Distriktsstadgar

 

§ 1 Syfte

 1. Liberala ungdomsförbundet Storstockholm är Liberala ungdomsförbundets distriktsorganisation i Stockholms län med syfte att verka för liberala idéer i anslutning till Liberalerna.

 

§ 2 Medlemskap

 1. Medlemskap i distriktet förutsätter medlemskap i Liberala ungdomsförbundet.
 2. Man kan inte vara medlem i distriktet och samtidigt medlem i något annat av Liberala ungdomsförbundets distrikt.
 3. Medlem i distriktet är den medlem i Liberala ungdomsförbundet som bor inom Liberala ungdomsförbundet i Storstockholms geografiska upptagningsområde (som uttryckt i §1 punkt 1) eller har anmält önskemål om att tillhöra distriktet.

 

§ 3 Klubbar

 1. Klubb i distriktet är varje sammanslutning av medlemmar inom distriktets upptagningsområde som har av distriktsstyrelsen godkända stadgar.
 2. Klubb är oberoende i förhållande till distriktet utom i de fall som regleras i dessa stadgar.
 3. Klubb binds av beslut fattat av distriktsmöte eller distriktsstyrelse som rör förhållandet mellan distriktet och klubb.
 4. Klubb ska snarast anmäla av klubbmöte beslutad ändring i dess stadgar till distriktsstyrelsen.
 5. Distriktsstyrelsen kan med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade fatta beslut om ändring i klubbs stadgar.

 

§ 4 Distriktsmöte

 1. Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ.
 2. Distriktsmötet består av alla medlemmar i distriktet.
 3. Varje medlem i Liberala ungdomsförbundet har rätt att deltaga, yttra sig och
  väcka förslag på distriktsmöte.

 

§ 5 Distriktsmöte, valbarhet

 1. Valbar till distriktsstyrelsen är envar som är medlem i distriktet.
 2. Valbar som revisor är envar som under mandatperiod att granska är myndig, inte är anställd av LUF Storstockholm och inte är medlem av distriktsstyrelsen.
 3. Valbar som dechargeutskottsledamot eller valberedningsledamot är varje medlem av Liberala ungdomsförbundet som inte under aktuell mandatperiod är anställd av LUF Storstockholm eller medlem av distriktsstyrelsen.

 

§ 6 Distriktsmöte, sammankallande

 1. Distriktsmöte sammankallas av distriktsstyrelsen.
 2. Distriktsmöte ska sammankallas minst sex veckor i förväg.
 3. Distriktsmöte ska sammankallas om distriktsstyrelsen så beslutar eller om revisor eller minst tio procent av distriktets kongressgrundande medlemmar (räknat vid föregående kalenderårsslut) så begär.
 4. Då distriktsmötet kommer att behandla distriktsårsmötesärende i enlighet med § 7:3, stadgeändring i enlighet med § 14:1, upplösning av distriktet i enlighet med § 15:1, eller val av kongressombud ska förslag till föredragningslista vara samtliga distriktets medlemmar tillhanda senast tre veckor före distriktsmötet. I annat fall ska förslag till föredragningslista vara samtliga distriktets medlemmar tillhanda senast två veckor före distriktsmötet.
 5. Då distriktsmötet kommer att behandla distriktsårsmötesärende i enlighet med § 7:3, stadgeändring i enlighet med § 14:1, upplösning av distriktet i enlighet med § 15:1, ska detta anges i förslaget till föredragningslista.
 6. Motion till distriktsmöte ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före distriktsmöte.

 

§ 7 Ordinarie distriktsmöte (”årsmöte”)

 1. Distriktsårsmöte ska hållas årligen före 1 april.
 2. Distriktsårsmötet ska utlysas i enlighet med vad som stadgas i § 6:1-6. Alla distriktets medlemmar ska informeras i kallelsen om distriktsårsmötet samt hur man anmäler sig till det.
 3. På ordinarie distriktsmöte ska särskilt förekomma: a) distriktsstyrelsens berättelse med balans och resultaträkning b) revisionsberättelse c) beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för styrelsen d) val av distriktsordförande e) val av 1:e vice distriktsordförande f) val av 2:e vice distriktsordförande g) beslut om antal övriga ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen h) val av övrigaordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen i) val av två revisorer och rangordnade suppleanter för dem j) val av dechargeutskott varav en ordförande k) val av valberedning varav en ordförande”.

 

§ 8 Extrainsatt distriktsmöte

 1. Om avhopp gällande de poster som listas i 7 kap 3 § sker under verksamhetsåret, har distriktsstyrelsen möjlighet att kalla till ett Extrainsatt distriktsmöte för att hålla fyllnadsval.
 2. Distriktsmöte får ej fatta beslut om i § 7:3:c omnämnda ärenden.

