LUF Västs handlingsprogram 

Utbildning

1. Alla skolor som följer skollagen och läroplanen, samt lever upp till Skolinspektionens krav, ska tillåtas. Så även konfessionella friskolor.

2. Medborgarnas rätt till insyn i offentligt finansierad verksamhet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Därför bör grundinställningen i svensk skollagstiftning vara att offentlighetsprincipen och meddelarskyddet även ska appliceras på friskolor.

3. Det stöd som Centrala studiestödsnämnden betalar ut till gymnasieelever ska avskaffas till förmån för ett riktat bidrag till de som behöver det.

4. Kommunerna i Västra Götalandsregionen bör ha ett gemensamt system för att skicka med skolpengen till de elever som väljer att studera utomlands. Möjligheten till utlandsstudier ska inte vara beroende av var man bor.

5. Alla ungdomsförbund vars partier sitter i riksdagen bör tillåtas anordna bokbord på gymnasieskolornas allmänna ytor.

6. Gymnasieskolor, högskolor och universitet ska ha rätt att använda sig av behovsanpassade antagningsprov och riktade betyg, som komplement till tidigare betyg, för att säkerställa att de som är bäst lämpade för utbildningen antas. Kommunala gymnasieskolor har dock ett fortsatt ansvar att
garantera alla behöriga elever en utbildning.

7. Med syfte att motverka ungas psykiska ohälsa ska kommunerna i Västra Götalandsregionen tillföra resurser för att stärka elevhälsan, samt införa obligatoriska och regelbundna elevhälsosamtal på alla grundskolor.

8. Den teoretiska delen av ämnet idrott och hälsa bör inte enbart handla om fysisk och psykisk hälsa utan även inkludera kunskap om psykisk ohälsa.

9. Skolpersonal bör få kompetensutveckling i hur man upptäcker hedersförtryck och stöttar utsatta elever.

10. Skolan behöver ha de resurser som krävs för att även särskilt begåvade elever ska få det stöd och den stimulans de behöver. Spetsutbildningar och nivågrupperingar som utgår från elevers individuella förutsättningar bör uppmuntras.

11. Antalet timmar som tillägnas de estetisk-praktiska ämnena i grundskolan bör minska.

12. Språkkunskaper är människans främsta redskap för kulturmöten och kommunikation. Elever ska börja studera sitt moderna språk från första klass.

13. Gymnasiereformen 1991 som gjorde alla gymnasieprogram treåriga har visat sig vara ett stort misslyckande. Därför bör den tvååriga yrkesskolan på gymnasiet återinföras.

14. De extra meritpoäng som ges för kurser på högre nivå i engelska, matematik och moderna språk på gymnasiet bör avskaffas.

15. Undervisning på distans bör på högstadier och gymnasieskolor endast tillåtas i krissituationer och enskilda ömmande fall. I övrigt bör distansundervisning helt utgå som undervisningsform.

16. Betyg i gymnasieskolan ska ges i form av kursbetyg.

17. Engelska ska läras ut från första klass.

18. Politiskt engagemang bland studenter bör tas till vara på, därför bör högskolor och universitet tillåta såväl oberoende som partipolitiska föreningar att verka på campus.

19. Drogtester i skolan, såväl tvångsvisa som så kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkning i rätten till kroppslig integritet som inte uppvägs av de intressen denna syftar till att tillgodose och ska därför inte införas.

20. Maskininlärning och AI som verktyg för rättning av prov bör utredas.

21. Sverige har för många universitet som håller för låg kvalitet. I syfte att koncentrera utdelningen av forskningsstöd bör antalet universitet minskas drastiskt. Ett universitet bör lägga en betydande del av sina resurser på forskning.

 

Jämställdhet

1. Föräldraförsäkringen ska delas lika mellan vårdnadshavare och kortas till 12 månader.

2. Faderskapspresumtion är otidsenligt och bör ersättas med ett system där faderskapet anmäls i samband med förlossningen om inte tredje part ifrågasätter faderskapet.

3. Juridiskt kön bör avskaffas.

4. Möjligheten att skaffa barn ska inte begränsas och rätten till ens egen kropp inte inskränkas. Därför bör Sverige tillåta surrogatmödraskap och assisterad donation av ägg och spermier.

5. Lagstiftad kvotering löser inga jämställdhetsproblem och bör därför inte införas.

6. Sverige ska verka för att rätten till abort ska gälla över hela världen. 

 

Socialpolitik och sjukvård

1. Sambos ska ha möjligheten att, precis som gifta par och registrerade partners, prövas som adoptivföräldrar.

2. Sexköpslagen bör avskaffas. Sjukvården ska stötta personer som befinner sig i utsatthet och rättsväsendet ska ta krafttag mot trafficking.

