Väst

Twitter

Liberala ungdomsförbundet Väst - Västsveriges liberala pärla

Liberala ungdomsförbundet Väst är distriktet som täcker hela Västra Götalandsregionen.

Men vi stannar inte där - för varje dag som går ska vi bli större och större och vi ger oss inte förrän det liberala budskapet når varje hörn av vår region.


LUF Väst finns också på Facebook

Följ vår ordförande Max Sjöberg på Twitter

LUF Öckerö

Niklas Englund, Klubbordförande
Telefon: 0768-839525
Mail: .

Liberala Ungdomsförbundet Öckerö är lika självklart i skärgårdsmiljön som fiskmåsarna.
Som ensamt lokalt ungdomsförbund i kommunen är det vi som sätter den ungdomspolitiska agendan.

Vill du vara med och bidra till en liberalare skärgård?
Kontakta isåfall klubbordförande Niklas Englund, klicka på JOIN LUF här till vänster eller släng iväg ett sms med texten “LUF MEDLEM” till nummer 72 500
Du kan också surfa in på vår hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____87380.aspx

Och du! Frihet är inte gratis - men det är vårt medlemskap!

LUF Uddevalla

Sebastian Johansson, Klubbordförande
Telefon: 0736-34 73 81

Mail: .

LUF Uddevalla finns också på Facebook!

LUF Lerum

Hemsida: http://etjugo.blogg.se/

Sanna Preifelt, Klubbordförande
Telefon: 0702-90 47 17
Mail: .

LUF Storgöteborg


Sveriges framsida, Bästkôstens pärla, Lilla London, kärt barn har många namn. Nu talar vi givetvis Göteborg, och LUF Storgöteborg. LUF Storgöteborg är en aktiv och snabbt växande klubb i en stad som varit röd sedan 1994. Utöver själva Göteborgs kommun ingår Härryda och Kungälv i klubben. Vi är förbannat trötta på att Götet är ligger i händerna på (S). Vi kan helt enkelt inte leva med att staden i tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).

Är du nyfiken, ny medlem, eller medlem sen länge men är sugen på att engagera dig? Tveka inte på att kontakta oss! Om du inte känner för att hoppa in i aktiviteter och utbildningar direkt, ring/maila vår ordförande så kan vi ta en fika.

Hälsningar från LUF's troligtvis góaste klubb!

Björn Wikman, klubbordförande
Telefon: 0702-17 32 60
Mail: .Hanna Linnea Karlsson, vice klubbordförande
Telefon: 0768-88 10 28
Mail: .Ledamöter i Göteborgs styrelse är: Rebecca Mattsson, Erik Petersson, Leontina Davidson, Frida Granath, Johannes Palmqvist

.


LUF Göteborgs förslag på handlingsprogram

Utbildningspolitik:
1. Ansvaret för skolan bör flyttas från stadsdelsnämnderna i Göteborgs Stad, för att skapa
en jämnare och högre utbildningskvalitet i hela Göteborg.
2. En hög lärartäthet är inte eftersträvansvärd i sig då den inte lyfter resultaten.
Emellertid bör Göteborgs Stad satsa på fler speciallärare för de som har särskilda
behov.
3. Göteborgs Stad måste ta sitt ansvar och införa karriärtjänster i skolorna.
4. Göteborgs Stad bör underlätta för nya friskolor att etablera sig, då konkurrens leder till
högre kvalitet bland skolorna.
5. GR utbildning bör verka för ett centralrättningssystem som omfattar alla skolor. Detta
dels för att underlätta lärarens administrativa börda, dels för att ge en mer korrekt bild
av elevernas kunskap.
6. Betyg bör införas från årskurs ett.
7. Ordningsbetyg bör införas.
Näringspolitik
8. Nya Ullevi, Gamla Ullevi och Scandinavium bör privatiseras. Detta för att skapa
attraktivare arenor vilket i sin tur kommer generera fler evenemang. Att ha levande
och moderna arenor i kommunens hjärta är viktigt både för idrotten men också för
näringslivet samt turismen.
9. F-skattsedel skall tilldelas vid födseln.
10. Göteborgs Stad skall införa LOV (Lagen om Valfrihet). Det är förkastligt att
Göteborgs Stad anser sig själv bättre lämpade att ta stora personliga beslut åt stadens
medborgare, istället för att ge den rättigheten till individerna själva.
11. Göteborg Stad måste se över sina kommunalt ägda bolag och avsluta de bolag som
inte rör kommunens grunduppdrag.
12. Privata arbetsförmedlingar ska tillåtas.3
13. Göteborgs Stad skall låta krogar och restauranger bestämma på egen hand när de vill
stänga.
14. Livstidsanställningar i Göteborgs Stad bör avskaffas.

Ekonomisk politik
15. Göteborgs Stad bör kraftigt sänka kommunalskatten.
16. Göteborgs Stad bör effektivisera och se över organisationskulturen i hela
förvaltningen.
17. Kultur och fritids politik,
18. Alla kommunala museum skall ha en avgift för myndiga, minderåriga skall fortsatt gå
gratis.
19. Det är skillnad på kultur och fritid. Jag föreslår därför två separata rubriker.

