LUF Väst:s åsikter

LUF Västs handlingsprogram – antaget i Borås den 18-19 februari 2017.

Skolpolitik

1. Alla grund- och gymnasieskolor som finansieras med skattemedel ska vara avgiftsfria och därför erbjuda gratis skollunch, då detta annars innebär en dold avgift för eleverna.

2. Regelbundna betygssamtal med lärare skall ske med eleven under läsåren. Betyg skall kunna överklagas. Möjligheten att skriva prov och lämna in arbeten anonymt skall finnas.

3. Alla lärare bör vara utbildade i hur problemen med mobbing på bästa sätt löses. Vid förflyttning av elev är det mobbaren som skall byta skola, inte den mobbade.

4. Dagens stigmatisering gällande psykisk ohälsa behöver, för att bryta stigmat, bemötas med ökade resurser. Dessa bör tillsättas tidigt under skolåren via fortbildning för all personal, informationskampanj, mer personal samt ett bättre samarbete kommuner och myndigheter emellan.

5. Eleverna skall ges reell möjlighet att påverka sin undervisning. Skolans
elevorganisationer bör stödjas av skolan i största möjliga mån, och beredas plats i skolkonferenser och andra beslutande organ.

6. Betygen som krävs för att komma in på varje enskilt gymnasieprogram skall kunna riktas, så att de elever som mest lämpade för utbildningen kommer in. Möjligheten till intagningsprov eller andra alternativa antagningsprocesser skall också finnas.

7. Medborgarnas rätt till insyn i offentligt finansierad verksamhet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Därför bör grundinställningen i svensk skollagstiftning vara att offentlighetsprincipen och meddelarskyddet skall appliceras i lika stor utsträckning på friskolor som på kommunala skolor.

8. Rättning och betygsättning av nationella prov och liknande test bör ske av en central nämnd för att motverka betygsinflation och säkerställa ett rättssäkert betygssättningssystem.

9. För att modernisera skolan och anpassa den inför framtiden, bör ämnet IT införas i grundskolan.

10. Det regelverk som reglerar frågan om skoluniformer i skollagen bör rivas upp. Enskilda skolor ska ges rätt att införa skoluniform om de så önskar.

11. Universitet och Högskolerådets krav för IB-programmet för att komma in på svenska högskolor och universitet skall återgå till tidigare krav.

12. Svenska skolan ska ha de resurser och kunskaper som krävs för att även särbegåvade elever ska få det stöd och den stimulering de behöver. Det ska även ingå i den svenska lärarutbildningen om särbegåvades behov.

13. Högskolor ska ha möjlighet att utforma egna antagningsprov utöver högskoleprovet.

Jämställdhet

14. Kvinnor tjänar generellt mindre än män vilket beror på flera faktorer. En av dessa är att kvinnodominerade yrken inte är konkurrensutsatta varför löneförhandling blir svårt. Den offentliga sektorn i Västra Götaland bör därför konkurrensutsättas i högre utsträckning.

15. Avdrag för hushållsnära tjänster är ett bra sätt att avlasta mäns och kvinnors vardag och stimulera tillväxten av nya jobb.

16. Familjen vet bäst hur föräldraledigheten ska fördelas. Vem som väljer att vara hemma med barnet ska inte påverka ersättningsnivån, som ska ligga kvar på 80%.

17. Föräldraförsäkringen skall kortas till 12 månader.

18. Faderskapspresumtionen är otidsenlig och bör ersättas med ett system där faderskapet anmäls i samband med förlossningen om inte tredje part ifrågasätter faderskapet

19. Vårdnadsbidraget är ett bidrag som sätter framförallt kvinnor som är nya i Sverige i en stereotypisk hemmafruroll som inte bör uppmuntras av offentligheten och bör således avskaffas.

Bostadspolitik

20. Dagens bostadspolitik är ett planekonomiskt monster och förhindrar en fungerande bostadsmarknad i Sverige. Vi vill förenkla byggreglerna, bostadsreglerna och införa marknadshyror för att öka möjligheterna att bygga varierande bostäder för ett varierande behov.

