Den svenska demokratin

I ett demokratiskt samhälle utgår makten från de enskilda individerna genom allmänna och fria val. En fungerande rättsstat tillförsäkrar de enskilda individerna rättssäkerhet, rättstrygghet, skydd från statens övergrepp och en generell rätt till domstolsprövning. En stark konstitution ska tydligt definiera statens mandat och begränsningar till skydd för medborgarna och det demokratiska systemet.

Vad tycker LUF om monarkin?

 • I ett modernt samhälle ska ämbeten inte kunna ärvas. Att ämbetet som svensk statschef går i arv är en gammal och odemokratisk tradition, som strider mot grundläggande liberala värden. Därför bör arvsmonarkin ska avskaffas.
 •  Vem som är svensk statschef ska inte avgöras av vem som råkar födas till det, utan av vem som blir vald till det på ett demokratiskt sätt. Statschefen ska utses av folket.

Vad tycker LUF om författningsdomstol?

 • Våra grundlagar utgör grunden för vår demokrati. De skyddar medborgerliga fri- och rättigheter, och säkerställer att alla behandlas lika inför lagen. Därför är det viktigt att en författningsdomstol inrättas i Sverige, som kontrollerar att det inte stiftas nya lagar som strider mot våra grundlagar.

 

Europeiska Unionen

Europeiska Unionen (EU) är en unik internationell sammanslutning. Ingen annan organisation har kommit så långt när det gäller att med fredliga medel integrera medlemsstaterna och finna former för samarbete, fred, demokrati, fri rörlighet och frihandel. Vi i liberala ungdomsförbundet ser EU som något positivt och vill ha ett smalt men vasst EU som behandlar frågor som inte går att lösa på nationell nivå.

Vad tycker LUF om demokratin inom EU?

 • EU måste effektiviseras och demokratiseras. Medborgarnas insyn i arbetet i EU:s institutioner bör förbättras, för att öka öppenheten och legitimiteten i unionen.
 • EU ska stå öppet för alla europeiska stater som uppfyller kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Även efter att ett land har blivit medlem i EU ska hårda krav ställas på att mänskliga rättigheter respekteras och ekonomiska regler efterlevs.

Vad tycker LUF om ökat europeiskt samarbete?

 • EU bör utvecklas till en federation. Den federala tanken bygger på idén om strikt maktdelning mellan olika nivåer. Unionens och staternas olika kompetens bör tydligt definieras i en europeisk författning som tar sin utgångspunkt i närhetsprincipen. Europeiska unionens beslutskompetens får inte ohejdat utvidgas. EU ska vara starkt och beslutskraftigt men endast ha ett begränsat beslutsområde: unionen ska vara smal men vass.
 • Utökat samarbete bör ske på de områden där stater själva inte kan lösa problemen, exempelvis miljö, terrorism, mänskliga rättigheter med mera.

Vad tycker LUF om EU:s gemensamma jordbrukspolitik?

 • EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är ett planekonomiskt misslyckande. Kostnaden för denna politik bärs inte bara av EU:s skattebetalare utan också de bönder i övriga världen som får se sig utkonkurrerade när EU:s överproduktion dumpas på världsmarknaden. Därför bör den gemensamma jordbrukspolitiken snarast avregleras. Detsamma gäller EU:s fiskerisubventioner, som i dag uppmuntrar till utfiskning och som innebär stora slöserier med skattepengar.

Vad tycker LUF om euron?

 • Det europeiska valutasamarbetets konstruktion skapar idag obalans i eurozonen. Tillväxt- och stabilitetspakten behöver stärkas, arbetskraftens rörlighet behöver stärkas och samvariationen i de nationella ekonomierna behöver öka. När valutaunionen inom dessa områden har utvecklats bör Sverige söka medlemskap i euron.

Vad tycker LUF om gemensamt samarbete kring asyl och migration på europeiska nivå?

 • EU:s gränser ska öppnas och dess fria rörlighet gälla för samtliga invånare i medlemsländerna. Visumtvång för inresa i EU ska helt avskaffas.
 • EU ska ha gemensamma minimiregler för asyl och en gemensamt kontrollerad yttre gräns. Tills dess att det råder fri rörlighet till EU bör länderna ha ett gemensamt system för mottagande och fördelning av flyktingar.
 • Det ska vara en självklarhet för människor att kunna resa fritt inom EU och att familjer ska kunna återförenas. Huvudansvaret för medborgare och asylsökande bör vara fördelat mellan länderna.
 • Samtliga länder i EU ska ta emot flyktingar.
 • Unionen ska inte använda sig av prövningar i så kallade tredje säkra länder.
 • Sverige ska verka för att på sikt uppnå fri invandring till EU.