 

§ 9 Distriktsmöte, röstning

 1. Varje personligen närvarande kongressgrundande medlem i distriktet som erhållit medlemskap senast en månad före mötets öppnande äger en röst vid distriktsmötet.
 2. Ärende avgörs med enkel röstövervikt om ej annat stadgas.
 3. Ärende avgörs med lotten vid lika röstetal om ej annat stadgas.
 4. Vid personval då det finns fler än två kandidater till en post och ingen erhållit en absolut majoritet av rösterna avgörs ärende genom att en ny omröstning genomförs utan den kandidat som fick minst antal röster i den föregående omröstning. Detta förfarande upprepas till dess att endast två kandidater kvarstår.
 5. Om minst 1/4 av de röstberättigade så begär kan val i anslutning till i § 7:3:h och § 7:4:j avgöras med särskilt röstförfarande i enlighet med vad som stadgas i § 9:6.
 6. Särskilt röstförfarande: vid val av N personer ges en valsedels första namn 1 poäng, dess andra namn 1/2 poäng, dess tredje namn 1/3 poäng, osv. Det N:te namnet ges 1/N poäng. De kandidater som får högst poäng väljs.
 7. Ärende avgörs alltid öppet om ej annat stadgas.
 8. Personval avgörs genom sluten omröstning om någon medlem på
  distriktsmötet så begär.

 

§ 10 Distriktsstyrelsen

 1. Distriktsstyrelsen ska bestå av minst 5 personer, varav en distriktsordförande, första vice distriktsordförande, en andre vice ordförande samt minst två och högst åtta övriga ordinarie ledamöter.
 2. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst
  hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 3. Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets ekonomi och verksamhet.
 4. Distriktsstyrelsen ska vara revisorer och dechargeutskott behjälpliga vid
  deras granskning om så begärs.
 5. Distriktsstyrelsen skall upprätta en arbetsordning som fastställer formerna
  för styrelsens arbete.
 6. Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till extra distriktsårsmöte då
  distriktsstyrelsens sammansättning ej längre överensstämmer med vad som
  stadgas i § 10:1.

 

§ 11 Revision

 1. Revisorerna granskar om distriktsstyrelsens förvaltning och ledning av distriktet skett i enlighet med lag, stadgar, gällande arbetsordning samt distriktsmötesbeslut.
 2. Revisor skall på begäran erhålla räkenskaper, protokoll och övriga dokument rörande förvaltningen.
 3. Distriktsstyrelsen skall på eget initiativ senast två veckor före årsmöte ge revisorerna tillgång till räkenskaper, protokoll och övriga dokument rörande förvaltningen.
 4. Revisorgruppens sammankallande skall då skäl föreligger, inhämta uppgifter om hur verksamheten i distriktet bedrivits under året för att avgöra om åtgärder behöver vidtas med anledning av eventuella problem.
 5. Distriktsårsmötet väljer två revisorer, samt två ersättare för dessa, att granska distriktsstyrelsens förvaltning under året. En av de ordinarie revisorerna ska utses att vara sammankallande.
 6. Revisorerna ska efter genomförd granskning föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

 

§ 12 Dechargeutskott

 1. Dechargeutskottet består av en ordförande och två övriga ledamöter.
 2. Dechargeutskottet är beslutsmässigt då antalet närvarande ledamöter är
  minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
 3. Dechargeutskottet ska minst fyra veckor före distriktsårsmöte få tillgång till
  distriktets alla protokoll och handlingar.
 4. Dechargeutskottet ska granska distriktets verksamhet.
 5. Dechargeutskottet ska avge skriftlig rapport till distriktsårsmötet.

 

§ 13 Valberedning

 1. Valberedningen förbereder årsmötesbeslut föreskrivna i §7 punkt 3 underpunkter d till j.
 2. Valberedningen består av ordförande och minst två och högst sex övriga ordinarie ledamöter.
 3. Valberedningen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter

 

§ 14 Stadgeändring

 1. Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast beslutas med minst 4/5 majoritet av de vid distriktsårsmötet avgivna rösterna eller med enkel majoritet vid två efter varandra följande distriktsmöten, varav det ena måste vara ordinarie distriktsårsmöte.
 2. Ändring eller tillägg träder i kraft när dessa röstats igenom och justerats.

 

§ 15 Upplösning av distriktet

 1. Upplösning av distriktet beslutas i enlighet med § 14:1.
 2. Upplöses distriktet övergår eventuella tillgångar till Liberala Ungdomsförbundets förbundsorganisation. Förbundet skall förvalta dessa medel tills ny verksamhet startas i Stockholms län. Om förbundet ej kan förvalta dessa tillgångar tillfaller de Liberalerna i Stockholms län.