21. Sveriges kommuner har idag stora markinnehav. Kommunernas markinnehav bör avyttras, i första hand till dem som i dagsläget innehar nyttjanderätten till fastigheterna.

22. För att öka bostadsbyggandet krävs det också konkurrens mellan bostadsföretagen. Kommunala bostadsbolag skall styckas upp och säljas. När detta sker ska de boende i den privatiserade allmännyttan erbjudas att köpa sina bostäder.

23. Rätten för enskilda personer att överklaga redan fastlagda bygglov bör ses över. Detta för att samhällsutvecklingen inte ska kunna stanna upp över en enskild individs missnöje.

24. Kommunala markanvisningsprocesser bör vara mer transparenta samt vara öppna för fler aktörer. När man säljer markanvisningar bör man först och främst sälja genom konkurrensförfarande och vid eventuell brist på konkurrens via en direktanvisning.

25. Reavinstskatten vid försäljning av privatbostäder och näringsfastigheter bör ligga i nivå med OECD-genomsnittet.

Socialpolitik

26. Det har gjort alltför många nedskärningar inom psykiatrin. En översyn av samverkan mellan olika vårdinstanser på kommunal, regional och nationell nivå måste göras och ett ökat anslag på psykiatrivården är på sin plats.

27. I nedskärningarnas tid har Barn – och ungdomspsykiatrin lidit mycket svårt. Det är extra viktigt att tidigt ge ungdomar och barn den vård de behöver. Psykiatrivården i Västra Götaland skall ha fokus på barn och ungdomar. Extra utsatta grupper utan naturliga rättigheter, så som asylsökande, skall ha rätt till samma vård som andra och kunskapen kring bland annat posttraumatiskt syndrom måste finnas över hela regionen. Unga HBTQ-personer är starkt överrepresenterade i självmordsstatistiken, därför skall vårdgivare inneha HBTQ-kompetens och kunskaper om HBTQ-ungdomars situation.

28. Personer till och med året de fyller 25 år, bör omfattas av Barn- och Ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Den verksamheten måste även få mer resurser för att kunna hantera den drastiskt ökande psykiska ohälsan bland ungdomar.

29. Sexköpslagen bör avskaffas. Vi bör dock vara medvetna om att prostitution kan bottna i social utslagning och erbjuda de prostituerade social rehabilitering.

30. Åldersgränsen för alkoholinköp skall vara 18 år.

31. Det är viktigt att privat missbrukarvård uppmuntras på samma sätt som annan vård. För att missbrukaren skall få bästa möjliga behandling krävs det konkurrens inom vården. Regionen skall prioritera ökade resurser till missbrukarvården.

32. Ett missbruk är alltid ett stort problem såväl för samhället som för den enskilda individen. Det är viktigt med tidiga, förebyggande åtgärder men också stöd till personer som redan är fångade i ett missbruk. Att försvåra för narkomaner att få tag på ersättningsmedel är inte humant och inte heller ett led på vägen att minska riskerna med beroendet.

33. Sprutnarkomaner löper extra stor risk att smittas av sjukdomar som HIV och Hepatit C, eftersom de delar smutsiga sprutor med varandra. Sprutbytesprogrammet bör därför införas på försöksverksamhet i Västra Götalandsregionen där använda sprutor kan bytas mot rena sprutor.

34. På sikt bör tandvården omfattas av samma ersättnings- och försäkringssystem som den övriga sjukvården i Västra Götalandsregionen.

35. Turordningssystemet i LAS samt den sammanpressade lönestrukturen bidrar till en mindre flexibel arbetsmarknad och bör luckras upp.

36. För att snabba på processen för ett svenskt medborgarskap ska möjligheten att ta ett lag- och språktest finnas.

37.Svenska språket är en nyckel till integration och den svenska undervisningen för de som kommer hit bör förändras. Detta genom att de nyanlända delas in i grupper efter behov och ges tillgång till de resurser som behövs för att kunna lära sig svenska för att kunna klara sig i samhället. Tydligare mål för vad undervisning skall leda till bör även införas.