 

Feminism

LUF är ett feministiskt ungdomsförbund. Vi ser att samhället är ojämställt, kvinnor och män har det väldigt olika; kvinnor tjänar mindre, utsätts för våld i nära relationer, för sexuellt våld och hedersförtryck. Vi menar att detta beror på patriarkala strukturer som uppstått på grund av att det historiskt har varit män som har all makt, privat och offentligt. Alla demokratiska reformer har först skett för män och lagar oftast har stiftats av män och behandlat människor olika efter kön.

Vad tycker LUF om feminism?

 • Vi vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att förverkliga sig själva. Vi kämpar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.
 • En människas värde sitter inte i könet, och därför vill LUF aktivt bekämpa de könsroller och normer som försvårar för människor att förverkliga sig själva och kringskär deras valmöjligheter. En liberal feministisk grundsyn ska forma jämställdhetspolitiken.
 • Var och en som besitter kunskap om de normer och könsroller som präglar vårt samhälle har också ett ansvar att förändra dessa.
 • LUF är liberala feminister. Det betyder att vi tror att du som individ ska vara den enda avgörande
  faktorn till vart du hamnar i livet och hur du utvecklas. Du ska ha möjligheten att få utvecklas
  utan att strukturer eller staten ska påverka ditt utfall. Liberala feminister tror att vi når
  jämställdhet först när de djupt rotade patriarkala strukturerna i samhället är upplösta.

Vad tycker LUF om abort?

 • LUF tycker att rätten till fri abort är absolut och ska gälla alla kvinnor i världen. Ett samhälle där abort är förbjudet är ett samhälle där kvinnors rätt till sina egna kroppar inte respekteras.
 • Kvinnor från länder med abortförbud ska få komma till Sverige och göra abort.

Hur vill LUF att föräldraförsäkringen ska se ut?

 • LUF vill att föräldraförsäkringen ska vara individuell, det vill säga att ledigheten ska delas jämnt mellan vårdnadshavarna, för att motverka ojämställdhet och den kollektivistiska synen på föräldrarna som en enhet.
 • Dagens föräldraförsäkring bidrar till att konservera den ojämlika situation som finns på arbetsmarknaden och i hemmet, då kvinnor oftare tar ut mer föräldraledighet än män. Detta leder till att kvinnorna halkar efter på arbetsmarknaden och att lönegapet ökar, samt till att män får sämre kontakt med sina barn och sämre utgångspunkt i vårdnadstvister.
 • LUF vill förkorta föräldraförsäkringen till 12 månader.

Vad tycker LUF om kvotering?

 • Vi i LUF ser att det finns en snedfördelning på arbetsmarknaden idag, där kvinnor till största del arbetar inom offentlig sektor och män i privat, och där de flesta höga poster innehas av män. Vi vill också förändra detta, eftersom vi är övertygade om att kompetensen inte sitter i könet utan i huvudet, och detta bör också avspeglas på arbetsmarknaden. Dock så anser LUF inte att kvotering är rätt väg att gå, då detta snarare skapar en syn på kvinnor som oförmögna att nå exempelvis chefspositioner på egna meriter.
 • Samhället blir inte jämställt av att en bolagsstyrelse består av 50/50 kvinnor och män, utan när vi väljer personer till positioner endast baserat på deras individuella prestationer. Vi vill förändra de normer och roller som ligger till grund för den snedfördelning vi ser på dagens arbetsmarknad, genom att exempelvis införa individuell föräldraförsäkring och se till att förskolor och skolor har och följer en jämställdhetsplan.
 • Staten eller strukturer ska inte säga åt kvinnor vad som är rätt eller vad kvinnor ska välja för yrke. LUF arbetar inte för kvotering men för att barn ska behandlas lika i skolan, att alla skatter och bidrag ska utgå från individen och att vi inte ska uppmuntra kvinnor att ta mer ansvar för familj och barn än vad män
  gör.