3. Alkoholhaltiga drycker av mellanklass ska få köpas i licensierade butiker av personer som fyllt 16 år.

4. Genom att avskaffa kraven på att försäljningsställen måste ha inriktningen mot försäljning av livsmedel och att försäljningsplatsen inte får vara mobil ska försäljningen av folköl förenklas.

5. Dagens regler om att det måste finnas sittplatser att tillgå på krogen bör tas bort och det ska inte krävas att man serverar mat för att få servera alkohol.

6. Reglerna för alkoholservering vid större evenemang ska ändras så att hela evenemangsområdet kan få serveringstillstånd.

7. För att minska den kommunala byråkratin ska obetydlig servering till allmänheten, såsom champagne på hotellfrukosten eller vin hos frisören, tillåtas. Dessutom ska inte kommuner ställa godtyckliga krav som inte skulle klara en rättslig prövning.

8. Cigaretter bör jämställas med andra tobaksprodukter. Därför borde bilderna som finns på cigarettpaketen tas bort och endast varningstexten vara kvar, såsom på snusdosor. Lagen om rökförbud på uteserveringar ska avskaffas.

9. Skolor ska erbjuda faktabaserade föreläsningar om narkotika.

10. Regionen ska prioritera ökade resurser till missbruksvården samt skapa förutsättningar för privata aktörer att etablera sig i densamma.

11. Västra Götalandsregionen ska införa så kallade injektionsrum i sjukvården, där personer kan inta narkotika under kontrollerade former för att minska antalet dödsfall, samt stärka och expandera sina  sprututbytesprogram på samtliga sjukhus i regionen.

12. Psykiatrivården i Västra Götalandsregionen ska ha fokus på barn och unga. Personer ska till och med året de fyller 25 år omfattas av Barn- och Ungdomspsykiatrin.

13. Organhandel ska tillåtas i altruistiskt och kommersiellt syfte under reglerade former.

14. På sikt bör samtliga vårdcentraler i regionen privatiseras.

15. Den offentliga sektorn i Västra Götalandsregionen bör konkurrensutsättas i högre utsträckning.

16. Villkoren för att donera blod ska vara samma för alla oavsett sexuell läggning.

17. Privat tillverkning av dryckesetanol (hembränning) bör, liksom utrustning som hör därtill, legaliseras.

18. Ekonomisk ersättning för plasmadonationer bör tillåtas. Även åtgärder för att göra donationer enklare bör införas.

19. Systemet med fylleceller ska ses över för att tillse att alla i behov av vård ska få det.

 

Miljö, klimat och infrastruktur

1. Kärnkraften är den energikälla som har bäst förutsättningar att förse oss alla med miljövänlig och kostnadseffektiv energi. Därför behöver riksdagen omedelbart viga resurser åt att rusta upp de nuvarande kärnkraftverken samt sätta igång processer att bygga nya reaktorer.

2. Elcertifikatsystem är ineffektivt, bygger på kvotering och motarbetar den fria marknaden. Systemet ska därför avskaffas.

3. Underlätta möjligheterna för att kunna producera och använda egen elektricitet skattefritt för alla
boendeformer, bland annat genom att låta bostadsrättsföreningar kunna generera el till sina egna medlemmar.

4. Bussfiler på hårt trafikerade vägar bör uppmuntras.

5. För miljöns och näringslivets skull bör järnvägens kapacitet byggas ut mellan de större städerna i regionen som en del av kollektivtrafiken. Det bör även byggas ny järnväg anpassat för höga hastigheter mellan de större städerna i norden.

6. Staten bör utreda nya sätt att få in kapital till stora, nödvändiga infrastrukturprojekt. Till exempel bör man låta privata aktörer köpa andelar i projekt för att få in kapital som kan få igång projekt snabbare.

7. Det ska vara möjligt för kommuner att införa miljözoner där endast fordon med låga utsläpp tillåt  köra.

8. Boris Nemtsov sköt till döds på öppen gata i Moskva. För att hylla Nemtsov som är en ikon för mänskliga rättigheter i Ryssland bör Göteborg döpa om Sankt Sigfridsgatan 1, invid vilken den ryska ambassaden ligger, till Boris Nemtsovs gata 1.

9. “Riv Gamla Ullevi för att omedelbart därefter bygga skyskrapor som ska ge plats åt bostäder, kontor och annan affärsverksamhet.”