38. De svenska alkoholskatterna bör kraftigt sänkas för att behålla legitimiteten i svensk alkoholpolitik.

39. Den offentliga sektorn bör i största möjliga mån utsättas för konkurrens. Därför är det nödvändigt att utmaningsrätt och Lagen om valfrihet skyndsamt införs i samtliga västsvenska kommuner. Det krävs dock marknadsföring för att dessa inte ska riskera att bli papperstigrar.

40. Det skall vara en rättighet att fritt, inom hela Sverige och inte bara inom den kommun var man är folkbokförd, välja var man skall nyttja sin rätt till äldreomsorg.

41.Barn skall enligt barnkonventionen ha rätt till en trygg social miljö. Därför bör vi ha en nolltolerans på antal hemlösa barn i Sverige

42. Sambos bör ges möjligheten att, precis som gifta par och registrerade partners, prövas som adoptivföräldrar.

43. Reglerna för alkoholservering vid större evenemang ska ändras så att hela evenemangsområdet kan få serveringstillstånd.

44. Strip- och livesex-shower ska vara tillåtna i Sverige. Detta skall inte vara ett hinder för att få alkoholtillstånd

45. Moralism hör inte hemma i lagboken. Därför ska smaksatt tobak även fortsättningsvis vara tillåtet

46. Restauranger, caféer och barer ska kunna ansöka om undantag från rökförbudet.

47. Västra götalandsregionen bör subventionera alla preventivmedel för unga under 25 år.

48. Man ska som potentiell fader kunna avsäga sig sitt faderskap och därmed inte längre vara knuten till det blivande barnet i fråga, denna möjlighet ska finnas under samma veckor som en medicinsk abort kan utföras. För att kunna avsäga sig sitt faderskap behöver mannen genomgå samma mängd samtal som en kvinna som vill göra en medicinsk abort. Den gravida ska vara skyldig att informera mannen som gjort henne gravid om graviditeten när hon fått reda på det. Om man inte har informerats i god tid innan vecka 18 har man ingen möjlighet att avsäga sig faderskapet.

49. Kravet på varningstext och bild på cigarett- och tobaksprodukter skall tas bort. Men det skall vara krav på innehållsförteckning.

50. Det ska vara möjligt att juridiskt avsäga sig faderskap under samma veckor som det är möjligt att genomföra abort. För att få avsäga sig sitt faderskap så behöver den havande fadern genomgå samtalsterapi med fokus på varför han vill avsäga sig faderskapet, för att minska chansen att den blivande fadern ångrar sitt beslut. För att kunna registrera någon som far till ett barn skall denne ha blivit informerad om graviditeten senast vecka 12. Om detta inte har gjorts så behöver fadern inte ta på sig faderskapet.

51. I den mån icke-medicinsk omskärelse ska tillåtas så ska det endast vara en negativ rätt. Det offentliga ska inte subventionera ingreppet.

52. Sverige bör införa ”fixrum”. där personer kan inta narkotika under övervakning av utbildad sjukpersonal för att minska antal narkotikarelaterade dödsfall och smittspridning samt skapa förtroende för sjukvården för att så småningom hjälpa personer att komma ur sitt missbruk.

Miljö och infrastruktur

53. Specialfiler på hårt trafikerade vägar som vigs åt kollektivtrafiken, och även för s.k. ”car pools”, där endast bilar med fler än en person i bilen färdas, bör införas. Detta skulle uppmuntra fler att samåka, speciellt i rusningstid då bilköerna annars kan bli mycket långa.

54. Kärnkraften är den energikälla som i nuläget har bäst förutsättningar att förse oss alla med miljövänlig och kostnadseffektiv energi. Ökade anslag till forskning på området såväl i Sverige och globalt bör införas snarast och ‘effektskatten på kärnkraft’ bör avskaffas.