Miljö och infrastruktur
20. Riv upp och reformera stadens miljöprogram. I dess nuvarande form är programmet
alltför otydligt och dåligt kopplat till de tolv lokala miljömålen som tidigare har
antagits. Vissa punkter hör inte till stadens uppgift och borde därmed granskas
närmare. Andra punkter bör tas bort helt, så som punkten om att införa minst en
vegetarisk dag i veckan på alla grundskolor i Göteborgs Stad. Kraven på ekologiskt
kött, frukt, te och kaffe bör också avskaffas. Detaljstyrning är aldrig bra.
21. Nya kemikalier har inneburit revolutionerande förändringar och varit viktiga för vår
utveckling. Det finns dock en hälsorisk för människor att drabbas av skador och
sjukdomar. Ambitionerna måste höjas och därmed måste den kommunala tillsynen
vässas. Göteborg ska sträva efter att vara en giftfri stad.
22. Förena södra och norra älvstranden med fler snabba miljövänliga skyttlar som går över
älven. Med tanke på att älvstranden bebyggs allt mer kommer behovet av effektiv
transport fortsätta att öka. Även skärgården behöver stärkta förbindelser till staden.
23. Göteborgs Stad bör bygga ut ett tunnelbanesystem som ska kompletteras med linbana.
24. Se över dagens parkeringspolicy. Det är inte bilen i sig som är en miljöbov, utan
framförallt dess utsläpp. Genom att ta bort parkeringstalen vid nybyggnation av
hyreshus undviks bilberoende. Man bör istället satsa på fler centrala parkeringshus.4
25. Satsa på snabbare tåg. Förutom X2000-tågen bör det satsas på fler tåg till och från
Göteborg med höga hastigheter. Exempelvis bör sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn
byggas ut med höghastighetståg. Göteborg kan på så sätt bli en mer attraktiv
arbetsregion och sträva mot att bli en miljonstad.
26. Friskare luft i Göteborg. När luften är frisk bidrar det till en generellt bättre hälsa för
stadens invånare. Göteborg har blivit fälld av EU-domstolen för att luften inte är
tillräckligt ren. Därför måste de lokala utsläppen minska genom stora satsningar på
både vägtrafik och sjöfart. Miljözoner måste fortsätta utvecklas.
27. Vi ställer oss bakom trängselskatten och det västsvenska paketet.

Kultur
28. Alla kommunala museum skall ha en avgift för myndiga, minderåriga skall fortsatt gå
avgiftsfritt.
29. Utforma Göteborgs kulturliv utifrån Stockholmsmodellen.
30. Bygg ut stadens konstmuséer. Göteborgs konstmuseum har idag stora konstsamlingar
och arkiv som inte har möjlighet att visas, på grund av platsbrist. Det finns mycket att
visa som är anknutet till både stadens historia och vårt kulturarv.
31. Värna om Göteborgs Stadsteater. Låt fler aktörer få finansiera teatern.
32. Satsa på Göteborgsoperan och GöteborgsSymfonikerna. Göteborgsoperan och
GöteborgsSymfonikerna är två av alla stadens stoltheter. Det är därför värt att bevara
dessa kulturella markörer, som representerar Göteborgs kulturliv på ett värdigt och
prestigefyllt sätt.
33. Mer kultur i skolan. Det är viktigt att hålla nyfikenheten på kultur levande redan vid
tidig ålder. Varje år bör minst en kulturaktivitet subventioneras för alla elever i
grundskolan. Kulturskolan bör vara avgiftsfri, men ansvaret för Kulturskolan ska
delegeras till Kulturförvaltningen.

Fritid
34. Riv inte valhallabadet. Det är en unik byggnad som dessutom ligger centralt i staden.
Dessutom fyller Valhallabadet en viktig funktion för flera målgrupper; barn,
pensionärer och funktionsnedsatta.
35. Satsa mer på föreningslivet. Lyft fram de föreningar som aktivt arbetar med olika
modeller för att främja integration och jämlikhet med offentligt stöd. Möjligheter att
införa demokratikriterium för stadens föreningar bör utredas.

Jämställdhet
36. Kvotering oavsett kön, hudfärg, etnicitet etc är alltid förkastligt. Vi vill se ett
meritokratiskt Göteborg och Sverige där denna typ av särbehandling inte används
inom någon kommunal eller statlig verksamhet.
37. Kommunala pengar skall alltid användas på ett klokt sätt. Kurser i feministiskt
självförsvar för 5 miljoner är inte detta. Därför bör Göteborgs kommun sluta med den
typen av verksamhet och lägga pengarna där de behövs.