10. Offentliga medel ska inte användas för att upprätthålla den svenska vargstammen. Skyddsjakt på varg ska tillåtas som regel snarare än undantag

11. Västsveriges kommuner ska inte använda sitt veto mot att stoppa havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften ska inte subventioneras med slopade anslutningsavgifter. Fastighetsskatten på anläggningar för energiproduktion bör tillfalla kommunen i stället för staten.

12. Härryda bör slopa sitt veto mot Gbg-Borås järnvägen omedelbart.

13. Flygbolag ska inte tvingas flyga tomma plan för att behålla sina avgångstider. Istället ska ett system där avgångstider varje år auktioneras ut införas på EU och/eller nationell nivå.

14. Grönsakstorget i Göteborg bör döpas till Gui Minhais torg.

15. Hampa ska få odlas fritt i Sverige.

16. Reduktionsplikten bör sänkas i syfte att inte dammsuga världen på förnybara bränslen som bör gå till annat. Reduktionsplikten ska heller inte vara Sveriges primära verktyg för att sänka utsläppen i
transportsektorn, utan Sverige bör i större utsträckning tillämpa en mångfald av olika verktyg för att
sänka utsläppen från den sektorn.

17. I Slottsskogens djurpark i Göteborg hålls vilda djur, som exempelvis sälar och pingviner, inspärrade under ovärdiga förhållanden och i onaturliga habitat. Slottsskogens djurpark borde därför avveckl
verksamheten med vilda djur. Fram till dess att djuren är fria bör Slottsskogens djurpark privatiseras.

18. Vilda djur ska inte hållas i fångenskap långt ifrån sina naturliga habitat. Borås djurpark borde därför avveckla sin verksamhet med vilda djur. Tills dess att djuren är fria bör Borås djurpark privatiseras.

19. För att motverka djurplågeri på industriell nivå ska LUF Väst verka för att det i EU ska finnas större insyn i slakterier och avelsföretags verksamheter än det gör idag.

 

Arbetsmarknad

1. Den offentliga sektorn bör i största möjliga mån utsättas för konkurrens. Därför är det nödvändigt att utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem skyndsamt tillämpas i samtliga västsvenska kommuner.

2. Strejkrätten är idag allt för omfattande. För att få tillbaka en rimlig balans mellan arbetsgivare och fackförbund bör sympatistrejker förbjudas och fredsplikten vara nästintill total.

3. Delen av Lagen om anställningsskydd som reglerar rätten till tillsvidareanställning efter två år på samma arbetsplats motverkar idag sitt syfte eftersom många får lämna sina arbeten istället för att få en tillsvidareanställning. Därför ska den delen av lagen tas bort.

4. I en växande liberal delningsekonomi bör taxilegitimation avskaffas.

5. Semesterlagstiftningen ska reformeras så att de 25 lagstadgade semesterdagarna ersätts med ledighetsförhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

6. I LUF:s nationella handlingsprogram formuleras en vision om platt skatt – en progressiv skatt med platt marginaleffekt. Idag innebär försörjningsstödets avtrappning att marginalskatten på låga inkomster är mycket hög. Ett viktigt steg för att åtgärda detta och göra skatten plattare är att grundavdraget utökas till 100 000 kronor per år.

 

Kultur och fritid

1. Öppettiderna för västsvenska restauranger och klubbar ska vara oreglerade.

2. Offentligt finansierade evenemang som Göteborgs kulturkalas bör inte finansieras med skattemedel, utan drivas av de företag som är intresserade av att ställa upp som sponsorer.

3. Staten ska inte censurera kultur. Lagen om åldersgränser på bio samt Statens medieråd bör därför avskaffas.

4. Fler kommunala och regionala bolag i Västra Götalandsregionen bör säljas ut. Det är olämpligt att den som bestämmer reglerna på marknaden deltar på densamma.

5. I en liberal demokrati finansierar inte staten dess granskare. Mediastödet bör därför på sikt avskaffas.

6. Den fria kulturen måste försvaras. Samtliga kommuner i Västra Götaland bör bli fristäder åt författare, journalister och konstnärer som lever och arbetar under hot.

7. Göteborgs kommun ska inte reglera huruvida Chalmersstudenter får ta med +1 på pubrundor och andra liknande evenemang.

8. Västsvenska universitet och högskolor ska ha avsevärt lättare bestämmelser kring alkoholtillstånd och öppettider för alkoholrelaterade evenemang.

9. Staten och kommuner ska inte ha möjligheten att reglera tider för alkoholförsäljning därför bör serveringstiderna utökas till dygnets alla timmar.