 

Fred och säkerhet

Demokratin måste kunna försvaras. Statens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot inre och yttre hot. Ett militärt försvar är fundamentalt för att upprätthålla frihet och trygghet. Krig är aldrig önskvärt men när alla andra medel har misslyckats är det en nödvändig åtgärd.

Vad tycker LUF om det svenska försvaret?

 • Försvarspolitiken ska i högre grad präglas av samarbete. Sverige bör söka medlemskap i NATO. EU bör utveckla sitt militära samarbete.
 • Försvarsmakten ska bestå av yrkessoldater och frivilligförband.
 • Sverige behöver ett modernt, allsidigt och starkt försvar. Försvaret ska kunna värna Sveriges territorium från angrepp tills hjälp från andra länder anländer. Det ska kunna bistå andra länder i vårt närområde samt delta i fredsoperationer i andra delar av världen.
 • Sveriges försvarsbudget ska uppgå till minst 2% av BNP.

Vad tycker LUF om militära interventioner?

 • I länder världen över finns det människor som förtrycks. Människor som aldrig någonsin har haft chansen att åtnjuta de demokratiska friheter som du och jag tar för givna var dag. Vi stödjer militära interventioner som sker i syfte att stoppa pågående etnisk rensning, folkmord och brott mot mänskligheten.
 • Vi stödjer demokratiska krafter världen över i deras kamp mot diktaturer.
 • Ett liberalt säkerhetspolitiskt tänkande stannar inte vid Sveriges gränser. Rätt till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter måste gälla i alla samhällen och för samtliga individer. Utrikes-, handels-, bistånds- och försvarspolitiken är instrument för att uppnå dessa syften.

Vad tycker LUF om NATO?

 • Sveriges samarbetet med NATO är redan i dag mycket omfattande: i princip all svensk militär utrustning är NATO-anpassad och regelbundet sker gemensamma övningar mellan Sverige och NATO-länder.
 • Ett NATO-medlemskap bygger på ömsesidig solidaritet mellan länder, vilket innebär att man ställer upp när någon annan behöver hjälp, för att få hjälp när man själv behöver det. Varken små länder eller stormakten USA kan längre hantera säkerhetspolitiska problem på egen hand. Ett medlemskap i NATO innebär trygghet, och möjligheter att verka för en mer fredlig värld.
 • Sverige bör så snart som möjligt gå med i NATO.

Vad tycker LUF om vapenexport?

 • Sverige ska aktivt verka för att EU fastställer ett gemensamt regelverk för vapenexport.
 • Svenska företag ska endast ska sälja krigsmaterial till demokratiska stater.
 • Sverige bör ställa tydliga krav och se till att de köpande länderna förbinder sig att inte sälja vidare vapnen till tredje land.
 • För att kunna uppnå ovan nämnda mål så måste det finnas tydligare regelverk och hårdare kontroller.

 

HBTQ

Staten ska inte lägga sig i vem du är, hur du identifierar dig eller vem du älskar. Människor ska ha rätt att själva välja vilket kön de vill tillhöra. Vilket biologiskt kön du föds till ska inte spela någon roll för vilken könstillhörighet du vill tillhöra senare i livet. Inte heller ska staten lägga sig i vilket kön personen du vill gifta dig med har. Att gifta sig är att ingå ett rättsligt avtal likväl som att visa sin kärlek till en annan person, och detta ska vara möjligt oavsett sexualitet.

Vad tycker LUF om samkönade äktenskap?

 • Att förneka homosexuella rätten att gifta sig är inte bara att diskvalificera deras kärlek utan också att neka dem tillträde till den rättstrygghet som heterosexuella gifta par har.
 • Äktenskapsbalken ska ersättas med en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk och vigsel ska endast förrättas borgerligt.
 • Trossamfund ska vara fria att utforma egna ceremonier.
 • Människors möjlighet att även skriva andra avtal om sin samlevnad ska alltid finnas.
 • Med vem eller vilka du vill vara tillsammans med är din ensak och inget staten bör förhindra.

Vad vill LUF göra för transpersoner?

 • Det är läkarens bedömning som ska avgöra om en person ska få genomgå könsbekräftande behandling, inte personens ålder.
 • Fram till 2013 krävde lagen att den som ändrade juridiskt kön skulle steriliseras. De som steriliserats med anledning av denna lag bör därför vara berättigade skadestånd.
 • Människor ska själva få välja vilket namn de vill ha, de vill ge sina barn eller hur de vill ingå namngemenskap som makar. Namnlagen bör ändras.
 • Juridiska kön är en rest från den tiden då människor åtnjöt olika rättigheter beroende på deras kön och fyller ingen funktion i dagens Sverige. De bör därför avskaffas.