Socialpolitik
38. Bostäder för de hemlösa i Göteborg skall tillhandahållas. Den ökade migrationen av
framförallt fattiga mobila EU-medborgare måste mötas med lösningar som ger dem en
chans att lyckas i Göteborg.
39. Alkoholmonopolet bör avskaffas och övergå till licensförsäljning. Fortsatt måste vi se
problematiken med all typ av missbruk men samtidigt inse att förbud sällan hjälper
utan snarare stjälper.
40. Sprutnarkomaner löper extra stor risk att smittas av sjukdomar som HIV och Hepatit
C, eftersom de delar smutsiga sprutor med varandra. Sprutbytesprogrammet bör därför
införas på försöksverksamhet i Göteborg där använda sprutor kan bytas mot rena
sprutor.
41. Den offentliga sektorn bör i största möjliga mån utsättas för konkurrens. Därför är det
nödvändigt att utmaningsrätten skyndsamt införs i Göteborg. 6
42. Ensamhet är ett av de största problemen som drabbar äldre. Därmed borde det vara en
självklart för äldre att få möjlighet till att flytta till olika typer av boenden där
gemenskap och trygghet skapas.
43. Digitala trygghetslarm ska vara ett krav inom hela kommunen.
44. Omskärelse av pojkar av icke-medicinska är ett ingrepp i individens rätt till sin egen
kropp men riskerna som ett förbud innebär överstiger det ingreppet.
45. Göteborg har stora problem med utanförskap. Stora satsningar måste därför riktas mot
de svårast utsatta områdena för att hämma rekryteringen till organiserad kriminell
verksamhet och extremistiska rörelser.

Bostad
46. Detaljplanerna för bostäder i Göteborg bör skäras ned för att på ett mer dynamisk sätt
kunna tillåta nybyggnationer som täcker bostadsbehovet. Kraven på en viss standard
bör slopas till förmån för nybyggnationer, främst för att bereda väg för
studentlägenheter och andra enkla bostäder.
47. Byggärenden bör få högre prioritet inom det kommunala arbetet och den
administrativa bördan bör lättas genom etablerandet av permanenta standardkrav och
byggregler. Detaljplanering skall kunna göras externt av privata aktörer och sedan
godkännas eller avslås av kommunen.
48. Kommunalt ägd mark som i dagsläget inte tjänar något syfte bör styckas av och säljas
för bostadsbyggande. Mark i attraktiva områden samt centralt liggande mark skall i
denna process ha högsta prioritet.
49. De kommunalt ägda bostadsbolagen bör styckas upp och säljas till privata aktörer.
Den fria marknaden löser bostadsbristen mer effektivt än kommunen.
50. Göteborgs Stad bör underlätta omvandling till bostadsrätter i utanförskapsområden.

Internationellt
51. De permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd har idag alldeles för mycket makt i
frågor som rör alla nationer i världssamfundet, då de med sin vetorätt kan rösta emot
förslag som skadar deras egna politiska och ekonomiska intressen. LUF vill därför
införa dubbelt veto i säkerhetsrådet.7

Försvar
52. Sverige för utöka sitt robotförsvar för att kunna försvara sig mot flyg- och
fartygsattacker och avskräcka från kränkningar av svenskt territorium.
53. Det svenska flygvapnet bör förbättra bestyckning och bemanning av befintliga
flygplan samt expandera den kringliggande verksamheten för att kunna utnyttja
flygplanen fullt ut. Beredskapen bör höjas och utryckningstiden bör kortas ned så att
obehörigt flyg snabbt kan avvisas.
54. Sveriges väpnade styrkor ska fortsatt bygga på frivillighet och bestå av yrkesmilitärer
och frivilliga.
55. Global nedrustning främjar stabilitet och fredlig utveckling. De frigjorda resurserna
kommer till fredlig användning, vilket framförallt är viktigt för högmilitariserade
stater i tredje världen. Sverige ska aktivt verka för global nedrustning. Så länge det
finns aggressiva diktaturer i världen kan det ändå vara ett nödvändigt ont att några
ledande demokratier innehar kärnvapen. Ytterligare spridning av massförstörelsevapen
måste förhindras.
56. Göteborg är Sveriges näst största stad och värd att försvara. Den spillra av försvar som
finns kvar i Göteborg skall bevaras och på sikt utökas.
57. Göteborgs stad bör förbereda sig för en höjd havsnivå.

Övrigt
58. Den svenska monarkin skall upplösas inom rimlig tid då det är orimligt att man ärver
Sveriges högsta ämbete i en demokratisk stat


Inkomna motioner till LUF Göteborgs årsmöte 2015:

Modernisera GU!
20 miljarder. Så mycket pengar investerar Göteborgsregionen årligen i forskning och utveckling. Hela 25% av Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling sker i Göteborg. Det beräknas att det är 50 000 studenter som pluggar på Chalmers och GU. Göteborg rankas som nummer 17 av 273 i forskningstätaste städer i Europa. Det är inte bra nog. För att bli bättre måste vi modernisera universitet genom att använda modern teknik. MOOC (Massive Open Online Courses) används idag av lärosäten som MIT och Harvard. MOOC moderniserar dagens högre utbildning på ett bra sätt. Lärosäten såsom Harvard lägger ut hela kurser, med föreläsningar och tentamen helt fritt på internet. Kurser som för ett tag sedan var reserverad för ett fåtal i världen erbjuds i varenda hörna i världen. Detta är något som Göteborg bör utnyttja. Göteborg bör öppna upp för att man t.ex. ska kunna plugga hemma i sin egen takt och när man känner sig redo anmäler sig till en tentaskrivning där man skriver en tenta på hela kursen. Detta öppnar upp för möjligheter till de som jobbar men som också vill ta en examen på sin egen takt. Detta skulle inte bara höja universitets anseende och på så sätt kunna locka till sig bättre studenter utan också vara en möjlighet till större intäkter eftersom man skulle kunna ta en större avgift vid tentaskrivning.

