Förbundsstadgar

FÖRBUNDSSTADGAR, ANTAGNA PÅ KONGRESSEN 2023

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar antogs vid kongressen i Umeå, den 13:e augusti 2023.

§1 Ändamål

Liberala ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Liberalerna för liberala idéer.

§2 Organisation

LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDETS ORGANISATION

Mom 1.

Liberala ungdomsförbundet är organiserat i förbund och distrikt. Ett distrikts upptagningsområde ska normalt omfatta ett län. Sammanslagning av distrikt, uppdelning av distrikt och andra ändringar av distriktsindelningen sker efter samstämmiga beslut av berörda distrikt. Upplösning av distrikt ska meddelas förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDETS ORGANISATION

Mom 2.

Förbundets huvudorgan är kongressen, förbundsstyrelsen samt förbundets revisorer, dechargeutskott och valberedning. Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ. Den utser förbundets övriga huvudorgan.

MEDLEMMENS RÄTT

Mom 3.

Varje medlem i Liberala ungdomsförbundet har rätt att deltaga, yttra sig och väcka förslag vid allmänna medlemsmöten inom Liberala ungdomsförbundet. Vid möten inom Liberala ungdomsförbundet fattas beslut med enkel röstövervikt om ej annat framgår av gällande stadgar. Medlem har rätt att bilda och delta i olika sammanslutningar (exempelvis klubbar och nätverk) inom Liberala ungdomsförbundet.

Mom 4.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas med enkel majoritet av antalet

kongressombud av två på varandra följande kongressammanträden av vilka det ena måste vara ordinarie. Beslut kan också fattas med minst 2/3 majoritet av antalet kongressombud på ordinarie kongressammanträde. Ändring eller tillägg träder i kraft efter det beslutande kongressammanträdets avslutande.

UPPLÖSNING

Mom 5.

Beslut om förbundets upplösning eller upplösning av Liberala ungdomsförbundet ska för att vara gällande fattas vid två på varandra följande ordinarie kongressammanträden sedan frågan minst 26 veckor före respektive sammanträde remitterats till distrikten för yttrande. Dylikt beslut kräver minst 2/3 majoritet av antalet kongressombud vid båda kongressammanträdena. Särskilda beslut ska fattas om dels vart eventuella tillgångar ska gå, dels till vilken institution Liberala ungdomsförbundets arkiv ska överlåtas.

§3 Medlemskap

RÄTT TILL MEDLEMSKAP

Mom 1.

Var och en som inte är medlem i organisation som motverkar Liberala ungdomsförbundets syfte som det uttrycks i § 1 och som inte uteslutits ur Liberala ungdomsförbundet har rätt att bli medlem i Liberala ungdomsförbundet. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift samt genom inskickande av personuppgifter. Medlemsavgifterna drivs in av förbundet.

FÖRLUST AV MEDLEMSKAP

Mom 2.

Den som under ett kalenderår ej har bekräftat sitt medlemskap har vid årsskiftet förverkat sitt medlemskap. En medlem får uteslutas ur Liberala ungdomsförbundet om hen begår en eller flera av nedanstående handlingar:

 1. Är medlem i eller verkar för en organisation som motverkar Liberala ungdomsförbundets syfte så som det anges i § 1.
 2. Offentligt ger uttryck för åsikter som är uppenbart oförenliga med liberala idéer.
 3. På annat sätt skadar Liberala ungdomsförbundets verksamhet, medlemmar eller anseende.

Beslut fattas av förbundsstyrelsen med minst 2/3 majoritet av antalet ledamöter. Beslut om uteslutning får ej fattas utan att den av beslutet berörda medlemmen delgivits anklagelsepunkterna och beretts tillfälle att yttra sig över dessa. Utesluten medlem kan återinträda i Liberala ungdomsförbundet först efter medgivande av förbundsstyrelsen. Kongressen har ej rätt att själv utesluta medlem. Kongressen har dock rätt att upphäva uteslutning. Beslut om uteslutning eller återinträde kan ej fattas av distrikt eller annat organ i Liberala ungdomsförbundet än förbundsstyrelsen och kongressen.

MEDLEMSKAP I DISTRIKT

Mom 3.

Medlem i Liberala ungdomsförbundet tillhör – om hen ej begärt annat – det distrikt inom vars upptagningsområde hen bor.

§4 kongressen

ALLMÄNT

Mom 1.

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ. Kongressen består av ombud för distrikten. Antalet ombud vid kongressen är 99.

ORDINARIE KONGRESSAMMANTRÄDE

Mom 2.

Ordinarie kongressammanträde hålles varje år och sammankallas av förbundsstyrelsen på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar. Kallelse med dagordning till ordinarie kongressammanträde ska utgå minst 20 veckor i förväg.

RÖSTNING

Mom 3.

Rösträtt vid kongressen tillfaller endast kongressombud. Vid kongressen avgörs frågorna, där ej annat stadgas, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skiljer lotten. Kongressen är ej beslutsmässig med mindre än att hälften av kongressombuden är närvarande.