55. För miljöns och näringslivets skull bör järnvägens kapacitet byggas ut mellan de större städerna i regionen, som en del av kollektivtrafiken.

56. Utbyggandet av framtidens teknik och infrastruktur skall inte få stoppas av miljöfundamentalism eller teknikrädsla.

57. Staten bör utreda nya sätt att få in kapital till stora, nödvändiga infrastrukturprojekt. Till exempel bör man låta privata aktörer köpa andelar i projekt för att få in kapital som kan få igång projektet snabbare.

58. Offentliga medel skall inte användas för att upprätthålla den svenska vargstammen. Låt djungelns lag råda

59. Den svenska staten ska verka för och vara drivande för att en tågtunnel mellan södra Sveriges fastland och det tyska fastlandet byggs. Tunneln ska vara dimensionerad för höghastighetståg.

60. En fosforskatt bör införas för att öka incitamentet för återvinning av fosfor.

61. Elcertifikatssystemet är ineffektivt, bygger på kvotering och motarbetar den fria marknaden. Systemet ska därför avskaffas.

62. Skattebefria återdeponering av material som har tagits upp ur redan beskattade deponier.

63. Förändra skatten på elektronik så att den baseras på mängden och egenskaperna av de tillsatta skadliga kemikalierna, inte på varans totalvikt.

64. Staten ska gå in och stötta forskning och utveckling för att framställa och tillverka stål koldioxidfritt.

65. Underlätta möjligheterna för att kunna producera och använda sin egen elektricitet skattefritt för alla boendeformer, bland annat genom att låta bostadsrättsföreningar kunna generera el till sina egna medlemmar.

66. I dagsläget finns ett utpräglat fusk med reseavdraget då det är svårkontrollerat, dessutom går den största delen till storstadsregionerna där det idag finns kollektivtrafik tillgänglig. Reseavdraget bör därför ändras till att baseras på avstånd till arbetsplats istället för restid.

67. Lagen om offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar miljökrav och regler för djurskydd.

Kultur och fritid

68. Skattemedel ska inte användas till att bekosta vuxna människors hobbys. Inga former av offentligt kulturstöd är acceptabelt, förutom sådant som riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.

69. 51 %-regeln är resultatet av idrottsvärldens demokratiska process och bör bevaras till dess att riksidrottsmötet beslutar något annat.

70. Bokläsning är ett bra sätt att lära sig nya språk och viktigt i utbildningssyfte. Kommunerna måste prioritera sina bibliotek ekonomiskt jämfört med andra delar av kulturlivet.

71. Öppettiderna för västsvenska restauranger och klubbar skall vara oreglerade.

72. För att få servera alkohol på ett uteställe skall det inte krävas att man även serverar mat.

73. Det offentligt finansierade Göteborgs kulturkalas leder knappast till någon vinst för skattebetalarna. Dessa evenemang skall inte betalas med skattepengar, utan i stället drivas av de företag som är intresserade av att ställa upp som sponsorer.

74. Casino Cosmopol bör säljas ut.

75. Göteborgsoperan bör säljas.

Internationellt

76. Som liberaler vill vi se en gränslös värld där människor kan röra sig fritt. Samarbete över gränser är nyckelordet för att lösa många av de problem som i en allt mer globaliserad värld inte kan lösas på nationell nivå.

77. Interventioner i stater vars styre förbrukat sin legitimitet behöver i sig inte vara mer legitimt från befolkningens perspektiv och skall enbart ses som en sista utväg.

78. Sverige bör omedelbart rusta upp försvaret till en nivå som går i samklang med det säkerhetspolitiska läget.

79. EU:s tullar skall avskaffas för att främja frihandel och ökat välstånd för stater utanför EU:s gränser.

80. En nordisk förbundsstat med delstaterna Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland och Färöarna ska upprättas för att utveckla regionen och bli en stark röst i internationella sammanhang. Åland ska ingå i uppräkningen av delstater i en kommande nordisk förbundsstat.