Yrkande
Att: i handlingsprogrammet införa en ny punkt under lämplig rubrik med lydelsen ”Internetbaserade kurser öppnar upp en ny värld av högre utbildning. Idag erbjuds hela kurser. Med föreläsningar och tentamen på lärosäten såsom Harvard och MIT. Göteborgs universitet bör hänga på utvecklingen och erbjuda kurser genom internet som man kan plugga på egen hand och takt. När man känner sig redo ska man tillåtas tenta av kursen mot betalning.”

Sharoken Hanna

KS svar:
KS bifaller motionen med följande ändringsyrkande: de första tre meningarna tas bort och lydelsen blir som följande:
”Göteborgs universitet bör hänga på utvecklingen och erbjuda kurser genom internet som man kan plugga på egen hand och takt. När man känner sig redo ska man tillåtas tenta av kursen mot betalning.”Hej, jag har några tankar kring utbildningspolitiken.
Jag är emot att betyg i tidig ålder införs, med tanke på att det inte finns någon forskning som tyder på att detta skulle gynna eleverna och deras utveckling. Istället anser jag att vi behöver fokusera på kontinuerlig formativ bedömning. Forskning (t ex John Hattie) visar att eleverna genom formativ bedömning utvecklas i större utsträckning mot målen.

Jag anser att betyg i ordning och uppförande ej skall införas. Min syn är att definitionen av bra uppförande är komplicerad och att ett bra betyg i ordning inte säger någonting om kompetens. Ett bra uppförande i ordning krävs dessutom inte inom alla yrken. Vilka är kunskapskraven för att uppnå ett visst betyg i ordning? Det blir en subjektiv bedömning. Det är heller inte en bra åtgärd för att få så kallad "ordning och reda" då det blir ett straff istället för att ta tag i det verkliga problemet.

I kunskapskraven finns det ju formulerat att eleven skall ta eget ansvar för och kunna planera sina studier. Eleven skall vara medveten om sitt eget lärande, det vill säga förmågan till metakognition och självbedömning.

Fanny Leffler

KS svar:
KS avslår motionen då KS anser att både ordning och reda samt tidigare betyg är bra åtgärder för att förbättra möjligheterna i skolan för alla barn.Jag vill åka privat, tack!
Låt all kollektivtrafik produceras av privata aktörer. Västtrafik är idag ett stort misslyckande när det gäller både priser och tillgänglighet. Kommunen borde se över möjligheten att bojkotta företaget. Det optimala vore att låta privata företag konkurrera om bäst priser och tillgänglighet, så som rutter och avgångstider. På så sätt erbjuds stadens medborgare högkvalitativ kollektivtrafik.

Yrkande:
Att införa en punkt under rubriken “Miljö och infrastruktur” med följande lydelse: “Låt Göteborgs kollektivtrafik produceras av privata aktörer”.

Leontina Davidson, Rebecca Mattsson

KS svar:
Kollektivtrafiken produceras redan idag av privata aktörer däremot är beställaren det regionalt ägda Västtrafik. Att förändra styrsättet ytterligare anser KS ej vara möjligt i dagsläget och ansvaret ligger ej på kommunal nivå. Därför yrkar KS avslag.Skolan, en plats för kunskap – inte käbbel
Skolan ska representera en helig plats där elevers törst efter kunskap växer och där man får lärdom som man kan använda i senare skede i livet. Detta är något som är väl investerade pengar.

Feministiskt självförsvar är något som under den senaste mandatperioden smugits sakta in av Vänsterpartiet genom stadsdelsnämnderna och som tillslut cementerades i Göteborgs senaste budget. Problemet med Feministiskt Självförsvar är inte att det är ett enkönat skattefinansierat projekt, inte alls. Det är bra att det finns pengar som går till enkönade projekt, framförallt i vården. Problematiken ligger i att offentligheten finansierar verksamhet som cementerar könsnormer. Mannens roll är att alltid vara förövaren och kvinnans roll är att man alltid är ett offer. Detta är inte någon kunskap vi vill att våra unga ska ha cementerat. Detta är inte något som offentligheten bör finansiera eller bjuda in till sina skollokaler under ordinarie skoltid. Det är inte heller Göteborgs stads uppgift att tillskriva eller förneka individer kön- och könsidentitet. Feministiskt självförsvar är exkluderande för transpersoner.

Detta är även en stor opinionsbildare för vänsterpartier och postmoderna idéer - det är ingen hemlighet att Ung Vänster och F! skräpar ner Sveriges städer med annonser om Feministiskt Självförsvar. Dessutom erbjuder dem kursen oftast gratis för dem intresserade.

