LUF Västs stadgar

Liberala ungdomsförbundet Väst Distriktsstadgar
Antagna vid årsmötet i Uddevalla den 27-28 februari 2016.

 • 1 Ändamål
 • 1.1 Liberala ungdomsförbundet (LUF) Väst är Liberala Ungdomsförbundets distrikt i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.
 • 1.2 Liberala ungdomsförbundet Väst verkar i anslutning till Liberalerna och Liberala Studenter för liberala idéer.
 • 1.3 Liberala Ungdomsförbundet (LUF) Västs juridiska namn är ”Liberala Ungdomsförbundet Väst”, hädanefter benämnt, ”LUF Väst”, ”Väst” eller ”distriktet”.
  1.4 Distriktets sätesort är Göteborgs stad.
 • 2 Medlemskap
 • 2.1 Alla person har rätt att bli medlem i Liberala ungdomsförbundet Väst.
 • 2.2 §2.1 gäller inte då personen är med i en organisation som motverkar Liberala Ungdomsförbundet Västs syfte uttryckt i §1.2.
 • 2.3 Medlem i distriktet är den medlem i Liberala Ungdomsförbundet som bor inom Liberala ungdomsförbundet Västs upptagningsområde eller har anmält önskemål om att tillhöra distrikt Väst.
 • 3 Medlemmens rätt
 • 3.1 Varje medlem i Liberala Ungdomsförbundet har rätt att deltaga, yttra sig och väcka förslag vid möten inom Liberala Ungdomsförbundet Väst.
 • 3.2 Medlemmars deltagande-, yttrande-, och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens möten kan begränsas av distriktsstyrelsen.
 • 3.3 Vid möten inom Liberala Ungdomsförbundet Väst fattas beslut med enkel röstövervikt om ej annat framgår av gällande stadgar.
 • 3.4 Medlem i Liberala Ungdomsförbundet har rätt att delta i, till distriktet anslutna, klubbar och nätverks-verksamhet.
 • 3.5 I val enligt §6.5.2 f-n är alla medlemmar i LUF Väst som har fyllt minst 13 och högst 35 år valbara.
 • 4 Organisation
 • 4.1 Distriktets huvudorgan är medlemsmötet, distriktsstyrelsen, distriktsrevisorerna, dechargeutskottet och valberedningen.
 • 4.2 Medlemsmötet utser distriktets övriga huvudorgan.
 • 5 Klubb och nätverk
 • 5.1 Till distriktet anslutna klubbar har rätt att bildas om minst tre medlemmar enar sig därom.
 • 5.2 För att en klubb ska bildas ska stadgar antas och en klubbstyrelse väljas av den tilltänkta klubbens medlemmar vid ett öppet medlemsmöte.
 • 5.3 Medlem i distriktet, som bor inom upptagningsområdet för en klubb i distriktet, är medlem i klubben om personen inte påkallat annat till distriktsstyrelsen.
 • 5.4 Till distriktet anslutna nätverk har rätt att bildas om minst två medlemmar enar sig därom.
 • 5.5 För att ett nätverk ska bildas måste stadgar antas och en sammankallande, alternativt ordförande, väljas av det tilltänkta nätverkets medlemmar vid ett öppet medlemsmöte.
 • 6 Medlemsmötet
 • 6.1.1 Medlemsmötet är distriktets högsta beslutande organ.
 • 6.1.2 Det finns tre typer av medlemsmöten; allmänt medlemsmöte, årsmöte och extrainsatt årsmöte.
 • 6.2 Medlemsmötets beslutsregler
 • 6.2.1 Vid medlemsmöten äger varje medlem i distriktet en röst. Vid lika röstetal skiljer lotten.
 • 6.2.2 Finns det vid personval fler än N stycken personer nominerade till N stycken valbara platser ska sluten omröstning tillämpas.
 • 6.2.3 Finns det vid personval till en valbar plats fler än två (2) stycken personer nominerade, och ingen i första omröstningen erhåller minst hälften av de avlagda rösterna, företas ett nytt val mellan de två personer som i den första omröstningen erhöll de högsta röstetalen.
 • 6.3 Medlemsmötets sammankallande
 • 6.3.1 Medlemsmöten sammankallas av distriktsstyrelsen.
 • 6.3.2 Kallelse till medlemsmöte samt information om vilka ärenden som ska behandlas ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast fyra veckor innan mötet.