OMBUD

Mom 4.

Det kongressgrundande medlemstalet för ett distrikt är dess årsmedlemsantal för föregående kalenderår. Årsmedlemsantalet för ett distrikt ett visst kalenderår är det antal medlemmar som

 1. har betalat medlemsavgift till Liberala ungdomsförbundet under året samt
 2. som under året har fyllt minst 13 och högst 35 år. Ombud jämte suppleanter för dem väljs av distriktet. Kvalificerade som ombud är endast personer som är medlemmar i Liberala ungdomsförbundet och som har fyllt minst 13 och högst 35 år.

OMBUDSFÖRDELNING OCH REPRESENTATION

Mom 5.

Fördelningen av ombudsplatser mellan distrikten inleds med att varje distrikt tilldelas en (1) ombudsplats. Övriga ombudsplatser fördelas proportionellt mellan distrikten i enlighet med följande: För varje distrikt delas antalet kongressgrundande medlemmar i distriktet med antalet kongressgrundande medlemmar i hela landet. Den resulterande kvoten multipliceras med antalet ombudsplatser kvar att fördela, vilket ger distriktets ombudstal. Varje distrikt tilldelas nu så många ombudsplatser som är heltalsdelen av dess ombudstal. Eventuella återstående ombudsplatser tilldelas distrikten i rangordning efter storleken på restdelen av deras ombudstal.

ÄRENDEN

Mom 6.

Vid ordinarie kongressammanträde ska särskilt förekomma:

 1. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser, dechargeutskottets utlåtande
 2. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen
 3. Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 4. Val av förbundsordförande
 5. Val av 1:e och 2:e vice ordförande
 6. Val av övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen
 7. Val av två revisorer
 8. Val av personliga suppleanter för dessa
 9. Val av ledamöter i dechargeutskottet
 10. Val av ordförande i dechargeutskottet bland dessa
 11. Val av personliga suppleanter för ledamöterna i dechargeutskottet
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Val av ordförande i valberedningen bland dessa
 14. Val av personliga suppleanter för ledamöterna i valberedningen
 15. Fastställande av medlemsavgift

ANSVARSPERIODER

Mom 7.

Kongressens beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen ska avse det senast förflutna räkenskapsåret när det gäller förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning och perioden mellan de ordinarie kongressammanträdenas öppnande i övrigt.

MOTIONER OCH FÖRSLAG

Mom 8.

Kongressen ska behandla inkomna motioner samt av förbundsstyrelsen framlagda förslag. Ändringar i handlingsprogrammet med anledning av motion eller av förbundsstyrelsen framlagt förslag behandlas varje år förutom år där ordinarie val till riksdagen äger rum. Under år då ändringar av handlingsprogrammet inte behandlas ska istället en allmänpolitisk debatt hållas. Motion till ordinarie kongress kan göras av enskild medlem, klubb, distrikt samt förbundets eller distriktens nätverk. Motion ska vara förbundet tillhanda senast 15 veckor före kongressammanträdets öppnande.

HANDLINGAR

Mom 9.

Motionerna och förbundsstyrelsens yttrande över dessa ska göras tillgängliga för medlemmarna senast 5 veckor innan kongressammanträdets öppnande. Revisionsberättelsen, Liberala ungdomsförbundets bokslut samt förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, föredragningslista och förhandlingsordning ska utsändas till ombuden senast 5 veckor innan kongressammanträdets öppnande. Dechargeutskottets utlåtande och valberedningens förslag ska vara kongressombuden tillhanda senast 2 veckor innan kongressammanträdets öppnande.

VALBARHET

Mom 10.

I val enligt § 4, moment 6 punkterna d, e, f, i, j, k, l, m, n är endast medlemmar i LUF som har fyllt minst 13 och högst 35 år valbara.

PERSONVAL: VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE SAMT 1:E OCH 2:E VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Mom 11.

Finns vid val av förbundsordförande, 1:e respektive 2:e vice ordförande fler kandidater än två, och ingen i första omgången erhåller minst hälften av rösterna, företas ett nytt val mellan de två kandidater som i den första voteringen erhöll de högsta röstetalen.

PERSONVAL: VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE

Mom 12.

Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen sker i en omröstning. Varje ombud får en röstsedel. Ombudet skriver namnen på ett antal kandidater och får max skriva lika många namn som antalet övriga ledamöter som fastställts. Varje gång en kandidats namn står på en röstsedel får hen en röst, en kandidat får bara skrivas en gång per röstsedel.

EXTRA KONGRESS: SAMMANKALLANDE

Mom 13.