Under 2012 lade stadsdelen Norra Hisingen hela 400 000 kronor på arbete med genuskunskap – huvuddelen av pengarna gick till feministiskt självförsvar. I Västra Hisingen så har minst 40 anställda i stadsdelens högstadieskolor fått gå kursen. I Göteborgs stads budget satsats det hela fem miljoner kronor på feministiskt självförsvar. Detta är inget annat än förslösande av skattebetalarnas väl intjänade penning. Skattepengar som skulle ha kunnat gå till att finansiera t.ex. Göteborgs gymnasieskolor som är bland Sveriges sämst finansierade.

Det finns redan ett förslag om feministiskt självförsvar i förslaget till handlingsprogram. Men det ligger idag under fel sektion. I budgeten är det tydligt att pengarna ska gå till att finansiera feministiskt självförsvar i stadens skolor och bör således stå under rubriken ”Utbildningspolitik”

Yrkande
Att: under rubriken utbildningspolitik lägga till en punkt med lydelsen ”Göteborgs gymnasieskola är bland dem sämst finansierade i Sverige. Att finansiera projekt som feministiskt självförsvar som cementerar könsroller där män är förövare och kvinnor offer bör inte finansieras av skattepengar då det endast är förslösade skattepengar”
Sharoken Hanna
Svea Hasanbegovic
Rebecca Mattsson
Simona Mohamsson
Max Sjöberg
Simona Koria

KS svar:
Motionärerna lyfter fram en intressant synvinkel men KS anser att punkten är mer relevant under rubriken jämställdhet i sin nuvarande form. Detta för att punkten skall fokusera mer på ett symbolvärde än på faktiska kostnader.

Rebecca Mattson reserverar sig till förmån för motionen om Feministiskt Självförsvar.


It’s not about kvotering
Kvotering inskränker i många fall individens frihet på ett eller annat sätt. Punkt 36 är i stort sätt rimlig, förutom att ett misstag begås. Det är ibland lätt att glömma bort historien bakom varför saker och ting ibland kan se ut som de gör. Kvinnans frigörelse är historia som rör sig över sekel, och började alltså redan på 1800-talet. Föräldraförsäkringen har varit en väsentlig del, eftersom det först då var möjligt att kombinera arbete med barnafödande. Vilket är en viktig liberal princip. Idag är kvinnor generellt sätt mer välutbildade än män, men ändå råder ojämställdhet i det svenska arbetslivet. År 2013 beräknades kvinnor ta ut 75,2% av föräldraledigheten. Sluta dalta med pappamånader hit och dit - individualisera nu! Det är inte liberalt att vara hemma övertid med sina barn för andras skattepengar. Kvotering är aldrig bra, men föräldraförsäkringen är ingen enkel kvoteringsfråga eftersom den nuvarande formen cementerar en snedvriden arbetsmarknad ur ett jämställdhetsperspektiv.

Yrkande: Att första meningen i punkt 36 ändras till “Kvotering oavsett kön, hudfärg, etnicitet etc är alltid förkastligt, undantaget individualiserad föräldraförsäkring”.

Leontina Davidson

KS svar:
Individualiserad föräldraförsäkring är inte en fråga om kvotering, därför anser KS att den förändring som föreslås ej är relevant för den aktuella punkten. KS yrkar avslag.


Klubbexpedition
Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg

LUF Storgöteborg finns på Facebook.

Svea Hasanbegovic

Bor:Göteborg.
Gör:Lever livet.

Älskar:Mångfald.
Hatar: Att förlora, rojalister och moral- och identitetspolitik.
Hjärtefråga: Social- och miljöpolitik.

Kontakt
Telefon: 0722 - 36 04 87
Mail: .

Mattias Wallentin, 2 vice ordförande

Bor: Floda, västkôstens pärla
Gör: Pluggar statsvetenskap

Älskar: Blåvitt, bira, snus och kaffe (Industriliberalerna)
Hatar: Feminism, klimattalibaner och pilateskulture
Hjärtefråga: Motverka feminism och kollektivism i alla dess former.

Kontakt
Mail: .
Telefon: 0762434303

LUF Bohuslän

Klubbexpeditionen
Junogatan 3
Uddevalla

Sofia Andersson, klubbordförande
Telefon:0703936340
Mail:.


Johan Sjöberg, vice klubbordförande
Telefon:0768344544
Mail:.

Årsmötesinformation

1.Årsmöte - Vad är det?
2.Dagordning
3.Schema
4.Packlista
5.Motionera och kandidera
6.LUF Väst Awards
7.Handlingar till årsmöte


1. Årsmöte - Vad är det?
Årsmötet är det högsta beslutande organet i en organisation. På riksplanet är kongressen motsvarande, även om det inte är hälften så roligt eller omtalat som just LUF Västs årsmöte. Årsmötet fungerar i stort sett som organisationens riksdag. En medlem - en röst. På årsmötet röstar vi bland annat om vad vi skall tycka (d.v.s vad som skall stå i vårt regionala handlingsprogram - finns till vänster i menyn), våra stadgar (vilka regler som gäller rent organisatoriskt - även dessa finns i menyn till vänster), samt vilka som skall företräda organisationen, d.v.s distriktsstyrelsen (ja, även dessa finnes i menyn). Ibland kan beslut gå fort och det hela kan tyckas vara riktigt krångligt. Då rekommenderar jag dig att gå på LUF Västs förberedelsekväll där du kan ställa frågor och få en försmak av hur ett årsmöte går till. Detta hålls på Folkpartiet/LUFs partiexpedition i Göteborg (Nedre kvarnbergsgatan 7), den 13 februari klockan 17:30. Om du har några frågor som absolut inte kan vänta, eller inte har möjlighet att komma på förberedelsekvällen får du gärna ringa eller maila distriktschef Mattias Wallentin på 0708549077 eller .

