Energi och grön teknik

Politiker kan aldrig bestämma den rätta tekniken eller energin. Låt marknaden avgöra

För att vi ska klara klimatomställningen behöver vi öka vår produktion av grön el. Om energimarknaden styrs av marknadskrafter kan olika tekniker och energislag tävla mot varande för att producera den bästa elen. Om vi dessutom avvecklar subventioner till energi så får vi mer el med mindre stat.

Elmarknaden ska göra en elektrisk. Här är vad vi behöver:

Mer el, mindre stat

För att klara den gröna omställningen och säkra tillväxten behöver vi ett utbyggt elnät som kan producera säker och grön el. Staten kommer aldrig vara tillräckligt effektiv på att möta efterfrågan eller planera för ny produktion och därför ska elmarknaden befrias från statens detaljregleringar. Att staten har speciella regler för enskilda anläggningar är inte bara orättvist utan också ineffektivt.

Därför ska offentliga inte äga, driva eller besluta om enskilda anläggningar för produktion av energi. Staten ska formulera krav på säkerhets- och miljöområdet som producenterna måste uppfylla men i övrigt ska det vara upp till marknaden att avgöra hur elen ska produceras. Därför ska statliga subventioner till olika energislag avskaffas.

Klimatneutral energiförsörjning

Sveriges energiförsörjning ska i största möjliga mån baseras på klimatneutrala och kostnadseffektiva energikällor.

Svenskbrutet uran

Brytning av uran bör tillåtas i Sverige under förutsättning att rigorösa miljökrav ställs. Svenskexporterat uran får aldrig användas till framställning av kärnvapen.

Ingen elransonsering

Tillgång till energi är av central betydelse för vårt moderna samhälle. Det finns inget självändamål i att minska användningen av energi om tillgången är säkrad på ett klimat- och miljövänligt sätt.

Exportera mera

Ett av de effektivaste sätten för Sverige att sänka koldioxidutsläpp globalt är att exportera fossilfri el. Sveriges energipolitik ska därför inte bara utgå ifrån att vara självförsörjande utan den ska också syfta till att exportera fossilfri el till andra länder som är beroende av fossila energikällor.

Grön teknik is the way to go

Vi måste på global basis kraftigt minska våra utsläpp av föroreningar. Detta bör ske genom teknisk utveckling, vilket får människan att använda tillgångar effektivare, ökar den materiella standarden samt främjar ett klimat- och miljövänligt tänkande.

Politiker ska inte främja vissa tekniker över andra

Kriterier och regler för klimat- och miljövänlig teknik bör vara teknikneutrala och definieras i termer av till exempel växthusgasutsläpp. Därmed premieras teknologi med liten klimat- och miljöpåverkan snarare än specifika tekniktyper. Detta skulle främja såväl innovationer som investeringar i klimat- och miljövänlig teknik.

Rika länder ska dela med sig av grön teknik

Dagens rika länder bör dela med sig av ny klimat- och miljövänlig teknik och kunskap för att främja en globalt hållbar utveckling samtidigt som patentskyddet måste värnas och upprätthållas.

Tillåt mer GMO

Inställningen som både Sverige och Europeiska unionen har till genmodifierade organismer (GMO) är både ovetenskaplig och opraktisk. Den hindrar företag att etablera nya effektiva, klimat- och miljövänliga odlingsmetoder för att producera livsmedel. Därför bör regelverket liberaliseras för en mer öppen politik.

Fullständiga livscykelanalyser för fordon

För att konsumenter ska kunna göra rättvisa jämförelser av olika fordons klimatpåverkan, ska det ställas krav på fullständiga livscykelanalyser. Dessa bör ta hänsyn till växthusgasutsläppen från både tillverkning och drift.

Återvinning av litiumjonbatterier

Tillverkningen av litiumjonbatterier kräver många metaller, vilket innebär stora utsläpp av koldioxid. Därför bör det på EU-nivå beslutas att metallerna i dessa batterier ska återvinnas.

Inga avgifter för att installera förnybart

Kommuner ska förbjudas att ta ut administrativa avgifter för ändringar i befintliga detaljplaner eller för upprättandet av nya detaljplaner som syftar till att möjliggöra byggnation eller installation av produktionsenheter för förnyelsebar energi.

Sammanlänka Europas elnät

För en välfungerande elexport behöver elmarknaderna bli mer integrerade. Överföringskapaciteten inom Sverige och mellan länder måste därmed öka. Ett led i detta är att utveckla EU:s energiunion och i högre grad sammanlänka elnäten mellan EU-länderna.

Legalisera insektsmat

Produktion och konsumtion av mat gjort av insekter bör legaliseras i Sverige. Insekter kan ta upp ämnen som vi människor inte kan ta upp, exempelvis komposterat avfall, och detta gör att de skulle bli en bra källa till ny mat. Därför ska Livsmedelsverket ompröva sin ställning i frågan.