Försvar och säkerhet

Statens främsta uppgift är att försvara individer mot hot. Ett militärt försvar är en naturlig följd av varje stats rätt att försvara sig själv mot hot mot individers rättigheter. För liberaler måste våldsanvändning dock ses som en sista utväg. Ett militärt försvar är en försäkring i de situationer då fredliga insatser inte räcker till.

Försvara friheten

Det bästa hade varit om man inte hade behövt ett militärt försvar men om det finns diktaturer och andra hot från andra länder som riskerar att avveckla våra rättigheter så behöver vi ett militärt försvar.

Men vägen till ett professionellt och dugligt försvar ska inte gå via tvång utan via satsningar och samarbete. Därför ska värnplikten avskaffas för att höja lönerna i Försvarsmakten. På så sätt lockar man kompetent personal istället för att tvinga människor att tjänstgöra. Sverige ska även söka medlemskap i NATO eftersom vårt försvar blir starkare av att samarbeta med andra. Med satsningar på försvarsövningar utomlands ökar man militärens försvarsförmåga. En liberal försvars- och säkerhetspolitik är det bästa försvaret.

Våra åsikter

Försvarsmakten som attraktiv arbetsgivare

Försvarsmakten måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna fylla personalbehoven i alla kategorier. Det blir Försvarsmakten genom att erbjuda goda villkor för att ta anställning och stanna i sin anställning. En bakgrund i Försvarsmakten måste också ge goda förutsättningar för nästa steg i livet, bland annat genom att ge förbättrade möjligheter till vidare studier efter en längre tjänstgöring. Riktvärdet för personalkostnaderna som andel av försvarsbudgeten bör vara nära NATO-genomsnittet.

2% till försvaret

Försvarsbudgeten ska uppgå till minst 2% av BNP.

Bort med särintressena

Andra politiska avvägningar än rent säkerhetspolitiska sådana skall inte tas i beaktande i den politiska styrningen av Försvarsmakten. Det gäller exempelvis industripolitiska eller arbetsmarknadspolitiska hänsyn.

Avskaffa värnplikten

Sveriges väpnade styrkor ska bygga på frivillighet och bestå av yrkesmilitärer och frivilliga. Värnplikt ska därför avskaffas.

Ingen svält under krig

Svenska staten skall kunna garantera att ingen medborgare under den första tiden faller under svältgränsen vid händelse av en krigs- eller krissituation som omöjliggör eller försvårar import. Drivmedel och annan materiel som krävs för att hålla större essentiella delar av totalförsvaret igång under samma tidsperiod ska också tillgodoses.

Förbjud terrorfrämjande

Aktivt främjande av terrororganisationer ska inte vara tillåtet. Därför ska samröre som ligger utanför fri- och rättigheterna som regleras i grundlagen, förbjudas.

Gå med i NATO

Det är angeläget att försvars- och säkerhetspolitiken avnationaliseras och i stället byggs på samarbete. Sverige bör därför söka medlemskap i Nato. Utvecklandet av ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete är en viktig uppgift för Nato. Införandet av en gemensam fredsstyrka förbättrar utsikterna för fred och trygghet i hela Europa.

Ett förberett försvar

Sverige behöver ett modernt, allsidigt och starkt försvar. Försvaret ska kunna värna Sveriges territorium från angrepp tills hjälp från andra länder anländer. Det ska kunna bistå andra länder i vårt närområde samt delta i fredsoperationer i andra delar av världen.

Kunna verka utanför Sverige

Sverige bör vidmakthålla och vidareutveckla förmågan att verka militärt bortom det egna territoriet. Det kommer att höja våldströskeln för eventuella angripare och dessutom i högre grad undanhålla svenskt territorium från en konflikt. Det kommer också ge Sverige möjligheten att bistå andra länder i försvaret av deras frihet.

