Liberalism

LUF:s ideologi är liberalismen. Den kännetecknas av ett engagemang för individuella rättigheter, frihet och jämlikhet. Vi tycker att människor ska vara fria att leva sina liv som de vill, så länge de respekterar andras rättigheter och friheter. Liberalismen betonar vikten av individuell frihet och skyddet av individuella rättigheter och friheter, som rätten till liv, frihet och egendom. Den betonar också behovet av ett rättvist och jämlikt samhälle där alla individer har lika möjligheter att lyckas och utvecklas.

Några kännetecken för liberalismen:

Individen är det viktigaste

Varje människa är en individ och sina medmänniskors jämlike med samma rätt till frihet. Individuella mänskliga fri- och rättigheter är det fundament varpå det liberala samhället vilar. Negativa rättigheter så som rätten till liv, egendom, tanke-, religions-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes- och rörelsefrihet är sådana grundläggande fri- och rättigheter.

Staten ska skydda människors rättigheter

Liberalismen ser samhället som en sammanslutning av fria individer. I samhället är det statens uppgift att upprätthålla säkerhet genom att skydda medborgarnas liv och ägande samt att trygga respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna. Staten fyller endast en instrumentell roll och är bara legitim i den mån som den skyddar medborgarnas fri- och rättigheter

Demokrati och marknadsekonomi

Liberalismen sätter individens suveränitet före statens. Det enda politiska system som uppfyller kraven på frihet och jämlikhet är demokratin och det enda ekonomiska system som uppfyller dessa krav är marknadsekonomin.

Staten har våldsmonopol

Även om det åligger staten att garantera individens frihet har varje medborgare ett personligt ansvar att skydda sin egen och andra individers frihet. Men det är bara staten, eller den staten tillåter, som får använda våld och då endast i syfte att upprätthålla människors fri- och rättigheter. Därför har staten våldsmonopol. Om staten förgriper sig mot medborgarna i strid mot de mänskliga rättigheterna har den förverkat sin legitimitet och väpnat motstånd blir därmed acceptabelt.

 

Jämlikhet i möjligheter

Människors förutsättningar och livsmål varierar, men alla individer ska ges reella möjligheter att forma sitt liv efter egna önskemål eller värderingar. Den liberala jämlikhetstanken bygger på uppfattningen att lika möjligheter leder till ett rättvist samhälle. Av naturen eller oturen har inte alla människor samma möjligheter och ett liberalt samhälle strävar efter att tillhandahålla så hög välfärd som möjligt, så att resursbrist inte sätter människors möjlighet att söka sin egen lycka ur spel. Ojämlikheter som är en följd av vuxna människors fria val är inte ett problem.

Alla ska få nå dit de vill

Jämlikhetstanken innebär också att alla positioner inom staten ska vara nåbara för alla. Vissa grundläggande kunskaper är nödvändiga för att alla individer ska kunna utnyttja sina fri- och rättigheter. 

Feminism

Liberaler var de första feministerna och liberalismen har alltid gått hand i hand med feminismen. I det liberala samhället spelar kön ingen roll för en människas möjligheter att förverkliga sig själv. Så är inte fallet i dag och därför är Liberala ungdomsförbundet ett liberalt feministiskt ungdomsförbund.

Antirasism

Kampen mot rasism utgör en central del av liberalismen. Individens etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet ska aldrig få vara av betydelse för en människas livsmöjligheter och därför är Liberala ungdomsförbundet en antirasistisk organisation.

Tro på förnuftet

Den liberala människosynen utgår från att varje individ kan och ska få använda sitt förnuft för att nå sina livsmål utan att hindras från detta. Det liberala samhället kännetecknas av en fri och öppen debatt, där idéer analyseras och kritiskt granskas. En fri och öppen debatt förutsätter att ingen förbjuds att uttrycka sina åsikter. I liberalismen betonas öppenhet inför förändringar. Tron på förnuftet, nya idéer, innovationskraft och entreprenörskap utgör väsentliga inslag i liberalers verklighetssyn. I liberalismen betonas även människans förmåga att kritiskt granska de påståenden som presenteras för denne.

Håller du med? Då är du liberal!

Grattis! Du tror precis som oss hos LUF på den bästa ideologin! Du tror på en värld där varje individ inte ska begränsas av olika kollektiva strukturer som patriarkatet eller rasism men inte heller från en förtryckande stat. Två flugor i en smäll! Bra va?

Om du vill att göra Sverige och världen friare tillsammans med oss tycker vi att du ska bli medlem. Det är helt gratis, tar mindre än 1 minut och du får då tillgång till ett nätverk av andra liksinnande, kan gå på roliga aktiviter och engagera sig i partipolitiken. Inga krav såklart! Vad säger du?