stärkas i lagstiftningen.
 • Jordbruksverket ska ha en fristående enhet för att hantera djurskyddsfrågor, för att undvika sammanblandade intressen.

Vad tycker LUF om naturvård?

Liberal naturvårdspolitik går ut på att människan har ett intresse i att bevara miljön på grund av det värde vi finner i biologisk mångfald och välmående natur. Det finns många miljöer som är viktiga att skydda. Östersjön har till exempel länge varit utsatt för både övergödning och överfiskning, vilket fått till följd att vissa arter är allvarligt hotade och ekobalansen rubbats. Vi tror det är viktigt med internationellt samarbete för att få bukt med de här problemen.

 • Naturreservat och nationalparker är bra exempel på hur man kan skydda och bevara unika naturmiljöer.
Skola

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om betyg?

Vi i Liberala Ungdomsförbundet är positiva till betyg. Men för oss är betyg mycket mer än bara bedömning. Ett betygssystem som följer eleverna genom hela skolgången är ett hjälpmedel på vägen mot kunskap. Betyg ger en klar och tydlig signal om hur du som elev ligger till. Med ett betyg i handen är det också lättare att få den hjälp och det stöd du behöver för att utvecklas. För att betygssystemet ska kunna fungera som en bra vägvisare och ett stöd är det viktigt att det är en naturlig del av skolan. Betygen måste därför komma tidigare än förut. Sverige har en nioårig grundskola – att det ska gå åtta år innan man får betyg är orimligt.

 • Betygen kan spela en viktig roll för din framtid, därför är det viktigt att det blir rätt. Om du som elev känner att ett betyg är felaktigt ska du kunna överklaga det.
 • Vi vill ha tidigare betyg. Betygen ska följa eleven genom skolgången, inte dyka upp som en överraskning innan man går ut nian.
 • Betygskriterierna ska vara tydliga och ha en klar koppling till olika kunskapsnivåer.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om friskolor?

Liberala Ungdomsförbundet gillar friskolor. Friskolorna bidrar till att skapa en stor variation i skolvärlden. Friskolorna är ofta dessutom mer nytänkande och vågar experimentera med nya arbetsmetoder och profiler. Det gör det lättare för dig att hitta en skola som just du tycker om. En del partier i Sverige längtar tillbaks till tiden då det bara fanns kommunala skolor, som skulle likadana ut överallt. Vi gör inte det. Vi tror inte att det finns en pedagogik och en skola som passar alla elever. Varje individ är unik, man gillar olika saker och lär sig på olika sätt. Visst, det kan hända att en friskola konkurrerar ut en kommunal skola. Men då är ju faktiskt problemet att den kommunala skolan är dålig, inte att eleverna söker sig till en bättre skola.

 • Friskolorna bidrar till att skapa en bredd och valfrihet. Friskolorna behövs. Men det finns partier som är kritiska till friskolorna och det fria skolvalet. Vi i LUF kommer alltid att försvara din valfrihet!
 • Alla elever ska ha rätt att välja vilken grund- och gymnasieskola de vill gå i. Därför krävs en nationell skolpeng. Men det räcker inte. Våra gränser stannar inte vid nationen, och dina gränser ska inte heller behöva göra det. Vi föreslår därför en global skolpeng så att ungdomar kan studera utomlands med stöd från Sverige.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet att man ska göra åt mobbning?

Skolan är en arbetsplats. Det är en självklarhet som lätt glöms bort. Faktum är att skolväsendet till och med är den största arbetsplatsen vi har i Sverige. Men ofta tvingas elever stå ut med situationer som inte skulle tolereras på en vuxen, vanlig arbetsplats. På en vuxen arbetsplats skulle man aldrig acceptera att en tjej får könsord skrikna efter sig eller att någon blir retad och utfryst från gruppen. Trygghet och respekt är också viktigt för arbetet i skolan. Är man inte trygg är det svårt att lägga energi på skolarbetet. Vi i LUF vill ha samma krav på våra skolor som vi har på vuxna arbetsmiljöer. Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö där man känner sig respekterad och delaktig. Rektorer och lärare måste tillsammans ta ett tydligt ansvar för att det också ska vara så i verkligheten.

 • En mobbad elev ska aldrig tvingas byta skola.
 •  Rektor och lärare ska ställas till svars för mobbningsproblem som inte åtgärdas.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om gymnasieskolan?