 • 6.3.3 Alla handingar rörande medlemsmötesbeslut och distriktsstyrelsens förslag till beslut ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan mötet. För detta ansvarar distriktsstyrelsen.
 • 6.4 Allmänt medlemsmöte
 • 6.4.1 Allmänt medlemsmöte kallas av distriktsstyrelsen, i enlighet med §6.3, och behandlar ärenden som inte upptas i §6.5.2.
 • 6.4.2 Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till allmänt medlemsmöte inom fyra veckor efter det att minst 1/10 av distriktets medlemmar eller 2/3 av klubbarna till distriktsstyrelsen så begär att ett särskilt ärende ska tas upp.
 • 6.5 Årsmöte
 • 6.5.1 Ett särskilt medlemsmöte ska årligen hållas efter 1 januari och före 1 mars. Detta möte kallas för årsmöte, här även kallat ”ordinarie årsmöte”.
 • 6.5.2 Vid distriktets årsmöte ska följande punkter behandlas:
 1. a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
  b) distriktsstyrelsens ekonomiska årsredovisning och bokslut.
  c) dechargeutskottets utlåtande.
  d) revisionsberättelse.
 2. beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 3. val av distriktsordförande
 4. beslut om antalet vice distriktsordförande(n).
 5. val av vice distriktets ordförande(n).
 6. beslut om antalet ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.
 7. val av styrelseledamöter i distriktsstyrelsen.
 8. val av eventuella suppleanter i distriktsstyrelsen.
 9. val av två distriktsrevisorer.
 10. val av minst två ledamöter, varav en sammankallande, till distriktets dechargeutskott.
 11. val av minst två ledamöter, varav en sammankallande, till distriktets valberedning.
 12. fastställande av medlemsavgift för LUF Väst.
 • 6.5.3 Beslut §6.5.2n förbereds åt årsmötet av mötets mötespresidium.
 • 6.6 Extrainsatt årsmöte
 • 6.6.1 Distriktsstyrelsen kan besluta att sammankalla medlemmarna till extrainsatt årsmöte i enlighet med §6.3.2.
 • 6.6.2 Distriktsstyrelsen är ålagd att kalla till extrainsatt årsmöte inom fyra veckor efter det att något av §6.6.2a eller §6.6.2b uppfyllts.
 1. a) Då distriktsstyrelsen inte längre kan uppnå beslutsmässighet.
 2. Distriktsrevisorerna, dechargeutskottet, minst 1/10 av distriktets medlemmar eller 2/3 av klubbarna till distriktsstyrelsen så begär.
 • 6.6.3 Extrainsatt årsmöte ska inte hållas då mindre än åtta veckor återstår till nästa ordinarie årsmöte.
 • 6.6.4 Extrainsatt årsmöte ska fatta beslut i följande ärenden:
 1. förrätta fyllnadsval i distriktsorgan, i enlighet med 6.5.2 f-n, som blivit vakant.
 2. fatta beslut i annat ärende, dock endast om det har upptagits i kallelsen.
 3. förrätta fyllnadsval i distriktsorgan som blivit vakant under mötet som konsekvens av annat fyllnadsval.
 4. mötet kan besluta att förrätta fyllnadsval på post i distriktsorgan som blivit vakant tiden efter det att kallelse utgått till medlemmarna.
 • 7 Distriktsstyrelsen
 • 7.1.1 Distriktsstyrelsen, hädanefter benämnd ”styrelsen”, är mellan medlemsmöten distriktets högsta beslutande organ.
 • 7.1.2 Styrelsen består av en distriktsordförande, minst en (1) och högst två (2) vice ordföranden samt minst tre (3) och högst sju (7) andra av årsmötet valda ledamöter.
 • 7.1.3 Eventuella suppleanter i styrelsen får inte överstiga hälften av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen avrundat uppåt.
 • 7.2 Distriktsstyrelsens beslutsregler
 • 7.2.1 Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • 7.2.2 Distriktsordföranden, (de) vice distriktsordföranden(a) och ledamöterna i styrelsen äger en röst var. Blir röstetalen lika fördelade har distriktsordföranden utslagsröst, dock inte i personval.
 • 7.3 Distriktsstyrelsens uppgifter