81. EUs förbud mot snusförsäljnings skall avskaffas.

82. För att skapa en stat som kan garantera sina individers friheter och rättigheter så krävs det fungerande juridiska institutioner, baserade på maktdelningsprincipen. LUF Väst förespråkar biståndsgivning riktad mot att hjälpa stater utveckla effektiva juridiska institutioner.

83. Sverige skall frysa allt bistånd till de palestinska myndigheterna till dess att man genomfört fria och allmänna val.

Ekonomi

84. Sveriges guldreserv bör omedelbart föras hem till Sveriges Riksbank för att tills vidare förvaras inom rikets gränser.

85. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften bör göras. Arbetsgivaravgiften skall tydligare kopplas till socialförsäkringssystemet.

86. Ränteavdraget ska fasas ut.

87. Sverige bör tilldela alla sina medborgare F-skattsedel vid födsel så det är lika naturligt att starta företag som att ta ett jobb.”

88. Sverige är i behöv av ökat riskkapital för att kunna få fler växande företag. Därför bör ett skatteavdrag införas när man investerar riskkapital i ett annat företag. Den som har gjort en reavinst vid försäljning av företag eller av ägande ska kunna skjuta på reavinstbeskattningen om vinsten återinvesterar i andra onoterade bolag.

89. Incitament skapas inte genom att skatteavdrag på teaterbiljetter och mat. Därför bör representationsavdraget avskaffas.

90. Det ska införas en frivillig så kallad Claes de Faire-skatt.

91. Skatteutjämningssystemet i sin nuvarande form bör minska i sin omfattning och ändras i sin utformning.

Integration

92. Att ställa krav är att bry sig. Därför är aktivitetskrav ett bra motkrav för att få försörjningsstöd under sin första tid i Sverige och skapar större incitament att påbörja svenskastudier samt arbetsmarknadsprogram i ett mycket tidigare skede.

93. Retroaktiv föräldrapeng bör avskaffas.

94. Delen av Lagen om anställningsskydd som reglerar rätten till tillsvidareanställning efter två år på samma arbetsplats motverkar idag sitt syfte eftersom många får lämna sina arbeten istället för att få en tillsvidareanställning. Därför ska den delen av lagen strykas.

Försvar och säkerhet

95. Värnpliktens syfte skall vara att ge den enskilde medborgaren kunskap i hur man organiserar väpnat motstånd mot främmande makt i händelse av invasion, ockupation och annektering. Värnpliktens syfte får dock inte vara att skapa bättre integration, skyffla undan arbetslösa eller på annat vis tjäna något annat syfte än att garantera individens och samhällets frihet och integritet.

96. Värnplikt skall vara en utbildningsform och i visst avseende även en sorts rekryteringsform, men inte en tjänstgörings- eller anställningsform. Sveriges militära styrkor ska fortsatt bygga på frivillighet och vägran att delta i mobilisering skall icke vara förenligt med straff. Om en stat måste tvinga sina medborgare att försvara den så är staten sannolikt inte värd att försvara ändå.

Övrigt

97. Förbudet mot tidelag bör avskaffas. Sexuella övergrepp på djur som innebär att djuret lidit fysisk eller psykisk skada omfattas redan av djurskyddslagen.

98. För att uppmärksamma att det 2016 är 250 år sedan den banbrytande svenska tryckfrihetsförordningen infördes ska den 2 december från och med 2016 vara allmän helgdag under namnet det fria ordets dag.

99. Sverige bör införa en bortre gräns för antalet dagar man kan sitta häktad.

100. I kommunallagen ska det tydligt framgå att det är skillnad på ett kommunalråd och ett oppositionsråd

101. Mat&Gå-garanti bör införas på äldreboenden i regionen, vilket innebär möjligheter för de boende att få gå ut minst en gång om dagen samt att få välja mat.

102. I en växande liberal delningsekonomi bör taxilegitimation avskaffas.