 

Migration

I en liberal värld har alla människor rätt att bosätta sig där de själva vill. Ingen stat har rätt att hålla människor kvar i ett land – eller att neka henne att komma in i ett annat. Människans rörelsefrihet och hennes rätt att röra på sig står över allt annat. Därför är vi i Liberala ungdomsförbundet för fri invandring. Med mer rörlighet får vi också fler resurser – alla tjänar på fri rörlighet.

Vad tycker LUF om fri invandring?

 • Fri in- och utvandring är en självklarhet för alla världens medborgare.
 • EU måste avskaffa de hinder som finns för att människor ska kunna komma till den europeiska unionen.
 • Arbetskraftsinvandringen ska uppmuntras genom att avskaffa arbetstillstånden och visumkraven.
 • I väntan på fri invandring ska det bli lättare för fler att invandra till och få stanna i Sverige. Den reglerade invandringen ska präglas av humanitet, rättssäkerhet och förutsägbarhet.

Vad tycker LUF om svenska asylsökningar?

 • Flyktingstatus ska vara den naturliga statusen för en bifallen asylansökan. Uppehållstillstånd som flykting ska automatiskt beviljas efter sex månaders väntan. Grundregeln ska vara permanent uppehållstillstånd. Sista länken ska återinföras för att bidra till en humanare flyktingpolitik.
 • Papperslösa och arbetssökande är en del av samhället och ska ha rätt till vård. Så länge vi inte har fri invandring ska papperslösa ges arbetstillstånd så snart de får ett arbete. Den som beviljats uppehållstillstånd i ett EU-land ska kunna öppna bankkonto i annat EU-land på samma villkor som det EU-landets medborgare.
 • Svenskt asylmottagande måste förbättras. Den asylsökande ska omedelbart och hela tiden hen befinner sig i Sverige vara delaktig i integrationsprocesser.
 • Sverige bör ta emot ett större antal kvotflyktingar årligen. Mottagande av kvotflyktingar ger människor en möjlighet att komma hit säkert och sänder en signal om att människor inte behöver fly över medelhavet för att komma till Sverige.

 

Internationellt
De grundläggande fri- och rättigheter som omfattar oss ska även gälla för människor i resten av världen. Vårt mål är en värld där allas lika värde respekteras, där alla ges chansen att lyckas och där individer lever i harmoni med varandra. Det är vårt ansvar att alltid stå upp för och stödja demokratiska krafter världen över.


Vad tycker LUF om frihandel?

 • Fri handel är rättvis handel. På en fri världsmarknad ges individer störst möjligheter att handla med varandra och därigenom öka sitt välstånd. Ekonomiska resurser kan användas på ett mer effektivt sätt när investeringsmöjligheter finns över hela världen och handelshinder inte står i vägen. Frihandel är en viktig komponent i arbetet för att minska världsfattigdomen.
 • EU:s gemensamma jordbrukspolitik baserat på diverse subventioner behöver avregleras för att låta företag runt om i världen konkurrera på lika villkor.
 • Sverige och EU ska aktivt stödja länder som önskar bygga upp fungerande marknader och en stabil marknadsekonomi.
 • Fri världshandel ger ökat välstånd. Sverige och EU bör avskaffa handelshinder, oavsett vad andra länder gör.
 •  WTO fyller en viktig funktion för skapandet av internationella regelverk för handel. Förhandlingsprocesserna måste bli mer öppna, och alla länder ska kunna delta på samma villkor.
 • Rätten att handla fritt är tätt förbunden med andra rättigheter: ekonomiska, politiska och sociala. Protektionism förhindrar inte bara välståndsutveckling, det är också förknippat med ofrihet i allmänhet. Protektionismen skapar fattiga och ofria samhällen.

Vad tycker LUF om bistånd?