 

 • 7.3.1 Styrelsen ska vid sitt första sammanträde efter ordinarie årsmöte konstitueras.
 • 7.3.2 Styrelsen ska inom sig välja en distriktskassör.
 • 7.3.3 Styrelsen ska välja en distriktssekreterare som ansvarar för att styrelsens möten protokollförs och att protokollen finns tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor efter mötets avslutande.
 • 7.3.4 Styrelsen ska upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsen arbete.
 • 7.3.5 Styrelse har till uppgift att ta beslut om följande punkter:
 1. val av ombud till Liberala Ungdomsförbundets förbundskongress samt ersättare för dessa i samrådande med ordförandena för, till distriktet anslutna, klubbar.
 2. val av adjungerade till Liberalernas länsförbundsstyrelser inom Västra Götalandsregionen, en ledamot och en ersättare per länsförbund.

 

 1. I) Göteborgs Länsförbund
  II) Södra Älvsborgs Länsförbund
  III) Norra Älvsborgs Länsförbund
  VI) Bohusläns Länsförbund
  V) Skaraborgs Länsförbund
 2. c) val av två representanter till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalands regionstämma.
  d) val av en adjungerad ledamot och en ersättare till Liberalernas Väststyrelse.
 3. e) val av två ledamöter samt två ersättare till Liberalernas Regionmöte.
 • 7.3.6 Styrelsen ansvarar för distriktets administration, verksamhet och ekonomi.
 • 7.3.7 Till distriktets årsmöte ska styrelsen ge en berättelse över distriktets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, kallad verksamhetsberättelse.
 • 7.3.8 Till distriktets årsmöte ska styrelsen ge distriktets ekonomiska årsredovisning och bokslut.
 • 8 Distriktsrevisorer
 • 8.1 Distriktsrevisorerna, hädanefter benämnda ”revisorerna”, är ett av distriktets granskande organ.
 • 8.2 Revisorerna utgörs av två (2) av årsmötet valda ledamöter varav en är sammankallande.
 • 8.3 Revisorerna har till uppgift att granska distrikts ekonomiska förvaltning och räkenskaper åt medlemsmötet.
 • 8.4 Revisorerna har rätt att granska bokföring och andra handlingar som är av betydelse för revisionen.
 • 8.5 Till distriktets ordinarie årsmöte ska revisorerna ge en berättelse över räkenskaperna det gångna verksamhetsåret, kallad revisionsberättelse. Berättelsen ska innehålla ett förslag till årsmötet huruvida mötet ska besluta om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
 • 8.6 Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan ordinarie årsmöte.
 • 8.7 Distriktsstyrelsen ska vara revisionerna behjälplig i sitt arbete och hantera revisionernas ärenden skyndsamt.
 • 9 Dechargeutskottet
 • 9.1 Dechargeutskottet är ett av distriktets granskande organ.
 • 9.2 Dechargeutskottet består av minst två (2) och högst fem (5) av årsmötet valda ledamöter varav en är sammankallande.
 • 9.3 Dechargeutskottet har till uppgift att granska distriktsstyrelsen, dess ledamöter och distriktets verksamhet för att kontrollera att verksamheten genomförts i enlighet med distriktets stadgar, policys, mål, verksamhetsplan, arbetsordning och medlemsmötesbeslut åt medlemsmötet.
 • 9.4 Dechargeutskott ska löpande granska distriktet verksamhet mellan ordinarie årsmöten och lägga förslag till distriktsstyrelsen om förbättringar.
 • 9.5 Dechargeutskottets ledamöter är, i deras granskningsarbete där känsliga uppgifter rörande enskilda medlemmar uppkommer, ålagda med tystnadsplikt.
 • 9.6 Dechargeutskott har rätt att granska alla protokoll och andra handlingar som är av betydelse för granskningen.
 • 9.7 Till distriktets ordinarie årsmöte ska dechargeutskottet ge ett utlåtande över de delar av distriktets verksamhet som utskottet har granskat och eventuella brister som finns, kallad dechargeutskottsutlåtande. Utlåtandet ska innehålla ett förslag till årsmötet huruvida mötet ska besluta om ansvar eller ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
 • 9.8 Dechargeutskottets utlåtande ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan ordinarie årsmöte.
 • 9.9 Distriktsstyrelsen ska vara dechargeutskottet behjälplig i sitt arbete och hantera dechargeutskottets ärenden skyndsamt.
 • 10 Valberedningen
 • 10.1 Valberedningen förbereder årsmötesbeslut föreskrivna i §6.5.2 f-m.
 • 10.2 Valberedningen består av minst två (2) och högst fem (5) av årsmötet valda ledamöter varav en är sammankallande.
 • 10.3 Valberedningen har rätt att granska mötesprotokoll och andra handlingar som är av betydelse i valberedningsarbetet.
 • 10.4 Valberedningens förslag till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
 • 10.5 Om en medlem i valberedningen själv kandiderar till en post inom 6 f-m skall denne inte delta i valberedningens arbete överhuvudtaget. Valberedningens arbete skall vidare genomsyras av en tydlig respekt för gängse regler om jäv.
 • 11 Stadgeändring
 • 11.1 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas med minst 2/3 majoritet av de röstande medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte. Beslut kan också fattas med enkel majoritet av de röstande medlemmarna på två årsmöten i följd varav ett årsmöte måste vara ett ordinarie.
 • 11.2 Ändrad stadgas ikraftträdande
 • 11.2.1 Ändring av eller tillägg till stadgarna träder i kraft efter det senast beslutande årsmötet avslutats.
 • 11.2.2 Ändring av eller tillägg till stadgarna kan träda i kraft omedelbart om minst 9/10 majoritet av de röstande medlemmarna beslutar ändringen vara omedelbart justerad. Denna paragraf kan endast tillämpas vid ordinarie årsmöte.