LUF vill förändra dagens gymnasieskola. Vi vill att du ska få mer valfrihet. Istället för att tvingas läsa hundratals poäng med kärnämnen borde du vara fri att sätta ihop din egen utbildning. Gymnasiet är ju faktiskt en frivillig skolform, så varför har vi kärnämnen? Mer frihet kräver en ordentlig studievägledning som har bra kontakt med arbetsmarknaden, något vi tycker är viktigt att satsa på.

Förut var alla tvungna att läsa in högskolebehörighet, även de som valde att läsa ett yrkesinriktat program. I våra ögon var det en nedvärdering av praktiskt kunnande, och en katastrof för skoltrötta elever som ville lära sig ett yrke och inte traggla teori. Avhoppen från yrkesprogrammen var stora, och arbetslösheten bland de unga som gått dem är hög. Det visar att varken eleverna eller arbetsgivarna är särskilt nöjda med kvaliteten på utbildningen. Därför är LUF glada att Folkpartiet inför en tredelad gymnasieskola, där eleverna på yrkes- och lärlingsprogrammen får välja själva om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. Om man ångrar sig senare i livet och vill läsa på högskolan ska vi självklart ha ett komvux som kan möta det behovet.

 •  Öka valfriheten! Gymnasiet ska inte ha några kärnämnen – du ska bestämma över din utbildning.
 • Praktiskt kunnande måste värderas högre. Yrkesprogrammen ska avslutas med yrkesexamen och lärlingsprogrammen med gesällbrev.
 • Uppmuntra studier utomlands! Inför en global skolpeng som följer med elever som förlägger en del av sina gymnasiestudier utomlands. Internationella gymnasiestudier ska tillgodoräknas – du ska inte behöva gå om ett år för att du varit på utbyte.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om komvux?

Vi tycker att alla har rätt till en andra chans. Det är särskilt viktigt idag när vi alla vet att Sverige behöver mer kunskap och fler utbildade människor. Därför är komvux bra. Men när de rödgröna styrde var det vanligt att elever gled igenom gymnasiet och kallt räknade med att kunna läsa in det de missade på komvux. Ett resultat av det blev att skattebetalarna fick betala deras gymnasieutbildning inte bara en utan två gånger. Men det var inte bara skattebetalarna som drabbades. De som drabbas hårdast av ett sådant system är de med störst behov av komvux – de som helt saknar gymnasieutbildning eller bara behöver läsa ett fåtal kurser för att kunna söka sig vidare till högskolan. Det här tycker vi i Liberala Ungdomsförbundet är fel. Skattebetalarna ska inte behöva betala samma sak två gånger och platserna på komvux ska gå till de med störst behov.

Sedan Alliansen vann valet 2006 har det här förändrats. Komvux finns kvar och har fått större resurser sedan maktskiftet för snart fyra år sedan. Idag prioriteras de med störst behov; man kan inte längre läsa om en gymnasiekurs som man redan har ett godkänt betyg i. Om man har godkända kursbetyg som man vill förbättra finns möjligheten att göra en prövning – det vill säga att man studerar på egen hand och sedan skriver kursens prov. För oss i Liberala Ungdomsförbundet är de senaste årens utveckling ett steg i rätt riktning.

 • Sverige behöver mer kunskap och alla ska ha möjlighet att pröva nya vägar i livet, komvux är bra!
 • Det är viktigt att komvux resurser går till de med störst behov.
Upphovsrätt

Vad tycker LUF om upphovsrätt?

LUF vet att upphovsrätt är viktigt för uppmuntra nya lösningar till problem. En fungerande
upphovsrätt uppmuntrar nya idéer, problemlösningar och skapar en roligare värld med mer
bra prylar.
Idag är tyvärr upphovsrättslagstiftningen omodern och skulle behöva anpassas till den
tekniska situationen. Ett av de stora problemen är de långa tiderna på skydden som hindrar
nya idéer snarare än gynnar.
För att upphovsrätten ska fungera så måste spridning av skyddat material vara
skadeståndsgrundande, men polisen ska inte använda sin dyrbara tid till jaga ungdomar som
laddar hem en film någon gång ibland.

 • Tiden för upphovsrätter och patent behöver förkortas
 • En modernisering av lagstiftningen som tar hänsyn till den tekniska situationen
 • Kassettavgiften ska tas bort

Förnya medlemskap