 • Syftet med svenskt bistånd ska vara att sprida frihet och det ska ges i form av utvecklings- och katastrofbistånd. Det övergripande målet med utvecklingsbiståndet ska vara demokrati, mänskliga rättigheter och feminism. Vårt bistånd ska inte kompensera för ledare som missköter sig utan istället stödja reformarbete, demokratisering och motverka korruption. Biståndet ska innebära jämställd fördelning av insatser samt sexuell och reproduktiv hälsa.
 • För långsiktig utveckling krävs fungerande marknadsekonomi. Bistånd kan användas för att bygga upp infrastruktur och finansiella institutioner.
 • Utvecklingsbistånd ska inte bara främja ekonomisk uppbyggnad utan också demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. För att bästa möjliga resultat ska uppnås måste det också ställas krav på biståndet.
 • Mikrolån är ett bra sätt att ge fattiga, särskilt kvinnor, möjligheter att själva klara av sin försörjning på lång sikt.
 • För kraftigt skuldsatta länder bör skuldavskrivningar kunna ske, men bara om man samtidigt ställer krav på demokratiska reformer.

Vad tycker LUF om Förenta Nationerna?

 • FN bör reformeras så att beslutsprocesserna görs mer demokratiska, exempelvis bör vetot i säkerhetsrådet tas bort.
 • Verksamheten bör präglas av större öppenhet, insyn och effektivitet.
 • FN bör jobba för att återta sin roll som en trovärdig fredsgarant, bland annat genom att snabbare och oftare sända fredsbevarande trupper till krisdrabbade regioner.
 • FN:s säkerhetsråd har stor makt i frågor som rör alla stater i världssamfundet, men dess sammansättning speglar Kalla krigets verklighet och inte dagens multipolära, globaliserade värld. Därför ska säkerhetsrådet utvidgas för att bättre representera världens regioner.

 

Kultur
För oss i LUF är det viktigt att kulturen är fri, på riktigt. Kultur som är beroende av statliga pengar kan aldrig vara fri, eftersom den i så fall faktiskt är beroende av de politiker som väljer att stödja den. Konst och kultur måste kunna stå på egna ben och finansieras frivilligt. Först då kan vi tala om en fri kultur.


Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om kultur?

 • Ett av konstens viktigaste uppdrag är att ifrågasätta och flytta gränser kommer de gränser politikerna sätter upp för vad som ska stödjas och inte fängsla konsten så att den tappar sitt egenvärde. Sådan konst kan aldrig på allvar granska makten, normerna och förvandlas därför till ren underhållning eller förströelse. En liberal kulturpolitik måste befria konsten från statlig kontroll. Det statliga stödet till kulturen skapar också en orättvisa eftersom den konst och kultur som får ta del av pengarna ofta betraktas som finare och bättre.
 • För att öka barn och ungdomars valfrihet föreslår vi en kulturpeng, en summa pengar som följer med dig till den kultur du själv väljer att ta del av.
 • De allmänna biblioteken ska fungera som levande kunskapscentrum. I ett demokratiskt samhälle ska alla ha lika möjligheter att inhämta vetande, varför lån ska vara kostnadsfria och tillgängligheten god.

 

Miljö

Människor är beroende av sin omgivning. Vi behöver mat att äta, vatten att dricka, luft att andas och råvaror att bruka, men också en myllrande biologisk mångfald och en omgivning som kan bidra till vår livskvalitet. Tillväxt och miljöhänsyn kan gå hand i hand och måste göra det när man har ett långsiktigt perspektiv. Miljöhänsyn och en hållbar samhällsutveckling är förutsättningar för människans utveckling och överlevnad.

Vad vill LUF göra åt klimatet?

 • Vår tycker att man ska få betala för rätten att släppa ut växthusgaser, och på så sätt kunna kontrollera både hur mycket som släpps ut och även kunna minska utsläppen genom att man minskar kvoterna. Syftet med utsläppsrätterna är att långsiktigt kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. För att få så stor effekt som möjligt bör marknaden vara global, eftersom uppvärmningen är global.
 • Genom miljöbistånd kan EU och Sverige hjälpa utvecklingsländer att byta ut smutsiga kraftverk och industrier mot ny, klimatneutral teknik som de annars inte skulle haft råd med. Dagens rika länder bör dela med sig av ny miljövänlig teknik och kunskap för att främja en globalt hållbar utveckling samtidigt som patentskyddet måste värnas och upprätthållas.
 • De stora utsläppen av växthusgaser som pågått under en lång tid är den främsta anledningen till den pågående globala uppvärmningen som är vår tids största miljöhot. Om utsläppen får fortsätta på samma sätt kommer detta leda till enorma konsekvenser för miljön och stort mänskligt lidande. En koldioxidskatt på EU-nivå bör införas.
 • Inför en kvotplikt för fossila bränslen så att andelen förnybara bränslen ökar successivt och fossila bränslen över tid fasas ut.
 • EU bör ha ett gemensamt pantsystemet och göra det möjligt att få pant för flaskor och burkar oavsett var i EU de är tillverkade.

