Naturvård och biologisk mångfald

Vi måste skydda all vår viktiga natur

Hoten mot den biologiska mångfalden representerar ett allvarligt hot mot människan eftersom sammanhängande ekosystem gör att ifall arter utrotas kan det få långgående konsekvenser. Därför behöver vi skydda utsatt regnskog och havsområden och beskatta och bestraffa de som förstör så att det inte sker obehindrat.

Bra miljöpolitik är utrotningshotad. Här är vad vi behöver:

 

En liberal naturvårdspolitik

En liberal naturvårdspolitik berättigas av att det finns ett allmänintresse i att värna om de värden som människor finner i en biologisk mångfald och en välmående natur. En sådan politik måste också ta hänsyn till de värden som ligger i ekonomisk tillväxt och ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Den måste kunna omprövas i takt med att samhällets värderingar och behov förändras.

Mer biologisk mångfald

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter i jordens historia. Den är helt skapad av människan och innebär ett allvarligt hot mot även mänsklighetens existens, då många samhällsbärande funktioner bygger på biologisk mångfald. För att rädda planeten krävs att samhället, framförallt jordbruket och skogsindustrin, radikalt moderniseras.

Global skatt på kolsänkor

En kolsänka är exempelvis världshaven med plankton eller växande träd som tar upp koldioxid och ”sänker” kolet till sin biomassa genom att använda det för att växa. För att hindra skövling av regnskog eller andra biotoper som bidrar till koldioxidsänkor så bör en global skatt på sådan verksamhet införas. Denna skatt bör vara utformad så att verksamhet som bara flyttar koldioxidsänkan inte omfattas. Intäkterna från en sådan skatt kan gå till olika multilaterala klimatprojekt.

Stärk det judiriska skyddet för viktiga områden

De land och vattenmassor som har förklarats vara av stort skyddsvärde bör åtnjuta ett starkt juridiskt skydd. De marina reservaten är särskilt utsatta och bör skyddas mot onödigt slitage på marint liv genom att endast tillåta spöfiske och inte fiske med trål.

Skydda laxbestånd vid utbyggnad av vattenkraft

Utbygge av vattenkraftverk på resterande älvar skall inte ske förrän existerande kraftverk har fungerande vattenvägar som främjar laxbeståndets framtid.

Fasa ut skadliga miljöplaster

Miljöfarliga plaster som mikroplaster som inte bryts ned i naturen bör långsiktigt fasas ut.

Reformera fiskemarknaden

EU:s och Sveriges fiskesubventioner är varken förenliga med ett långsiktigt hållbart fiske eller marknadsliberal politik och bör därför avskaffas. Särintressen får aldrig gå före en ekonomiskt sund miljöpolitik. En marknad för uttagsrätter skulle möjliggöra en bra marknadsreglering av kommersiellt fiske, vilket är nödvändigt för att skydda bestånden.

Förtydliga rovdjurens status i samhället

En långsiktigt livskraftig rovdjursstam kan existera sida vid sida med människan. Detta måste dock ske på människans villkor. Det innebär att privatpersoner ska ha rätt att försvara sin egendom, att enskilda besvärliga djur ska kunna flyttas eller oskadliggöras samt att full ersättning utbetalas av staten för riven boskap.

Förbättra Östersjöns villkor

Människan har under lång tid misskött Östersjön genom bland annat överfiskning och utsläpp vilket lett till att djurlivet minskat och många arter är hotade. En följd av att arter dör ut är att ekosystemet rubbas vilket också påverkar människor. Sverige bör därför verka för att en gemensam ekologiskt och ekonomiskt hållbar fiskepolitik inom Östersjön införs för de berörda länderna. Dessutom behöver en strikt miljöpolitik för Östersjön, som ser åt bland annat övergödningsproblemen, införas.