Anmälan är obligatorisk och sker här:https://luf.wufoo.eu/forms/anmalan-till-luf-vasts-arsmate-2014/


2.Dagordning
1. Mötet förklaras öppet
2. Mötesformalia
a. val av mötespresidium
b. val av två justerare tillika
rösträknare
3. Mötet förklaras behörigt utlyst
4. Godkännande av
förhandlingsordningen
5. Godkännande av dagordningen
6. Röstlängden fastställs
7. LUF Västs verksamhetsberättelse
för 2013
8. Redovisning av LUF Västs
ekonomi 2013
9. Revisorernas berättelse
10. Dechargeutskottets berättelse
11. Beslut om ansvar eller
ansvarsfrihet för avgående
styrelse
12. Behandling av stadgemotioner
13. Fastställande av antal ledamöter i
presidiet
14. Fastställande av antal
styrelseledamöter till kommande
styrelse
15. Fastställande av antal
suppleanter till kommande
styrelse
16. Nominering av distriktsordförande
17. Val av distriktsordförande
18. Nominering av vice ordföranden
19. Val av vice ordföranden
20. Nominering av ordinarie
ledamöter för LUF Västs
distriktsstyrelse
21. Val av ordinarie ledamöter för
LUF Västs distriktsstyrelse
22. Nominering av suppleanter för
Liberala ungdomsförbundet Västs
styrelse
23. Val av suppleanter för Liberala ungdomsförbundet Västs styrelse
24. Nominering av två revisorer för
LUF Väst
25. Val av två revisorer för LUF Väst
26. Nominering av två personer till
LUF Västs dechargeutskott
27. Val av två personer till LUF Västs
dechargeutskott
28. Nominering av två personliga
ersättare till dechargeutskottet
29. Val av två personliga ersättare till
dechargeutskottet
31. Val av valberedning för LUF Väst
33. Behandling av
Handlingsprogrammet
30. Val av sponsrad EP-kandidat
31. Fastställande av valstrategi för valrörelsen 2014
35. Fastställande av medlemsavgift
till LUF Väst
36. Behandling av jämställdhetspolicy
37. Avtackningar
38. Årets ungliberal i Väst
39. Årsmötesuttalande
40. Övriga frågor
41. Mötets avslutande


3.Schema (kan komma att förändras)
Schema (kan komma att ändras)
Fredag 21 februari:

16:30 Incheckning
18:00-22:00 Förhandlingspass I                  
19:00-20:30       Rullande middag
22:00 Kvällsaktivitet

Lördag 22 februari:

07:30       Väckning
08:00-08:45 Frukost
09:00-12:00 Förhandlingspass II: § 33, Motionsbehandling
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Årsmötestalare
13:50-16:00 Förhandlingspass III: § 33, § 37 - § 41, Motionsbehandling
16:00-16:30 Val av EU-kandidat
16:30-16:50 Antagande av valstrategi för LUF Väst
16:50-17:30 Presentation av kampanjer
19:00-22:00 Årsmötesmiddag och LUF Väst Awards

Söndag 23 februari:

09:00       Väckning & Frukost
09:00-10:45       Städning
10:45-12:00 Valrörelse- workshop Pass I
12:00-12:45 Lunch
12:45-14:00 Valrörelse-workshop Pass II
14:00-14:15       Paus                                      
14:15-16:00 Valrörelse-workshop Pass III                            
16:00 -       Korande av vinnare och avslut av helgen


4.Packlista
1. Hygienartiklar (inkl handduk)
2. Luftmadrass eller motsvarande samt täcke/sovsäck. Vi sover på en skola, i klassrum.
3. Dressat ombyte till lördagens årsmötesmiddag.
4. Laptop/padda, om du har möjlighet.


5.Motionera och kandiddera
Vill du kandidera till LUF Västs distriktsstyrelse för 2014 års verksamhetsår? Då tycker jag att du skall skicka in en kandidatur där du beskriver vem du är, dina visioner och vad du vill göra i styrelsen. Kandidaturen skickas in till valberedningens ordförande på . och dessa skall vara valberedningen till handa senast fredagen den 31 januari klockan 23:59

Tycker du att LUF Västs handlingsprogram är helt uppåt väggarna korkat, eller vill du förtydliga något som kanske är lite diffust? Oavsett vilka bevekelsegrunder du har tycker jag då att du skall skicka in en motion för att förändra eller förtydliga vårt handlingsprogram. Motionerna skall skickas in till . och dessa skall inkomma senast torsdagen den 30 januari klockan 15:00. Vet du inte hur man skriver en motion? Då tycker jag du skall gå på LUF Västs motionsskrivarstuga tisdagen den 21 januari. Nedan finner du en kortare beskrivning om hur man skriver en motion.