Vad tycker LUF om kärnkraft?

 • Kärnkraft är ett bra sätt att tillverka koldioxidneutral energi. Kärnkraft är dessutom väldigt kostnadseffektivt. Vi anser att man bör utnyttja den tekniken, tills det att nya, effektivare och ännu mer miljövänliga alternativ finns.
 • Genom att bygga nya svenska kärnkraftverk kan vi exportera el till Europa, så att våra grannars beroende av smutsig tysk kolkraft och rysk gas kan brytas.
 • Brytning av uran bör tillåtas i Sverige under förutsättning att omfattande miljökrav ställs. Svenskexporterat uran får aldrig användas till framställning av kärnvapen. Spillvärme som inte leder till effektiv elproduktion tas till vara som exempelvis fjärrvärme.

Vad tycker LUF om djurskydd?

 • Eftersom vi människor har en förmåga att förutse konsekvenser av vårt handlande, har vi ett ansvar att ta hand om de djur som lever under vår omsorg. Att se till att de djur vi använder oss av för till exempel livsmedels- och pälsproduktion behandlas etiskt korrekt är av central betydelse.
 • Många av slaktmetoderna som används är onödigt plågsamma. På samma sätt är transporter till slakterierna onödigt långa. Lagstiftningen och kontrollen på området bör skärpas. Att låta djuren plågas för att få billigt kött är inte okej.
 • Djurskyddet måste stärkas i lagstiftningen och all verksamhet som innefattar djur ska kontrolleras hårdare så att den efterföljer djurskyddslagen.
 • Jordbruksverket ska ha en fristående enhet för att hantera djurskyddsfrågor, för att undvika sammanblandade intressen.

Vad tycker LUF om naturvård?

 • Liberal naturvårdspolitik går ut på att människan har ett intresse i att bevara miljön på grund av det värde vi finner i biologisk mångfald och välmående natur. Det finns många miljöer som är viktiga att skydda. Östersjön har till exempel länge varit utsatt för både övergödning och överfiskning, vilket fått till följd att vissa arter är allvarligt hotade och ekobalansen rubbats. Vi tror det är viktigt med internationellt samarbete för att få bukt med de här problemen.
 • Naturreservat och nationalparker är bra exempel på hur man kan skydda och bevara unika naturmiljöer.
 • Miljöfarliga plaster som mikroplaster som inte bryts ned i naturen bör långsiktigt fasas ut.
 • En långsiktigt livskraftig rovdjursstam kan existera sida vid sida med människan. Detta måste dock ske på människans villkor.

 

Skola

I den liberala utbildningspolitiken är skolans huvuduppgift att förmedla kunskap. En utbildningspolitik som sätter kunskap främst är nödvändigt för upprätthållandet av ett öppet och demokratiskt samhälle eftersom ett sådant samhälle är beroende av kunniga människor som ifrågasätter makten, tänker kritiskt och håller den fria debatten levande. Det förutsätter ett utbildningssystem av hög kvalitet. Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. För att infria detta bör statens ansvar för kvalitet och en jämlik resursfördelning öka.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om betyg?

 • Vi i Liberala Ungdomsförbundet är positiva till betyg. Men för oss är betyg mycket mer än bara bedömning. Ett betygssystem som följer eleverna genom hela skolgången är ett hjälpmedel på vägen mot kunskap.
 • Betyg ger en klar och tydlig signal om hur du som elev ligger till. Med ett betyg i handen är det också lättare att få den hjälp och det stöd du behöver för att utvecklas. För att betygssystemet ska kunna fungera som en bra vägvisare och ett stöd är det viktigt att det är en naturlig del av skolan.
 • Betygen kan spela en viktig roll för din framtid, därför är det viktigt att det blir rätt. Om du som elev känner att ett betyg är felaktigt ska du kunna överklaga det.
 • Vi vill ha tidigare betyg. Betygen ska följa eleven genom skolgången, inte dyka upp som en överraskning innan man går ut nian.
 • Betygskriterierna ska vara tydliga och ha en klar koppling till olika kunskapsnivåer.
 • Elevernas kunskapsresultat i såväl grund- som gymnasieskola ska utvärderas genom nationella prov.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om friskolor?