Extra kongressammanträde kan sammankallas av förbundsstyrelsen och ska sammankallas om minst en tredjedel av antalet distrikt avrundat nedåt begär detta. Begäran om extra kongressammanträde ska uppta de ärenden som kongressen ska behandla. Kallelsen ska uppta varje ärende som minst en tredjedel av distrikten har begärt. Extra kongressammanträde måste hållas senast tre månader efter det att minst en tredjedel av antalet distrikt avrundat nedåt begär att det ska hållas. Kallelse till extra kongressammanträde ska utgå senast 5 veckor före sammanträdet. Extra kongressammanträde måste förläggas minst 5 veckor före eller efter ordinarie kongressammanträde.

EXTRA KONGRESS: BEFOGENHETER

Mom 14.

Utom i fråga om fyllnadsval gäller följande särskilda bestämmelser för extra kongressammanträde:

 1. Beslut kan endast fattas i ärende som har upptagits i kallelse.
 2. Ärenden som räknas upp i § 4, moment 6 kan endast tas upp till behandling efter beslut om detta med minst 2/3 majoritet av antalet ombud.
 3. Om antalet poster i något av förbundets organ ändras genom beslut av extrakongressen, måste ett eventuellt nyval avse alla poster i det berörda organet och ske genom ett samtidigt beslut.

§5 andra förbundsorgan

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Mom 1.

Förbundsstyrelsen är mellan kongressammanträdena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, de två vice ordförandena samt minst 6 och högst 14 andra av kongressen valda ledamöter. Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundskassör, arkivvårdare och VU-ordförande. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Förbundsstyrelsen ska upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsens arbete. Arbetsordningen får endast ändras om det i kallelse till samtliga styrelsemedlemmar senast en vecka innan möte angivits att arbetsordningen ska behandlas. Förbundsstyrelsen bereder och antar förbundets verksamhetsplan i vilken politiska och organisatoriska målsättningar för verksamhetsåret ska ingå.

DECHARGEUTSKOTTET

Mom 2.

Dechargeutskottets uppgift är att granska förbundsstyrelsen, dess ledamöter och förbundsexpeditionen för att kontrollera att verksamheten genomförts i enlighet med förbundets stadgar, mål, verksamhetsplan och kongressbeslut. Dechargeutskottet ska bestå av tre till sju ledamöter. Dechargeutskottets granskning ska om möjligt omfatta hela perioden mellan öppnandet av två på varandra följande ordinarie kongressammanträden och bör ske löpande. Dechargeutskottet har rätt att granska alla protokoll och handlingar. Dechargen ska genom lämplig intern kanal avge en halvårsrapport till förbundets medlemmar. Dechargens slutgiltiga rapport ska finnas tillgänglig för valberedningens arbete.

REVISORERNA

Mom 3.

Det ska finnas två revisorer med personliga suppleanter. De ska utföra en fackmässig granskning av förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning. Revisorerna har rätt att granska bokföring och andra handlingar som är av betydelse för revisionen.

ANSVARSPERIODER

Mom 4.

Kongressens beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen ska avse det senast förflutna räkenskapsåret när det gäller förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning och perioden mellan de ordinarie kongressammanträdenas öppnande i övrigt.

VALBEREDNING

Mom 5.

Valberedningen ska bestå av sju personer med personliga suppleanter. Den ska arbeta fram till och med nästkommande ordinarie kongressammanträde och utarbeta förslag till de befattningar som anges i § 4, moment 6, punkt d-k.

§6 distrikten

DISTRIKTENS OBEROENDE

Mom 1.

Distrikten är oberoende i förhållande till förbundet. Liberala ungdomsförbundet är ett förbund av distrikt. Ett distrikt som verkar emot avsiktsförklaringen i detta dokument ska kunna uteslutas ur förbundet på ordinarie och extrainsatt kongress.

DISTRIKTENS STADGAR

Mom 2.

Distrikt ska snarast anmäla av distrikt beslutad ändring av eller tillägg till dess stadgar till förbundet.

AVGIFTER TILL FÖRBUNDET

Mom 3.

För varje ombud som distriktet äger sända till kongressen erlägger distriktet ombudsavgift till förbundet. Ombudsavgiften fastställes av förbundsstyrelsen. Ombudsavgifter inbetalas till förbundet före den 1:a maj.

RAPPORT TILL FÖRBUNDET

Mom 4.

Före den 1:a maj insänder varje distrikt till förbundet en kopia av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår. Protokollsutdrag rörande ombuds-och suppleantval insändes till förbundet senast sex veckor före kongressammanträdets öppnande. Kompletteringar av ombud och suppleanter kan göras tills kongressammanträdet öppnas.

DISTRIKTSRÅDET

Mom 5.

Distriktsrådet är ett organ inom Liberala ungdomsförbundet som existerar för att samordna och stötta distriktens arbete. Distriktsrådet har som roll att representera distriktens intressen gentemot förbundsstyrelsen och förbundsexpeditionen. Distriktsrådet har en adjungerad plats i förbundsstyrelsen. Distriktsrådet utser inom sig ett presidium. I distriktsrådet är varje distrikt representerat av ett ombud. Distriktsrådet ska delta i beredningsprocessen av och omröstningen om förbundets verksamhetsplan.