Alla har rätt till ett säkert liv

Ett liberalt säkerhetspolitiskt tänkande stannar inte vid Sveriges gränser. Rätt till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter måste gälla i alla samhällen och för samtliga individer. Utrikes-, handels-, bistånds- och försvarspolitiken är instrument för att uppnå dessa syften.

Nedrusta mera!

Global nedrustning främjar stabilitet och en fredlig utveckling. De frigjorda resurserna kommer till fredlig användning, vilket framför allt är viktigt för högt militariserade stater i tredje världen. Sverige ska aktivt verka för global nedrustning. Så länge det finns aggressiva diktaturer i världen kan det ändå vara ett nödvändigt ont att några ledande demokratier innehar kärnvapen. Förbudet mot kemiska och biologiska vapen ska upprätthållas. Ytterligare spridning av massförstörelsevapen måste förhindras.

EU ska också samarbeta militärt

I syfte att stå upp för frihet och fred ska EU:s väpnade styrkor stegvis integreras genom samordnad upphandling av vapensystem, fler multinationella förband och på sikt en europeisk armé som deltar i Nato.

Sanktioner och bojkotter

Riktade sanktioner mot de styrande är att föredra som huvudregel framför sanktioner mot ett helt samhälle. Bojkotter kan i undantagsfall användas mot varor från ockuperad mark.

Ingripanden mot kränkningar

Det är världssamfundets skyldighet att skydda civilbefolkningen från folkmord, krigsbrott, terrorism, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Militära interventioner av demokratiska stater eller sanktionerade av det internationella samfundet, är legitima om de syftar till att stoppa dessa brott. I demokratiska länder saknar våldet som politiskt medel varje berättigande. Terror mot civilbefolkning kan inte accepteras i någon situation.

Inga vapen till diktaturer

Sverige och EU ska bara exportera krigsmateriel till demokratiska stater. Av dessa stater krävs att de respekterar mänskliga rättigheter och att de förbinder sig att inte exportera krigsmateriel vidare till tredje land. Kontrollen av krigsmaterielexporten ska förbättras. Sverige ska även verka för att utveckla och upprätthålla FN:s vapenhandelsavtal.

Ta hem kidnappade medborgare

En hemlig särskild insatsstyrka ska bildas för att föra hem svenska medborgare som har blivit olovligen bortförda utomlands.

Mer samarbete inom PESCO

EU:s försvars- och säkerhetspolitik befinner sig i en formativ fas där Sveriges möjligheter att påverka dess utveckling är stora. Idag deltar Sverige för lite i samarbetet vilket minskar vårt inflytande och vad vi får ut av det, samtidigt som vi är med och delar på notan. Sverige bör därför ta en mer aktiv roll för ökat samarbete, genom att dels utfärda en nationell färdplan för PESCO, dels ingå i fler projekt och starta egna inom ramen för PESCO.

Stärkt cybersäkerhet

Globaliseringen och digitaliseringen har inneburit många fördelar, men de har också ökat våra sårbarheter. Samtidigt har främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige intensifierats. Sverige bör därför samarbeta mer med andra länder för att möta dessa digitala hot och bland annat ansluta sig till PESCO:s cyberförsvarsprogram. Vidare bör EU:s solidaritetsklausul omfatta även cyber- och påverkansattacker för att ytterligare stärka medlemsländernas försvar mot yttre hot i den digitala miljön.

I korthet tycker vi:

  • Att Sveriges väpnade styrkor ska bygga på frivillighet och bestå av yrkesmilitärer och frivilliga. Värnplikt ska därför avskaffas.
  • Att Sveriges militära förmåga ska bygga på samarbete med andra demokratier. Därför ska vi söka medlemskap i Nato och samarbeta mer inom EU för att skapa en bättre militär förmåga.
  • Att alla människor världen över har rätt till frihet och säkerhet. Därför är ingripandet mot folkmord eller terror giltigt om det syftar till att skydda. Inga vapen ska gå till diktaturer och världen ska nedrusta.