SÅ HÄR GÖR DU

o Bestäm dig för vad du vill skriva
o Leta upp var i handlingsprogrammet det bör ligga och kontrollera om det påverkar några andra skrivelser i HP. Om det gör det bör du motionera om att ändra även dessa punkter.
o Välj en rubrik till din motion
o Ange vilken punkt i handlingsprogrammet det berör, under vilket avsnitt
o Ange ditt namn
o Skriv en brödtext där du motiverar och förklarar din motion
o Skriv så kallade “att-satser” där dina förslag till beslut formuleras klart. I varje att-sats skall det tydligt framgå vilka punkter som berörs


6.LUF Väst Awards
Ni veteraner har naturligtvis full koll på prestigen i det hela, men för er som ännu inte har haft privilegiet att åka på ett årsmöte med LUF Väst skall nu lyssna extra noga. Varje år har vi i LUF Väst en extremt viktig tävling vid namn LUF Väst awards. Här handlar det i grunden om att vi hyllar de personer som har utmärkt sig lite extra under året. Dessa personer väljer ni. Genom att rösta i formuläret som finns på länken nedan. Vinnarna i varje kategori hyllas under högtidliga former på vår årsmötesmiddag, tillsammans med vinnarna i kategorierna “årets debattör”, “årets klubb” och “årets liberal” som utses av distriktsstyrelsen. Röstningen stänger den 17 februari 2014. För den som är i ny i organisationen och undrar vad f*n en gront är, så är det en person som har vart med läääänge i organsiationen, känner de flesta och kan det mesta. En nyckelfigur helt enkelt. So may the odds be ever in your favour och kom ihåg att fusk genom multipla röstningar bestraffas strängeligen!

https://luf.wufoo.eu/forms/luf-vast-awards-20132014/

Johannes Palmqvist

Bor:: Partille
Gör:: Studerar offentlig förvaltning och ekonomi

Älskar: Skaldjur och frihet.
Hatar:: Koriander och förtryck.
Hjärtefråga:: EU- och näringspolitik.

Kontakt:
Telefon: 0761 - 66 74 83
Mail:: .

E-luffaren 13

E-luffaren v13
Hej,

Efter en lång period av mörker (både politisk och klimatmässig sådan) börjar solen, ljuset och värmen titta fram igen. Det är inte bara antalet soltimmar per dygn som ökar, så gör också LUF Västs aktiviteter. Anledningen till att aktiviteterna ökar kära vänner, är ni. Det är ni i egenskap av engagerade medlemmar som möjliggör en hög aktivitetsnivå. Så fortsätt komma på aktiviteter, häng med och kampanja och fortsätt diskutera politik i er vardag. Det är viktigt att äta kontinuerligt och få tillräckligt med sömn för ett bra leverne. Men det är ännu viktigare att komma ihåg att förnya sitt medlemskap i LUF. Det ryktas om att de som inte kommer ihåg att förnya sitt medlemskap i världens bästa distrikts och förbund inte heller kommer till himmelen. Förnyar ditt medlemskap gör du här: https://luf.wufoo.eu/forms/farnyelse-av-medlemskap/ Det ryktas dessutom att LUF Göteborg kommer arrangera en manifestation mot våldet och skjutningarna i Göteborg. Så håll utkik i faccebookgrupp och dylikt efter mer exakt information om vart, när och hur detta kommer ske. I vanlig ordning hittar ni all information snabbast och enklast via vår Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/2426401472/ 

Allt gott,                                                                                                           
Mattias Wallentin, Distriktschef LUF Väst                                          
. / 0708549077


11. LUF Väst utbildning – Tema Ideologi och Kampanj
2. LUF Västs kampanjturné och uppstart av LUF Falköping
3. Café Liberal – Mellanöstern Brinner (Uddevalla)
4. Café liberal – Ebba Tornerhiélm (Göteborg)   
5. Café liberal – Säkerhetspolitik i Östersjön (Borås)                       


1. LUF Väst utbildning – Tema Ideologi och Kampanj
LUF Västs utbildningar håller jämbördig kvalitet med Harvard, MIT och andra elituniversitet. Den största skillnaden är dock att våra utbildningar är gratis och håller på i två dagar istället för flera år. Nu är det snart dags för årets första regionala utbildning och den kommer avhandla ideologi och kampanj.

Vilket tidigare aviserats kommer utbildningen hålla till den 11 till 12 april. Vi kommer i år hålla till i Borås, och mer specifikt i de splitter nya lokalerna hos Studieförbundet Vuxenskolan. Dock kommer vi att sova på partiexpeditionen i Borås. Detta gör att platserna är något begränsade och därför är det först till kvarn på anmälan som gäller. Tyvärr är inte schemat helt spikat men temat för utbildningen är ideologi och kampanj. För att vi skall kunna fixa mat och liknande måste man föranmäla sig senast den femte april. Anmälan är obligatorisk för de som vill delta och anmäler sig gör man på länken nedan.
https://luf.wufoo.eu/forms/luf-vasts-utbildning-tema-kampanj-och-ideologi/

När: lördagen den 11 april och söndagen den 12 april klockan 10:00.
Var:Druveforsgatan 8 (för utbildningen), Södra kyrkogata 35 (för sovplats)
Kontakt: Max Sjöberg, 0708549074 . 