10. I en liberal stat bör frihet snarare än förbud vara regel. Grundinställningen ska vara att vuxna medborgare som inte bedöms olämpliga ska få licens för semi-automatiska handeldvapen för sportskytte och självförsvar i hemmet. Licens för vapen i självförsvarssyfte ska som regel inte utfärdas i detaljplanerade områden.

11. Minoritetsspråkens fortlevnad ska garanteras.

12. Lagen om rökförbud inomhus ska avskaffas under förutsättning att personalens arbetsmiljö tas i beaktning.

 

Bostäder

1. Dagens bostadspolitik är ett planekonomiskt monster som förhindrar en fungerande bostadsmarknad i Sverige.

2. Kommunernas markinnehav bör avyttras, i första hand till dem som i dagsläget innehar nyttjanderätten till fastigheterna.

3. Kommunala markanvisningsprocesser bör vara mer transparenta samt vara öppna för fler aktörer.

4. Reavinstskatten vid försäljning av privatbostäder och näringsfastigheter bör ligga i nivå med OECD-genomsnittet.

5. Krav för kontantinsats vid bostadsköp ska minska från 15% till 10%.

6. Antalet kommunala bostadsbolag i Västra Götalandregionens kommuner ska minska. 

7. LO:s byggmaterialstandard bör avskaffas och ersättas med den europeiska. Även LO:s makt att licensera byggföretag samt byggarbetare till att utföra specifika byggarbeten bör avskaffas. Boverket ska istället hålla i utbildningar och licensiera byggarbetare och byggföretag till mindre avgifter.

 

Utrikespolitik

1. Som liberaler vill vi se en gränslös värld där människor kan röra sig fritt. Samarbete över gränser är nyckelordet för att lösa många av de problem som i en allt mer globaliserad värld inte kan lösas på nationell nivå.

2. Sverige bör officiellt erkänna Västra Jerusalem som Israels huvudstad och därmed flytta tillbaka Sveriges ambassad till Jerusalem från dagens placering i Tel Aviv.

3. Avräkningarna på biståndsbudgeten för inhemskt flyktingmottagande ska stoppas.

4. EU:s tullar ska avskaffas för att främja frihandel och ökat välstånd för stater utanför EU:s gränser.

5. EU:s ministerråd agerar endast bromskloss i dagsläget då ministrar gång på gång blockerar förslag som har stöd av det folkvalda Europeiska parlamentet. Ministerrådet bör därför avvecklas och den lagstiftande makten läggas helt på EUparlamentet.

6. Europeiska Unionen bör snarast fördjupa sitt multilaterala samarbete med Afrikanska Unionen.

 

Ekonomi

1. En generell sänkning av arbetsgivaravgiften bör göras. Arbetsgivaravgiften ska tydligare kopplas till socialförsäkringssystemet.

2. Ränteavdraget ska fasas ut.

3. Sverige bör tilldela alla sina medborgare F-skattesedel vid födsel så det är lika naturligt att starta företag som att ta ett jobb.

4. För att få fler växande företag med hjälp av riskkapital bör ett skatteavdrag införas när man investerar i riskkapital i ett annat företag.

5. Skatteutjämningssystemet i sin nuvarande form bör minska i sin omfattning och ändras i sin utformning.

6. Samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen bör aktivt sträva efter att sänka kommunalskatten och regionen bör likaså aktivt sträva efter att sänka landstingsskatten.

7. Den privatkopieringsavgiften som appliceras på lagringsmedia som mobiltelefoner och USB-minnen bör avskaffas.

8. Staten ska inte bedriva kiosk eller caféverksamhet. Samtliga kiosker och caféer i Sverige skall därför genast privatiseras.

9. RUT- och ROT-avdragen snedvrider marknaden och bör därför på sikt avskaffas. Givet den höga skatten på inkomster i Sverige idag utgör de dock nödvändiga ventiler i det ekonomiska systemet.

10. Barnbidraget ska inte avskaffas till förmån för att “baka in” bidraget i försörjningsstödet. Istället bör det bli kvar men behovsprövas.

11. En skatt enligt boxingmodell på markexploatering som kan förväntas vara vinstdrivande bör införas. Intäkterna bör tillfalla kommunen.

12. Stockholms Stad, Tranås kommun och Svenska kyrkan får inte undantag. All form av gravskötsel ska kattas på samma sätt som privata aktörer inom gravskötsel.

