Grön ekonomi

Det ska kosta att släppa ut och skada miljön och lätt att göra rätt

När något släpper skadar klimatet orsakar den skador som andra får betala för. Därför utgår vår politik från polluter pays-principen, vilket innebär att den som orsakar skador på klimatet eller miljön måste bära kostnaden för densamma. Därför vill vi införa generella skatter på växthusgasutsläpp för att minska mängden växthusgas vi släpper ut.

Här är vad vi behöver:

 

Mer marknadsekonomi = effektiv resurshantering

Hot mot miljön uppstår när människan behandlar naturen på ett oansvarigt sätt. Marknadsekonomi i kombination med ekonomiska styrmedel är det effektivaste systemet för resurshantering. En fri, global och universell konkurrens på klimat- och miljövänliga villkor är en förutsättning för en långsiktig, hållbar tillväxt.

Den som skadar ska betalar

Liberal klimat- och miljöpolitik utgår från polluter pays-principen, vilket innebär att den som orsakar skador på klimatet eller miljön måste bära kostnaden för densamma. Idag har bara en femtedel av de globala utsläppen en prislapp vilket innebär att det på de flesta ställen är helt gratis att förstöra miljön. Eftersom marknaden behöver tid att göra omställningen från fossila bränslen till förnybart ska man genom ekonomiska styrmedel, som skatter och regler, påbörja skiftet. Detta eftersom marknaden är mycket mer effektiv i att hantera omställning än staten någonsin kommer vara.

Generella skatter på växthusgasutsläpp

LUF vill införa generella skatter på växthusgasutsläpp för att minska mängden växthusgas vi släpper ut. Staten ska inte genom att sätta olika priser på olika växthusgasutsläpp värdera vilken verksamhet människor väljer att ägna sig åt. Växthusgasskatter ska sättas på en nivå så att de negativa externa effekterna internaliseras, varför skatterna även fyller en kompenserande funktion.

Man ska kunna få betalt för att fånga in koldioxid

För att minska mängden växthusgaser i atmosfären bör en lagringspeng införas. Den ska skapa incitament för industrier att samla in sina utsläpp, samt kompensera annan verksamhet som samlar in växthusgaser, till exempel skogsbruk.

Subventioner till alla fossila bränslen ska avskaffas

Samtidigt som världen betalar enorma subventioner till miljövänlig teknik så sker en liknande subvention till fossila bränslen genom stöd eller avdrag. Om vi vill lösa klimatkrisen ska vi inte skjuta oss själva i foten genom att subventionera skadligt fossilt bränsle. Därför ska alla subventioner eller avdrag till fossila bränslen avskaffas. 

Flygbränsle ska beskattas

Den internationella konventionen att inte beskatta flygbränsle ska rivas upp så att koldioxidskatten även gäller flygbränsle. Tills dess att den är uppriven ska en flygskatt införas för att kompensera för den fördel flygbränsle har gentemot andra fossila bränslen då dessa betalar koldioxidskatt.

Kemikalieskatten ska utgå ifrån skada

Utformningen på skatten på kemikalier i elektronik är missriktad då den baseras på varans totalvikt och processen för att tillsätta kemikalier med potentiellt skadliga egenskaper. Skattens storlek ska istället baseras på hur stor mängd skadliga kemikalier en vara innehåller och varje kemikaliers individuella giftighet.

Skatt på handelsgödsel

En skatt på handelsgödsel ska införas för att minska övergödningen av våra sjöar och hav.

Hög, europeisk, pant på fler förpackningar än idag

För att öka materialåtervinningen i Sverige och EU behöver fler ekonomiska incitament. Därför ska pantsystem upprättas för så många material och förpackningar som möjligt. Panten ska även vikas så att den står i proportion till materialets potentiella miljöskada.

Avskaffa reseavdraget

Avdragsrätt för resor till och från jobbet bör avskaffas. Avdraget uppmuntrar ett glest, bilberoende samhälle samt tvingar gående och cyklister att subventionera bilisters resor och utsläpp.

Avskaffa subventioner till förmånsbilar och miljöbilar

Subventioner av miljöbilar och förmånsbilar kommer att vara onödiga i en ekonomi där miljöskadan är en integrerad del av priset och därför bör dessa avskaffas.

Mer privat ägande av vatten

Alla ska ha rätt till vatten, och bristen på rent dricksvatten utgör ett existentiellt hot för människan. För att komma tillrätta med problemet måste vatten behandlas som vilken naturresurs som helst – priset ska reflektera tillgång och efterfrågan. Ett system med vattenrättigheter, likt det med utsläppsrätter, för industri och jordbruk kan bidra till att effektivisera användningen. Privata företag ska få en större roll i vattenproduktionen och distributionen.

Mer handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är en god princip som bygger på marknadsekonomiska mekanismer. En maximinivå kan fastställas för olika former av klimat- och miljöskadliga utsläpp. Rättighet till del av dessa utsläpp kan sedan handlas på en marknad. Det kan gälla till exempel utsläppsrätter för växthusgas eller ämnen som orsakar surt regn. Utsläppsrättssystem lämpar sig väl för vissa industrisektorer, till exempel stålindustri och kraftverk. Är påverkan av utsläppen global bör även handeln med utsläppsrätterna vara det. Utsläppsrätter bör auktioneras ut och inte tilldelas företag gratis.

Inga offentliga flygplatser

Varken kommuner eller staten ska subventionera sådant som skadar klimatet. De ska dessutom hålla sig till att sköta sina kärnuppgifter. Flygplatser är exempel på en sådan sak som kommuner inte ska tillåtas subventionera eller stödja.