Infrastruktur

och bostäder

Viktig infrastruktur, så som elnät, vägar och järnvägar, är central för att garantera att samhällets alla funktioner fungerar så bra som möjligt och ökar möjligheten till rörelsefrihet. Den ska garanteras av det offentliga och ska, via icke vinstdrivande myndigheter, tillhandahållas marknadens aktörer. Det ska dock vara möjligt även för privata aktörer att tillhandahålla infrastruktur. Fler ska få en bostad genom att bostadsmarknaden får fungera som en riktig marknad. 

Bygg, bygg, bygg!

Infrastruktur

De som använder en begränsad resurs, som exempelvis platsen för vägar, ska i större utsträckning betala för dess drift och underhåll. Detta ska ske genom vägtullar och trängselavgifter. Detta är också bra reformer för att minska trängsel och miljö-och klimatproblem.

Bostadsmarknaden

Massor av olika regleringar bidrar till att det är otroligt svårt att bygga nya bostäder i Sverige. Detta skapar i sin tur ett enormt underskott av bostäder vilket är det vi kallar bostadsbrist. Lösningen är att låta marknaden avregleras så att efterfrågan kan mötas.

Våra åsikter

Infrastruktur 

Viktig infrastruktur, så som elnät, vägar och järnvägar, ska garanteras av det offentliga och, via icke vinstdrivande myndigheter, tillhandahållas marknadens aktörer. Det ska dock vara möjligt även för privata aktörer att tillhandahålla infrastruktur.

För att lösa trängsel och lokala miljö- och hälsoproblem ska regioner och kommuner kunna införa trängselavgifter för vägtransporter. Trängselavgifter innebär att man betalar för utnyttjandet av den begränsade resursen vägutrymme. Det är något bra och trängselavgifter är därför en bra lösning i alla orter med mycket trafik.

Kollektivtrafik är en viktig samhällsuppgift som bör kunna subventioneras av regioner eller kommuner.

För att motarbeta koldioxidutsläpp och öka finansieringsbasen för vägbyggen och vägunderhåll bör vägtullar och andra trafikavgifter införas. De som utnyttjar det offentliga vägnätet ska i större utsträckning stå för underhålls- och utbyggnadskostnader.

Bostäder och samhällsbyggnad 

Strandskyddet är ett hinder för individer och bör således avskaffas. Dagens lagstiftning bör ersättas med en mer selektivt utformad lagstiftning.

Bruksvärdessystemet för hyresrätter har planekonomins alla kännetecken; det är dyrt, ineffektivt, orättvist och korrupt. Människors önskemål ska styra produktion och hyressättning av bostäder. För detta krävs en hyresmarknad med fri hyressättning.

Bostadsbidraget är ett effektivt sätt att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. Däremot bör det reformeras för att inte snedvrida marknaden. Tillämpningen av social housing ska syfta till att främja människors livsresor och motverka utanförskapsområden.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska avvecklas och fastighetsbeståndet säljas i den takt som marknaden medger. Ett sätt att minska segregationen är att undvika ensidig sammansättning när man bygger nya och förtätar i gamla bostadsområden. För detta krävs en fri hyresmarknad. Som en del i en friare hyresmarknad borde förköpsrätten och besittningsskyddet avskaffas.

Man ska få bygga vad man vill på sin egen mark. Bygglov för privatpersoner bör därför slopas.

De nationella byggnormerna ska kraftigt reduceras och den lokala möjligheten att införa lokala särskilda krav för exploatering ska avskaffas.

K-märkningar ska delas ut oerhört restriktivt och inte efter en liten elits tycke, då de ofta uppfattas som både märkliga, felaktiga och står i vägen för modernisering och förädling av privat egendom.

Planprocessen bör digitaliseras. Användandet av gemensamma definitioner inom planprocessens innehåll ska uppmuntras och tillgången till data ska vara öppen. Detta i kombination med en privat initiativrätt skulle innebära ett effektivt sätt att förkorta ledtiderna i planprocessen.

På sikt ska dagens system med detaljplaner liberaliseras. Tills dess ska detaljplanerna göras mindre specifika och möjligheten att överklaga översiktsplaner avskaffas. Dessutom bör det finnas enklare alternativ till vanliga detaljplaner.

Det bör finnas en privat initiativrätt för detaljplaner där den som vill bygga själva kan planera och skicka in ett förslag till det offentliga. Den som äger planmonopolet kan sedan bifalla, avslå eller arbeta om planförslaget

Vid tillbyggnad av produktionsenheter för förnyelsebar energi på egen fastighet ska inget bygglov krävas.

Normer för bostäder och byggande gör det dyrare att bygga, framförallt mindre lägenheter. Marknaden är bättre på att möta de krav som ställs av invånarna än det offentliga. Därför bör det offentliga inte ställa krav som driver upp bostadskostnaderna.

Maktbalansen mellan hyresgästföreningar och fastighetsägare måste balanseras. Ingen av parterna bör ha förhandlingsrätt.

Planeringsprocessen behöver ett större regionalt inflytande. Detta bör ske genom att slå ihop översiktsplanerna och regionplanen till en gemensam plan och ge ansvaret för dessa till regionerna. Regionerna får även kommunernas områdesbestämmelse.

Det behövs en större mångfald av bostadsformer. Dagens regleringar av bostadsformer begränsar många gånger innovationer. Bostadsformer bör inte regleras i lag och lagen bör ändras så att flexibelt ägande blir möjligt.

Exkluderade design bör enbart användas restriktivt i offentlig stadsplanering.

Den offentliga verksamheten ska inte cementera könsroller. Därför ska offentliga toaletter vara könsneutrala, omklädningsrum kompletteras med könsneutrala alternativ och badhus ej använda könsspecifika klädregler.

Alla medborgare som uppehåller sig på en, av myndighet bedömd utsatt plats, under huvuddelen av ett dygn, ska ha tillgång till skyddsplats.

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden ska reavinstskatten och stämpelskatten avskaffas.

Lagen om att varje lägenhet måste ha tillgång till parkering är förlegad och bidrar till höjda hyror för hyresgäster. Dessutom upptar det mark som annars hade kunnat användas till annat. Lagen bör därför avskaffas.

Att tillhandahålla parkeringsplatser är inte en central uppgift för kommuner. Därför ska kommuner generellt sett inte subventionera parkeringsplatser.

Tillhandahållande och prissättning av parkering bör skötas av marknaden och kommunalt ägd och förvaltad parkering bör upphandlas till privata aktörer.

Kommunala parkeringstal och parkeringsnormer är överreglering och bör avskaffas.

Områden utan personbilstrafik ska etableras och expanderas i stora svenska städer och framtida riktningen inom stadsplanering ska vara städer utan personbilstrafik.

Trafikverket ska få möjlighet att införa fri hastighet på lämpliga vägar