 • Friskolor bidrar till att skapa en stor variation i skolvärlden. Friskolorna är ofta dessutom mer nytänkande och vågar experimentera med nya arbetsmetoder och profiler. Det gör det lättare för dig att hitta en skola som just du tycker om. Vi tror inte att det finns en pedagogik och en skola som passar alla elever. Varje individ är unik, man gillar olika saker och lär sig på olika sätt.
 • Konkurrens mellan skolor skapar en bättre standard. Skolor ska i möjligaste mån drivas i privat regi, exempelvis som kooperativ, aktiebolag eller stiftelse.
 • Alla elever ska ha rätt att välja vilken grund- och gymnasieskola de vill gå i. Därför krävs en nationell skolpeng. Men det räcker inte. Våra gränser stannar inte vid nationen, och dina gränser ska inte heller behöva göra det. Vi föreslår därför en global skolpeng så att ungdomar kan studera utomlands med stöd från Sverige.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet att man ska göra åt mobbning?

 • Skolan är en arbetsplats som vilken annan, ofta tvingas elever stå ut med situationer som inte skulle tolereras på en vuxen, vanlig arbetsplats. På en vuxen arbetsplats skulle man aldrig acceptera att en tjej får könsord skrikna efter sig eller att någon blir retad och utfryst från gruppen. Vi i LUF vill ha samma krav på våra skolor som vi har på vuxna arbetsmiljöer. Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö där man känner sig respekterad och delaktig.
 • En mobbad elev ska aldrig tvingas byta skola.
 •  Rektor och lärare ska ställas till svars för mobbningsproblem som inte åtgärdas.
 • Om en person slår, tafsar eller på annat sätt beter sig oacceptabelt mot en annan person, är detta ett lagbrott och bör behandlas som ett sådant. Vi tycker inte att sådana handlingar ska gömmas bakom fluffiga begrepp som mobbning, att retas och så vidare, utan här bör seriösa åtgärder sättas in.
 • Handlingsplaner för hantering av mobbning och liknande bör finnas på varje skola.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om gymnasieskolan?

 •  Öka valfriheten! Gymnasiet ska inte ha några kärnämnen och elever ska i högre grad få bestämma över sin utbildning.
 • Praktiskt kunnande måste värderas högre. Yrkesprogrammen ska avslutas med yrkesexamen och lärlingsprogrammen med gesällbrev.
 • Uppmuntra studier utomlands! Inför en global skolpeng som följer med elever som förlägger en del av sina gymnasiestudier utomlands. Internationella gymnasiestudier ska tillgodoräknas – du ska inte behöva gå om ett år för att du varit på utbyte.
 • För att öka möjligheten att påverka sin utbildning bör gymnasieskolan utformas så att eleven i större utsträckning kan välja ambitionsnivå och tempo. Det ska vara möjligt att själv komponera sin utbildning i form av fristående kurser.

Vad tycker Liberala Ungdomsförbundet om komvux?

 • Sverige behöver mer kunskap och alla ska ha möjlighet att pröva nya vägar i livet, komvux är bra!
 • Komvux fyller en viktig funktion genom att den ger dem som saknar behörighet för högre studier en möjlighet att komma in på högskolan.
 • Tillträde till komvux ska i första hand ges till dem som av olika skäl inte har fullföljt gymnasiet eller saknar viss behörighet för högre studier och utvecklar en kompetens i samhället som annars skulle gå förlorad.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten möjliggör effektivare informationsspridning. Rätt utformad kan den stimulera fritt idéutbyte, innovation och ett rikt kulturliv.

Vad tycker LUF om upphovsrätt?

 • En fungerande upphovsrätt uppmuntrar nya idéer, problemlösningar och skapar en roligare värld med mer
  bra prylar. Dagens lag behöver dock omarbetas, exempelvis bör inte privat spridning av upphovsskyddat material resultera i påföljder.
 • För att upphovsrätten ska fungera så måste spridning av skyddat material vara
  skadeståndsgrundande, men polisen ska inte använda sin dyrbara tid till jaga ungdomar som
  laddar hem en film någon gång ibland.
 • Tiden för upphovsrätter och patent behöver förkortas.
 • En modernisering av lagstiftningen som tar hänsyn till den tekniska situationen.