2. LUF Västs kampanjturné och uppstart av LUF Falköping
Som bekant har LUF Väst utsett vice ordförande Marcus Nilsen till kampanjansvarig. Detta är en roll han har tagit på största möjliga allvar. Bara nu i veckan har distriktet inte mindre än två kampanjer inplanerade. Och då är det inte ens valår. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Vill du lära dig att kampanja? Att gå på LUF Västs utbildning är naturligtvis en god idé för inspiration och tips, men få saker är så matnyttigt och lärorikt som att ge sig ut och kampanja for reals. Och det ryktas om att Marcus vill ha sällskap. På onsdag kampanjar vi på Polhemsgymnasiet i Göteborg och på torsdag intar vi Falköping och kampanjar på Ållebergsgymnasiet. Veckan därpå är det Bohuslän och Mimers Hus i Kungälv som skall frigöras.

På kvällen kommer dessutom ännu en legendarisk LUF-klubb att startas. Det är på torsdag dags att välkomna ännu en avdelning i LUF Väst-familjen. Länge har distriktet önskat en klubb i Skaraborgs länsförbund och nu skall denna dröm bli sann tack vare ett par lokala eldsjälar. Så bor du någonstans i Skaraborg och vill engagera dig är det här kvällen som gäller.

När: onsdagen den 25 mars, samling klockan 09:30.
Var: Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan.
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, ..

När: torsdagen den 26 mars klockan 10:00.
Var: Ållebergsgymnasiet, Falköping.                                                          .
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, ..

När: torsdagen den 26 mars klockan 18:00.
Var: Grönelundsgatan 4, Falköping.
Kontakt: Johannes Palqmvist, 0761667483, ..

När: tisdagen den 31 mars, samling klockan 09:00 på expen i Göteborg.
Var: Mimers Hus i Kungälv.
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, . 


3. Café Liberal – Mellanöstern Brinner (Uddevalla)
Syrien konflikten har lett till hundratusentals döda och miljoner av flyktingar. Varför då? Vilka är ISIS egentligen? Vart kom dem ifrån? Vad är deras mål?
Detta och mycket mer kommer Sharoken Hanna att svara på.

I vanlig ordning bjuder vi på gött häng och minst lika go’ fika. Var där eller var fyrkant!
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/1376602679329354/

Tid: onsdagen den 25 mars klockan 17:30.
Plats: Junogatan 3, Uddevalla.
Kontakt: Sophia Andersson, 0708936340, .
 

4. Café liberal – Politisk opinionsbildning i sociala media med Ebba Tornerhiélm (Göteborg)
LUF Väst föräras denna vecka av besök från förbundsexpeditionen. Detta medför en rad fördelar. Bland annat så skall LUFs förnämliga förbundssekreterare Ebba Tornérhielm hålla ett episkt Café liberal om politiska bloggars påverkan på den allmänna opinionen. Nu kanske nu undrar vad hon vet om det här? Ebba har närmare 300 högskolepoäng och skrivit sitt examensarbete om just detta.

Ett CL utöver det vanliga utlovas alltså. Detta samt fika innehållandes allt för många e-ämnen och legendariska diskussioner.

Tid: torsdagen den 26 mars, klockan 18:00.
Plats: Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan, 7 Göteborg.
Kontakt: Frida Granath, 0722106865, ..


5. Café liberal – Säkerhetspolitik i Östersjön (Borås) 
Tisdagen den 31 mars gästas vi av Christoffer Karlsson som tidigare tillhört LUFs säkerhetspolitiska arbetsgrupp. Numera jobbar Christoffer inom försvarsmakten och som ni redan märker kommer temat vara säkerhetspolitik.

Fokuset kommer riktas mot Östersjön och det säkerhetspolitiska läget som råder där. Hur hade området påverkats ifall Ryssland hamnar i konflikt med Baltikum? Hur kan/bör det svenska försvaret isåfall agera? Det och mycket mer kommer Christoffer ge svar på. Tveka inte på att ställa frågor!
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/890069134349628/

Tid: tisdagen den 31 mars, klockan 18:00.
Plats: Partiexpeditionen, Södra Kyrkogata 35, Borås.
Kontakt: Anela Murguz, 0760503442, ..
                   

Sharoken Hanna

Bor: Göteborg
Gör: Pluggar på distans

Älskar: Isbjörnar, hamburgare och Martin Luther King
Hatar: Utanförskap, intolerans och Nordkoreas regim
Hjärtefråga: Integration, civila rättigheter och bostadsmarknad

Kontakt:
Telefon: 0704-737 559
Mail: .

Beatrice Johansson

Vakant. Väntar på ny styrelseledamot att fylla platsen. Mer information kommer.

Ordförande Hovemyr

Kommentera inlägget

Kalender