13. Liberala Ungdomsförbundet bör inte vara för en Claes-de-Faire-skatt.

14. Den av Riksbanken förda penningpolitiken bör, utöver att förhålla sig till inflationsmålet, ta hänsyn till stabiliteten på kapital- och finansmarknadernaa i Sverige.

 

Migrations och integration

1. Individuell frihet går alltid före värdet av jämlikhet och social sammanhållning. Därför ska rätten till den fria invandringen alltid gå före välfärdssamhället när det finns en intressekonflikt mellan dessa två.

2. Den fria rörligheten inom Europa är en av de största politiska framgångarna någonsin.  Återupprättandet av densamma är därför den mest prioriterade målsättningen.

3. Det ska vara möjligt för privatpersoner och grupper att själva bära den ekonomiska kostnaden för en flykting i Sverige.

4. Sverige ska värna och välkomna människor som vill bidra till landet genom att arbeta, inte försvåra livet för dem. Därför ska det bli enklare att byta spår i asylprocessen.

5. Flyktingkonventionen behöver utökas med skrivelser om klimatflyktingar och klimatrelaterade säkerhetshot för att garantera att människor som flyr till följd av klimatkrisen får skydd.

6. Aktivitetskrav är ett bra motkrav till att få försörjningsstöd under sin första tid i Sverige, det skapar dessutom större incitament till att påbörja studier i svenska samt att ta del av arbetsmarknadsprogram i ett mycket tidigt skede.

7. Många människor som varit på flykt lider av oerhörda trauman och mår psykiskt dåligt. Långsamma och oförutsägbara asylprocesser förvärrar ofta det psykiska måendet. Därför ska alla asylsökande som vill garanteras stöd och vård för den psykiska ohälsan.

 

Rättspolitik

1. Sverige bör införa ett maxtak för antalet dagar man kan sitta häktad. Särskilda bestämmelser ska gälla minderåriga som häktas.

2. Tillstånden för kameraövervakning ska regelbundet granskas.

3. Idag ges barn födda i Sverige olika rättigheter beroende på föräldrarnas ursprung och medborgarskap på grund av härstamningsprincipen som Sverige utgår efter vid utdelning av medborgarskap till nyfödda barn. Territorialprincipen bör därför införas jämste härstamningsprincipen och medborgarskap ska erbjudas till alla barn som föds i Sverige.

4. Användning av anonyma vittnen och kronvittnen ska inte tillåtas.

5. Sverige bör införa en egen terrorlista som komplement till EU och FN:s listor. Domstolsbeslut ska avgöra huruvida en organisation eller person ska stå på den svenska listan.

6. Det ska vara lagligt att äga, ha på sig och använda pepparsprej i försvarssyfte.

7. Kravet på bilbälte är en alldeles för stor inskränkning på individers frihet. Bilförare borde själva få bestämma om de ska utsätta sig för fara. Det ska även ligga i förarens makt att bestämma om passagerare måste ha bilbälte. Dock är det förarens ansvar att barn alltid har bälten på sig.

8. Hastigheten för EPA- samt A-traktorer bör höjas till 45 km/h. Dessutom bör AM-körkortsutbildningen inkludera övningskörning av såväl mopeder som A-traktorer och även delas upp i manuell-och automatklass. Bälteskrav ska gälla för A-traktorer, EPA-traktorer och mopedbilar. Även generella säkerhetskrav för mopedbilar bör höjas.

 

Statens organisation

1. Staten har för många myndigheter som finansieras via skatt, därför bör antalet minska dramatiskt.

2. Monarkin ska avskaffas och Sveriges statsskick ska bli republik där statschefen utses av folket i direkta val.

3. Svenska kyrkan ska likställas med alla andra trossamfund i Sverige genom att Lag om Svenska kyrkan tas bort.

 

Säkerhet

1. Sverige bör omedelbart rusta upp försvaret till en nivå som går i linje med det säkerhetspolitiska läget.

2. De negativa klimatförändringarna och dess konsekvenser på samhällets ekonomiska, politiska och sociala strukturer är ett hot mot mänsklig såväl som planetär säkerhet och ska behandlas som det i den försvar- och säkerhetspolitiska debatten.

 

Internationellt

1. Ukrainas sak är vår sak. Så länge Rysslands invasion och ockupation fortgår bör Sverige stötta Ukraina med vapen, utrustning och hjälp.

2. Det är Rysslands ansvar att avsluta dess olagliga invasion av Ukraina. Det ska inte löna sig för Ryssland att invadera grannländer.

3. När kriget i Ukraina är över bör Sverige bidra till uppbyggande av landet.

4. Så snart landets institutioner är redo för det, borde Ukraina välkomnas in i EU.