Utfasning av fossila bränslen

Kol, naturgas och olja hör till historien

Bruket av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och ska därför succesivt minska för att sedan förbjudas. Senast år 2040 ska EU vara klimatneutralt. Från år 2040 och framåt ska mängden atmosfärisk koldioxid minska, för att senast år 2100 ha nått förindustriella nivåer.

Här är vad vi behöver:

 

Klimatförändringarna måste stoppas

Klimatförändringarna är ett av vår tids största klimat- och miljöhot. Om denna uppvärmning fortsätter riskerar det att medföra stort lidande ur såväl ett humanitärt som ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Skarpare klimatmål

Senast år 2040 ska EU vara klimatneutralt. Från år 2040 och framåt ska mängden atmosfärisk koldioxid minska, för att senast år 2100 ha nått förindustriella nivåer.

Förbered för dåligt klimatläge

Förhoppningen är att klimatförändringarna ska kunna förhindras. Ifall så inte sker måste det offentliga vidta åtgärder för att säkra människors säkerhet vid händelse av kraftigt förändrat klimatläge.

Kvotplikt på bränslen

Inför en kvotplikt för fossila bränslen så att andelen förnybara bränslen ökar successivt och över tid fasas fossila bränslen ut.

Hårda styrmedel mot skadliga verksamheter

Förbränningen av fossila bränslen är en av de största källorna till klimat- och miljöproblem som förstärkt växthuseffekt, försurning och hälsofarliga luftföroreningar. Därför ska hårda ekonomiska styrmedel riktas mot all förbränning av fossila bränslen.

Slutdatum på fossila bränslen

Förbränningen av fossila bränslen är en av de största källorna till klimatkrisen. Därför ska utvinning av fossila energikällor få ett slutdatum och därefter förbjudas med få undantag.

Offentliga sektorn ska köra förnybart

När hela världen står inför en klimatkris är det dumt att den offentliga sektorn köper in och/ eller kör transporter som drivs av fossila bränslen. Den offentliga sektorn bör köpa in och använda sig av fordon som drivs av fossilfri energi.